Torna

Transparència EBAP

Objectius

 Data actualització: 27/02/2020

 

L'article 4 del Decret 31/2012, de 13 d’abril, pel qual s’aproven els Estatuts de l’Escola Balear d’Administració Pública (consultau la publicació en el BOIB PDF), estableix que els objectius fonamentals de l’EBAP són :

a) La formació i avaluació, la capacitació i el perfeccionament del personal al servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i de les entitats que en depenen i, si escau, de les altres administracions públiques del seu àmbit territorial, a més del personal dels àmbits de la policia local, protecció civil, seguretat i emergències.

b) La gestió dels processos de selecció i promoció del personal al servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i dels organismes autònoms, convocats per la persona titular de la conselleria competent en matèria de funció pública, com també l’assessorament i, si escau, l’encàrrec de gestió per a la selecció i la promoció del personal de la resta d’administracions del seu àmbit territorial.

c) La recerca i la documentació, com també la corresponent gestió dels fons documentals i bibliogràfics, de les matèries relacionades amb la funció pública, en especial les matèries relacionades amb les diferents àrees de la formació contínua, l’ensenyament i l’avaluació de la llengua catalana i de llengües estrangeres, i qualsevol altre àmbit d’interès per complir els objectius de l’EBAP.

d) La inserció laboral i la promoció de persones amb discapacitat a les administracions de l’àmbit territorial de les Illes Balears.

e) La col·laboració, la cooperació i l’intercanvi amb altres institucions públiques i privades de qualsevol àmbit, les finalitats de les quals siguin concurrents o coincidents amb les de l’EBAP.