Torna

Procés unificat PL 2018

5_PSU.png

5_punt.png Què és el procés unificat de policia local? Quins ajuntaments hi participen?

Els ajuntaments d’Artà, Bunyola, Calvià, Capdepera i Palma, acollint-se al que disposa el Decret llei 1/2017, han encarregat a l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, mitjançant un conveni, el desenvolupament d’un procés selectiu que unifiqui la convocatòria, l'aprovació de les bases i la seva gestió, tasca que realitzarà l'Escola Balear d'Administració Pública. Vegeu el Conveni de col·laboració entre l’Escola Balear d’Administració Pública i els ajuntaments de Palma, Calvià, Bunyola, Capdepera i Artà, per a la convocatòria i la gestió del procés selectiu extraordinari per a l'ingrés en el cos de policia local en la categoria de policia PDF

El Decret Llei 1/2017 permet als ajuntaments de les Illes Balears que tenguin places de la categoria de policia local vacants, dotades pressupostàriament i ocupades per personal funcionari interí, fer un procediment extraordinari per proveir-les pel sistema de concurs oposició, en un termini de tres anys, arran de la modificació del règim general dels funcionaris de carrera de les entitats locals a la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local.

Clicau aquí PDF si voleu consultar el Decret llei 1/2017, de 13 de gener, de modificació de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, i de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i de mesures en matèria de coordinació de les policies locals de les Illes Balears. 

 

5_punt.png Bases del procés selectiu unificat de policia local 2018

En el Butlletí Oficial de les Illes Balears de dia 30 de gener de 2018 s'ha publicat la Resolució de la presidenta de l’Escola Balear d’Administració Pública de 26 de gener de 2018 per la qual s’aproven la convocatòria, les bases, els temaris, els exercicis i el barem de mèrits i es designa el Tribunal Qualificador de les proves selectives del procés especial unificat per cobrir les places de la categoria de policia dels ajuntaments d’Artà, Bunyola, Calvià, Capdepera i Palma. Podeu consultar-la aquí: PDF

0_torna.png