Torna

Procés unificat PL 2018

6_temaris.png

Aquests són els temaris de les proves selectives del procés especial unificat per cobrir les places corresponents a l’escala d’Administració especial, subescala serveis especials, grup C, subgrup C1 de la categoria de policia local, dels ajuntaments d’Artà, Bunyola, Calvià,Capdepera i Palma. Consultau les bases aquí PDF

6_punt.png Programa de temes de la fase de la primera prova de coneixements

1. Constitució espanyola de 1978. La Constitució com a norma suprema. Característiques i estructura de la Constitució espanyola. Principis constitucionals bàsics. La reforma constitucional.

2. Els drets fonamentals i les llibertats públiques. Classificació. La protecció i la suspensió dels drets i les llibertats. El defensor del poble.

3. Les entitats locals: concepte i característiques. El municipi: concepte i naturalesa jurídica. La potestat reglamentària municipal. Concepte i classes.

4. Reial decret legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària. Objecte. Àmbit d’aplicació. Estructura. Distribució de competències. Competències dels municipis en matèria de seguretat viària. Conceptes bàsics.

5. Reial decret 1428/2003, de 21 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament general de circulació per a l’aplicació i el desenvolupament del text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, aprovat pel Reial decret legislatiu 339/1990. Normes generals de comportament en la circulació.

6. Reial decret 1428/2003, de 21 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament general de circulació per a l’aplicació i el desenvolupament del text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, aprovat pel Reial decret legislatiu 339/1990. La circulació de vehicles.

7. Reial decret 1428/2003, de 21 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament general de circulació per a l’aplicació i el desenvolupament del text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, aprovat pel Reial decret legislatiu 339/1990. Altres normes de circulació.

8. Reial decret 1428/2003, de 21 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament general de circulació per a l’aplicació i el desenvolupament del text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, aprovat pel Reial decret legislatiu 339/1990. La senyalització.

9. Reial decret 818/2009, de 8 de maig, pel qual s’aprova el Reglament general de conductors. Les autoritzacions administratives per conduir.

10. Reial decret 2822/1998, de 23 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament general de vehicles. Normes generals.

11. Reial decret 2822/1998, de 23 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament general de vehicles. Autoritzacions de circulació dels vehicles.

12. Reial decret 2822/1998, de 23 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament general de vehicles. Annex II: definicions i categories dels vehicles.

13. L’accident de trànsit. Definició, tipus, causes i classes d’accidents. L’activitat policial davant els accidents de trànsit. L’ordre cronològic de les actuacions.

14. Decret 28/2015, de 30 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament marc de coordinació de les policies locals de les Illes Balears. Ús de l’equip bàsic d’autodefensa i protecció. Uniformitat i equipament. Normes d’aparença externa, presentació i uniformitat.

15. La Llei orgànica 2/1986, de 13 de març, de forces i cossos de seguretat. Principis bàsics d’actuació. Disposicions estatutàries comunes. Característiques i funcions de les policies locals.

16. La policia local com a policia judicial. La detenció. Concepte. Drets i garanties del detingut. El procediment de l’habeas corpus.

17. L’inici del procés penal. L’atestat policial. Estructura i valor de l’atestat. Diligències principals.

18. Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi penal. Delictes contra el patrimoni i contra l’ordre socioeconòmic.

19. Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi penal. Delictes contra la seguretat viària.

20. L’Estatut d’autonomia de les Illes Balears. Estructura i disposicions generals. Títol IV, dels municipis i resta d’entitats locals de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

6_punt.png Temes de la segona fase de la prova de coneixements

 Clicau sobre l'ajuntament que voleu consultar:

6_punt.pngARTÀ

Tema: Terme municipal i ordenances municipals de l’Ajuntament d’Artà.

1. Coneixement del terme municipal:

1.1. Geografia del terme municipal.
1.2. Història i patrimoni d’Artà.
1.3. Nuclis de població.

2. Ordenances municipals i reglaments:

2.1. Normes generals de funcionament i d’ús del pavelló Poliesportiu Municipal Na Caragol, de la Piscina Municipal i de les pistes de tennis.
2.2. Ordenança municipal de circulació.
2.3. Ordenança municipal de neteja, deixalles i residus sòlids urbans del municipi d’Artà.
2.4. Ordenança municipal de prevenció de la contaminació acústica i per vibracions.
2.5. Ordenança municipal reguladora de la convivència, defensa i protecció animal en l’entorn humà.
2.6. Ordenança municipal reguladora de la publicitat directa al terme municipal d’Artà.
2.7. Ordenança municipal sobre les instal·lacions i els usos comercials a les vies i espais públics d’Artà.
2.8. Reglament d’ús del Parc Verd d’Artà.
2.9. Reglament de l’Ajuntament d’Artà sobre la venda ambulant i els mercats temporals.
2.10. Reglament municipal pel qual es regula l’estacionament en superfície amb limitació horària.
2.11. Reglament municipal pel qual es regula la circulació de vehicles de motor dins els espais naturals del terme d’Artà.

Aquest temari està a disposició de les persones aspirants a la pàgina web <www.arta.cat>.

6_punt.pngBUNYOLA

Tema: Terme municipal i ordenances municipals de l’Ajuntament de Bunyola.

1. Coneixement del terme municipal:

1.1. Coneixement bàsic del terme municipal de Bunyola (localització i nuclis).

2. Ordenances municipals:

2.1. Ordenança de policia i bon govern:
Capítol I. Disposicions generals.
Capítol II. Normes generals de convivència.
Capítol III. Seguretat als llocs públics.
Capítol IV. Trànsit.
Capítol V. Protecció civil.
Capítol XVII. Compliment i infraccions.
2.2. Ordenança municipal d’animals de companyia.
2.3. Ordenança municipal sobre la prevenció de la contaminació acústica:
Títol III. Règim d’activitats singulars.
Capítol I. Vehicles a motor.
Capítol II. Treballs en la via pública.
Capítol III. Normes per a les activitats d’oci, espectacles, recreatives, culturals i d’associacionisme per als actes sorollosos en la via pública.
Capítol VII. Activitats vàries (articles 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51).
Capítol VI. Sorolls d’activitats (articles 52, 53, 54).
2.4. Ordenança municipal de gestió de RSU, neteja viària i recollida de fems.
2.5. Ordenança reguladora de la publicitat directa.
2.6. Ordenança municipal dels serveis urbans de transport amb vehicles lleugers per a les llicències d’autotaxi.
2.7. Ordenança reguladora dels horaris d’establiments i espectacles públics i activitats recreatives.

Aquest temari està a disposició de les persones aspirants a la pàgina web <www.ajbunyola.net>.

6_punt.png CALVIÀ

Tema: Terme municipal i ordenances municipals de l'Ajuntament de Calvià.

1. Coneixement del terme municipal:

1.1. Geografia del terme municipal.
1.2. Història i patrimoni de Calvià.
1.3. Nuclis de població.

2. Ordenances municipals:

2.1. Ordenança municipal de benestar i tinença d’animals que viuen en l’entorn humà.
2.2. Ordenança municipal per al foment de la convivència a Calvià.
2.3. Ordenança municipal de recollida de residus municipals i neteja d’espais públics:
Títol I. Disposicions generals.
Títol II. Recollida de residus municipals.
Títol III. Neteja pública.
Títol IV. Règim sancionador:
Capítol II. Tipificació d’infraccions.
2.4. Ordenança municipal de protecció del medi ambient contra la contaminació acústica per sorolls i vibracions:
Capítol VII. Normes específiques per a sistemes d’alarma i megafonia, relacions veïnals i activitats a l’aire lliure i en el medi ambient exterior.
Capítol IX. Normes específiques per a vehicles a motor i ciclomotors.
Capítol X. Altres activitats.
2.5 Ordenança municipal de pub crawling.
2.6 Ordenança municipal de publicitat dinàmica:
Títol II. Dels diferents tipus de publicitat:
Capítol V. Publicitat dinàmica.
Títol III. Intervenció administrativa:
Capítol I. Mesures cautelars.
2.7 Ordenança municipal de circulació:
Títol II. De la circulació.
Títol IV. Parada i estacionament.
Títol V. De les activitats a la via pública.
Títol VI. De la immobilització i la retirada de vehicles.
2.8. Ordenança reguladora dels horaris de tancament d’establiments i espectacles públics i activitats recreatives.

Aquest temari està a disposició de les persones aspirants a la pàgina web <http://www.calvia.com/responsive/general.plt?KPAGINA=3366&KIDIOMA=1&KNODE=50>.

6_punt.pngCAPDEPERA

Tema: Terme municipal i ordenances municipals de l'Ajuntament de Capdepera.

1. Coneixement del terme municipal.

2. Ordenances municipals i reglaments:

2.1. Ordenança de convivència ciutadana.
2.2. Ordenança d'horaris d'establiments i espectacles públics.
2.3. Ordenança municipal per a l’ocupació viària amb taules, cadires i altres instal·lacions.
2.4. Ordenança de circulació.
2.5. Reglament de viatgers automòbils de turisme.
2.6. Ordenança de venda ambulant en els mercats municipals.

Aquest temari està a disposició de les persones aspirants a les pàgines web <http://www.ajcapdepera.net/documents/index.ct.html> (ordenances) i
<http://www.ajcapdepera.net/documents/index.ct.html?tIte=cartografia&sqlw_tema=4185> (terme municipal).

6_punt.pngPALMA

Tema: Terme municipal i ordenances municipals de l'Ajuntament de Palma.

1. Ordenança reguladora de l’ús cívic dels espais públics.

Títol I. Disposicions generals.
Títol II. Sobre l’ús cívic dels espais públics.
Títol IIi. Instruccions comunes sobre el règim sancionador i altres mesures d’aplicació (articles del 13 al 20).

2. Ordenança municipal de circulació de Palma.

2.1. Objecte i àmbit d’aplicació.
2.2. Circulació. Normes generals.
2.3. Ordenacions circulatòries especials: ACIRE.
2.4. Mesures cautelars i complementàries.
2.5. Parades i estacionaments, usos i prohibicions.
2.6. Motius d’immobilització i retirada de vehicles a l’Ordenança.

3. Cultura general del terme municipal de Palma.

3.1. Història i evolució de la ciutat.
3.2. Elements patrimonials més singulars.

Aquest temari està a disposició de les persones aspirants a la pàgina web <https://www.palma.cat>.

 

0_torna.png