Torna

Sanitat Vegetal

COMUNICACIÓ SOBRE LA RENOVACIÓ DE CARNETS D’USUARI PROFESSIONAL DE PRODUCTES FITOSANITARIS AMB CADUCITAT POSTERIOR AL DIA 16/09/2022

  • Aquells usuaris professionals i venedors de productes fitosanitaris que disposin d’un carnet amb caducitat posterior al dia 16/09/2022, perquè van obtenir el carnet després del dia 16/09/2012, NO HAN DE FER CURSOS DE FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA PER A LA RENOVACIÓ DEL CARNET. No obstant això, per renovar el carnet, la persona interessada ha de presentar una sol·licitud de renovació del carnet segons el model que estableix l'annex 5 del Decret 50/2016. El termini de renovació comença 12 mesos abans de la data de caducitat del carnet i acaba 12 mesos després de la data de caducitat del carnet. Un cop expirat el termini de 12 mesos des de la data de caducitat del carnet, les persones titulars que vulguin obtenir el carnet han d’assistir a un nou curs de formació inicial, que ha de comprendre el temari íntegre corresponent, i superar-lo.

  • Aquells usuaris professionals i venedors de productes fitosanitaris que disposin d’un carnet amb caducitat anterior al dia 16/09/2022, perquè van obtenir el carnet abans del dia 16/09/2012, HAN DE FER CURSOS DE FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA, O EL CURS PONT, SI S’ESCAU, PER A LA RENOVACIÓ DEL CARNET. El termini de renovació comença 12 mesos abans de la data de caducitat del carnet i acaba 12 mesos després de la data de caducitat del carnet. Un cop expirat el termini de 12 mesos des de la data de caducitat del carnet, les persones titulars que vulguin obtenir el carnet han d’assistir a un nou curs de formació inicial, que ha de comprendre el temari íntegre corresponent, i superar-lo.

 

Fonaments de dret

  1. El Decret 50/2016, de 29 de juliol, de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, pel qual es regula la formació dels usuaris professionals i venedors de productes fitosanitaris per a l’obtenció dels carnets dels diferents nivells de capacitació a la comunitat autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 97, de 30 de juliol de 2016):

a)  A l’article 7 punt 2.b) s’estableix que el tipus de formació pot ser complementària, per actualitzar o complementar els coneixements regulats en l’article 6 d’aquest Decret. Han de rebre aquest tipus de formació els usuaris professionals i els venedors de productes fitosanitaris que hagin adquirit el nivell de capacitació amb anterioritat a l’entrada en vigor del Reial decret 1311/2012 (Publicat al BOE núm. 223, de 15/09/2012; Entrada en vigor: 16/09/2012).

b)  A l’article 17 punt 1 s’estableix que el termini de renovació comença dotze mesos abans de la data de caducitat del carnet i acaba quan n’acaba el període de validesa. La renovació del carnet no es pot sol·licitar abans dels dotze mesos anteriors a la data de caducitat.

c)   A l’article 17 punt 2 s’estableix que un cop expirat el termini de validesa, es considera a tots els efectes que la persona titular no disposa de carnet i se la dóna de baixa de la base de dades de la Direcció General d’Agricultura i Ramaderia. No obstant això, la Direcció General d’Agricultura i Ramaderia mantindrà l’opció d’emetre un nou carnet en el termini màxim de dotze mesos comptadors des de l’acabament del termini de validesa mitjançant la formació complementària o el curs pont, si s’escau.

d)  A l’article 17 punt 3 s’estableix que un cop expirat el termini de dotze mesos des de l’acabament del termini de validesa, les persones titulars que vulguin obtenir el carnet han d’assistir a un nou curs de formació inicial, que ha de comprendre el temari íntegre corresponent, i superar-lo.

2.  La persona interessada ha de presentar una sol·licitud de renovació del carnet d’usuari professional de productes fitosanitaris al Registre de la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació, o per qualsevol dels mitjans establerts a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, segons el model que estableix l’annex 5 del Decret 50/2016.

Comunicacio_sobre_renovacio_carnets+Annex_5._WEB.pdfComunicacio_sobre_renovacio_carnets+Annex_5._WEB.pdf