Torna

Sanitat vegetal

Taxes del  registre oficial d'operadors de mitjans de defensa fitosanitaris (ROPO)

Segons la Resolució de la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors de 3 de gener de 2022 per la qual
s’estableix l’actualització de les bases, els tipus de gravamen i les quotes tributàries de les taxes de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2022 (BOIB núm. 4 de 6 de gener de 2022) 
les taxes per al R.O.P.O. són: