Torna

Sanitat vegetal

portada manual curs pont 2017.jpg

La Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca té atribuïdes, entre d’altres, les funcions d’ordenació i foment dels sectors agraris i la sanitat vegetal i la formació i la capacitació dels treballadors en aquests sectors.

Millorar la qualificació dels professionals de l’agricultura és de vital importància per poder avançar en l’agricultura competitiva, sostenible i moderna. La capacitació del personal que intervé en els tractaments, la distribució i la comercialització de productes fitosanitaris és una de les prioritats estratègiques a què s’enfronta el nostre sector; d’aquesta manera es podran assolir els objectius marcats a curt i a mitjà termini pel que fa a l’ús sostenible dels productes fitosanitaris.

La complexa i canviant normativa que regula els tractaments, la distribució i la comercialització de productes fitosanitaris fa necessària una revisió constant dels manuals i dels programes formatius. La darrera revisió d’aquests manuals ve regulat en el Reial decret 1311/2012, de 14 de setembre, pel qual s’estableix el marc d’actuació per aconseguir un ús sostenible dels productes fitosanitaris, i posteriorment pel Document per a l’harmonització dels sistemes de formació dels usuaris professionals de productes fitosanitaris, del Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient.

Per això fa poc s’ha publicat el Decret 50/2016, de 29 de juliol, de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, pel qual es regula la formació dels usuaris professionals i venedors de productes fitosanitaris per a l’obtenció dels carnets dels diferents nivells de capacitació a la comunitat autònoma de les Illes Balears, que adapta i renova els continguts d’aquests nivells.

Es crea per primera vegada un nivell denominat curs pont, que permet incrementar el nivell de capacitació de bàsic a qualificat sense la necessitat de passar per una formació inicial de qualificat, com ocorria anteriorment.


Esperem que aquest manual sigui una eina útil per a l’alumnat d’aquests cursos i que serveixi de suport per als professors que els impartixen.


Vicenç Vidal Matas
Conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca


manual curs pont fitosanitaris.pdf Manual Curs Pont Fitosanitaris Bàsic a Qualificat.pdf