Torna

Procés unificat PL 2018

2_requisits.png

punt_7.pngQuins són els requisits per participar en aquest procés selectiu? Quan s'han d'acreditar?

A continuació trobareu un quadre resumit dels requisits que heu de complir per poder participar, així com del moment en el qual s'han d'acreditar, i de quina manera:

Requisits aspirants Document acreditatiu Moment d'acreditació
Tenir la nacionalitat espanyola  DNI No importa presentar-ho
Tenir devuit anys complerts DNI No importa presentar-ho
Estar en possessió del títol de batxillerat, tècnic o equivalent, o estar en condicions d’obtenir-lo en la data en què finalitzi el termini de presentació de sol·licituds Títol No importa presentar-ho (*)
(*) En el cas de titulacions expedides a l’estranger, caldrà aportar l’homologació corresponent del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport
Tenir el diploma d’aptitud del curs de formació bàsica de la categoria de policia local expedit per l’EBAP o l’òrgan competent de l'àmbit de les Illes Balears i en plena validesa. Certificat EBAP formació bàsica No importa presentar-ho
No patir cap malaltia o defecte físic o psicofísic que impedeixi o minvi el desenvolupament correcte de les funcions, en relació amb el quadre de les exclusions que es determinen en l’annex 5 del Decret 28/2015, de 30 d'abril Declaració jurada inclosa en el model de sol·licitud No importa presentar-ho
No haver estat separat del servei de l’Administració local, autonòmica o estatal, ni estar inhabilitat per a l’exercici de la funció pública Declaració jurada inclosa en el model de sol·licitud No importa presentar-ho
No tenir antecedents penals per delictes dolosos  Declaració jurada inclosa en el model de sol·licitud

No importa presentar-ho amb la sol·licitud,  s'acreditarà posteriorment amb un certificat d'antecedents penals en haver superat el procés selectiu

Posseir els permisos de conducció de les classes A i B en vigor Declaració jurada inclosa en el model de sol·licitud No importa presentar-ho amb la sol·licitud,  s'acreditarà posteriorment el permís de conduir en haver superat el procés selectiu
Comprometre’s a dur armes i, si escau, a utilitzar-les, mitjançant una declaració jurada Declaració jurada inclosa en el model de sol·licitud No importa presentar-ho 
Nivell B2 de català  Declaració jurada inclosa en el model de sol·licitud No importa presentar-ho amb la sol·licitud,  s'acreditarà posteriorment amb el certificat (*) en haver superat el procés selectiu
(*) Certificat de coneixements de català de l'EBAP o conselleria competent en matèria de política lingüística, o els reconeguts segons l'Ordre del conseller d'Educació, Cultura i Universitats de 21 de febrer de 2013
Nivell C1 de català (només Ajuntament d'Artà ) Declaració jurada inclosa en el model de sol·licitud No importa presentar-ho amb la sol·licitud,  s'acreditarà posteriorment amb el certificat (*) en haver superat el procés selectiu
(*) Certificat de coneixements de català de l'EBAP o conselleria competent en matèria de política lingüística, o els reconeguts segons l'Ordre del conseller d'Educació, Cultura i Universitats de 21 de febrer de 2013
Haver abonat la taxa per drets d’examen Document d'ingrés model 046 S'ha de presentar juntament amb la sol·licitud
Exempció prova d'aptitud física Certificat de l'EBAP vigent No importa presentar-ho; s'ha d'assenyalar a la sol·licitud si farà o no la prova d'aptitud física
Exempció prova d'aptitud psicològica i de personalitat Certificat que assenyali haver superat una prova igual en els darrers tres anys S'ha de presentar juntament amb la sol·licitudpunt_7.pngRecordau que:

Per ser admeses en aquestes proves selectives, les persones interessades han de complir, en la data d’acabament del termini de presentació de sol·licituds i durant tot el procés selectiu, els requisits següents:

2_punt.pngTenir la nacionalitat espanyola.
2_punt.pngTenir devuit anys complerts.
2_punt.pngEstar en possessió del títol de batxillerat, tècnic o equivalent, o estar en condicions d’obtenir-lo en la data en què finalitzi el termini de presentació de sol·licituds. En el cas de titulacions expedides a l’estranger, caldrà aportar l’homologació corresponent del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport.
2_punt.pngTenir el diploma d’aptitud del curs de formació bàsica de la categoria de policia local expedit per l’EBAP o l’òrgan competent de l'àmbit de les Illes Balears i en plena validesa.
2_punt.pngNo patir cap malaltia o defecte físic o psicofísic que impedeixi o minvi el desenvolupament correcte de les funcions, en relació amb el quadre de les exclusions que es determinen en l’annex 5 del Decret 28/2015, de 30 d'abril.
2_punt.pngNo haver estat separat del servei de l’Administració local, autonòmica o estatal, ni estar inhabilitat per a l’exercici de la funció pública.
2_punt.pngNo tenir antecedents penals per delictes dolosos.
2_punt.pngPosseir els permisos de conducció de les classes A i B en vigor.
2_punt.pngComprometre’s a dur armes i, si escau, a utilitzar-les, mitjançant una declaració jurada.
2_punt.pngEstar en possessió del nivell B2 (nivell avançat) de coneixements de la llengua catalana o el requerit pels respectius ajuntaments als quals s'opta, en el cas de ser superior. Els certificats han de ser els expedits per l’Escola Balear d’Administració Pública, o els expedits o homologats per la conselleria competent en matèria de política lingüística, o els reconeguts segons l'Ordre del conseller d'Educació, Cultura i Universitats de 21 de febrer de 2013.  Consultau aquí l'Ordre del conseller d’Educació, Cultura i Universitats, de 21 de febrer de 2013, per la qual es determinen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de llengua catalana de la Direcció General de Cultura i Joventut PDF.
En el cas d'optar a les places convocades de l'Ajuntament d'Artà, el nivell de llengua catalana que s'ha d'acreditar és el C1, d'acord amb el que disposa el Reglament per a l'ús de la llengua catalana a l'Ajuntament d'Artà, aprovat el 27 de juliol del 2000 i el que estableix la seva plantilla com a requisit per a les places del subgrup C1.
2_punt.pngHaver abonat la taxa per drets d’examen.

Les persones aspirants han de posseir els requisits exigits en aquesta convocatòria el dia de finalització del termini de presentació de sol·licituds, i han de mantenir-los fins al moment de la presa de possessió com a personal funcionari de carrera.

Pel que fa als aspirants a alguna plaça de l'Ajuntament d'Artà, atesa la realitació d'una prova prèvia de coneixements de llengua catalana, el compliment del requisit d'estar en possessió del corresponent nivell de català s'ha de complir a la data de presentació al primer exercici, i s'ha de mantenir durant la resta del procés selectiu.

El fet de figurar en la relació de persones admeses no prejutjarà que se'ls reconegui a les persones aspirants la possessió dels requisits exigits per  participar en el procés selectiu. Si de la documentació que han de presentar en superar-lo es desprèn que no posseeixen algun dels requisits, perdran tots els drets que es puguin derivar de la seva participació.

 

0_torna.png