Torna

Sanitat vegetal

Ús sostenible de productes fitosanitaris

La estratègia temàtica de la Unió Europea cap a l'ús sostenible dels plaguicides pretén reduir l'impacte dels plaguicides en la salut humana i en el medi ambient i, en sentit més ampli, aconseguir una utilització més sostenible dels plaguicides, així com una reducció global significativa dels riscos i els usos, garantint, al mateix temps, la protecció necessària de les collites.


Aquesta estratègia cap a l'ús sostenible dels plaguicides està fonamentada en un grup de normes dictades per la Unió Europea:

 

 

Amb el Reial decret 1311/2012 (BOIB 223 de 15-09-2012)  es transposa la Directiva 2009/128/CE per a l'ús sostenible de plaguicides i s'estableix un marc d'acció per aconseguir un ús sostenible dels productes fitosanitaris mitjançant la reducció dels riscos i els efectes de l'ús dels productes fitosanitaris en la salut humana i el medi ambient, i el foment de la gestió integrada de plagues i de plantejaments o tècniques alternatius, com ara els mètodes no químics. Per altra part es regula l'aplicació i el desplegament reglamentari de certs preceptes relatius a la comercialització, la utilització i l'ús racional i sostenible dels productes fitosanitaris, establerts per la Llei 43/2002 de sanitat vegetal

El RD 1311/2012 s'aplica a totes les activitats fitosanitàries, tant en l'àmbit agrari (producció primària agrícola i forestal) com en àmbits professionals diferents (distribució comercial, empreses de servei, assessors, usuaris profesionals) i en l'àmbit no professional.

Per a l'aplicació de l'ementada estratègia cap a l'ús sostenible dels plaguicides, a nivell estatal s'ha aprovat el Pla d'accio nacional d'ús sostenible de productes fitosanitaris (PANUSPF)  per fixar objectius, a fi de reduir els riscos i els efectes de la utilització de plaguicides en la salut humana i en el medi ambient, i per fomentar el desenvolupament i la introducció de la gestió integrada de plagues i de plantejaments o tècniques alternatius a fi de reduir en la mesura del possible la dependència de l'ús de plaguicides.