Torna

Transparència EBAP

dades estadístiques

 Data actualització: 31/05/2022

  

Programa d'Estadística de les Illes Balears. 

L'Escola Balear d'Administració Pública (EBAP), en desplegament del Pla d'estadística de les Illes Balears 2018-2021, publica les dades relatives a dues operacions estadístiques:

marca Plans i programes de formació adreçats a empleats públics.

Fitxa d'operació estadística

 • Codi: 14 303 010
 • Denominació: Plans i programes de formació adreçats a empleats públics.
 • Població: Empleats públics de les administracions de les Illes Balears.
 • Variables principals: número de cursos, total d’hores, persones admeses, renúncies, total certificats, certificats homes, certificats dones, satisfacció dels alumnes.
 • Calendari de difusió: anual (mes de maig).
 • Inici programa: any 2015.

Any 2015 Dades estadístiques PDF Satisfacció per plans PDF
Any 2016 Dades estadístiques PDF Satisfacció per plans PDF
Any 2017 Dades estadístiques PDF Satisfacció per plans PDF
Any 2018 Dades estadístiques PDF Satisfacció per plans PDF
Any 2019 Dades estadístiques Fulla de Càlcul ods Satisfacció per plans PDF
Any 2020 Dades estadístiques Fulla de Càlcul ods Satisfacció per plans PDF
Any 2021 Dades estadístiques Fulla de Càlcul ods Satisfacció per plans PDF

  

marca Processos selectius per als cossos de l'Administració general de la CAIB

Fitxa d'operació estadística

 • Codi:16 213 018
 • Denominació:Processos selectius per als cossos de l'Administració general de la CAIB.
 • Població:Persones sol·licitants.
 • Variables principals:Informació desglossada per cossos i torns convocats en relació als sol·licitants: cos/escala, torn, places convocades, número de sol·licituds, ratio sol·licituds/places, desglossades per sexe, discapacitat, rang d'edats, illes.
 • Calendari de difusió1 mes després de la publicació de les llistes definitives d'admesos de les convocatòries corresponents.
 • Inici programa: any 2019.

Any 2019 Dades estadístiques dels processos selectius Fulla de Càlcul ods
Any 2020
Mateixes dades que l'any 2019
Any 2021 Dades estadístiques dels processos selectius Fulla de Càlcul ods