Torna

Procés unificat PL 2018

4_exercicis.png

oposicio.png concurs.png

4_punt.png Exercici previ (exclusivament per als aspirants a places de l’Ajuntament d’Artà)

Calendari: 4 de maig de 2018
Exercici: Prova acreditativa dels coneixements de llengua catalana del nivell C1 per a aquelles persones aspirants a les places convocades de l'Ajuntament d'Artà, que no hagin declarat estar en possessió del certificat o títol acreditatiu del coneixement de llengua catalana d’aquest nivell dins el termini de presentació de sol·licituds.
Qualificació: Apte/a o no apte/a.
Caràcter: Obligatori i eliminatori.
La no superació d'aquesta prova o la no presentació de la persona aspirant suposarà l'exclusió del procés selectiu per a les places convocades de l'Ajuntament d'Artà.
Observacions: Els resultats obtinguts únicament són vàlids dins l'àmbit d'aquesta convocatòria per a les places convocades de l'Ajuntament d'Artà i no generen cap dret respecte a altres procediments selectius de qualsevol tipus ni per a la participació en aquest procés unificat a qualsevol altre ajuntament.

4_punt.png Primer exercici. Prova de coneixements

Calendari: Maig de 2018

Primera fase (temari general) 26 de maig

Exercici:  Respondre 1 qüestionari tipus test de 50 preguntes amb 4 respostes alternatives (1 correcta), designat per sorteig públic entre 3 alternatives diferents, sobre el programa de temes que s'assenyala en l'apartat primer, lletra A de l'annex 3 (vegeu aquí els temaris).
Temps: 120 minuts.
Qualificació: De 0 a 20 punts.

Segona fase (terme municipal i ordenances municipals)
dies 26 (Artà i Capdepera) i 27 (Palma, Calvià i Bunyola) de maig de 2018

Exercici: Respondre 1 qüestionari tipus test de 50 preguntes amb 4 respostes alternatives (1 correcta), designat per sorteig públic entre 3 alternatives diferents, sobre el programa de temes que s'assenyala en l'apartat primer, lletra B, de l'annex 3 (vegeu aquí els temaris).
Temps: 120 minuts.
Qualificació: De 0 a 20 punts.
Observacions: La prova es realitzarà de forma independent per a cada Ajuntament.
Les persones aspirants poden presentar-se a un, a dos, a tres, a quatre o a tots els Ajuntaments que formen part del procés conjunt segons l'opció de participació expressada en la sol·licitud.
Qualificació final: La valoració d’aquesta prova ha de ser el resultat de la suma d’ambdues fases. La puntuació de cada fase suposarà el 50 % de la puntuació total de la prova. No es sumaran les dues fases si en una de les dues s'obté una puntuació inferior a 8 punts. Per aprovar aquest exercici serà necessari obtenir-ne 20 punts com a mínim.
Caràcter: Obligatori i eliminatori.

4_punt.png Segon exercici. Prova d’aptitud física

Calendari: Dia 15 de juny de 2018, en el el Poliesportiu Municipal Mateu Cañellas d’Inca (Carretera Alcúdia, s/n).
Exercici:  Superació de les proves físiques assenyalades en l'Annex 3 del Decret 28/2015, de 30 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament marc de coordinació de les policies locals de les Illes Balears, d’acord amb els barems i els criteris que s’assenyalin. Consultau aquí el Decret 28/2015 PDF
Qualificació:  Les proves físiques s’han de superar globalment. El resultat global d’aquesta prova s’ha d’atorgar sempre que la persona aspirant hagi superat un mínim de 4 de les proves parcials amb una nota mínima de 5 o superior i que, en l’altra prova parcial, la nota sigui 3 o superior. La nota mitjana d’apte s’ha d’atorgar sempre que el resultat sigui 5 o superior; si és inferior a 5, serà de no apte.
Caràcter:  Obligatori i eliminatori.
Observacions:  1. Per fer aquesta prova, la persona aspirant ha de lliurar al Tribunal un certificat mèdic en què es faci constar que reuneix les condicions físiques necessàries per dur-la a terme. El fet de no presentar aquest certificat comporta l’exclusió automàtica de l’aspirant tant de la realització de la prova com del procés selectiu.
2. Si alguna de les persones aspirants en la data de realització de les proves físiques està en situació d’incapacitat temporal per malaltia professional o accident laboral, o bé en estat d’embaràs, part o puerperi, o risc per a l’embaràs, s’haurà de seguir la regulació específica de les bases de la convocatòria.
3. Les persones que acreditin el certificat en vigor d’aptitud física de l’EBAP resten exemptes de fer les proves físiques en aquesta convocatòria. La validesa dels certificats és de dos anys comptadors des del dia de la superació de les proves. La superació del curs bàsic de policia local té el mateix efecte que l’obtenció d’aquest certificat, comptador des de la data de finalització d’aquest curs bàsic.
4. En el model de sol·licitud l’aspirant indicarà si vol fer o no la prova d’aptitud física. L’EBAP incorporarà d’ofici el certificat d’aptitud física.

4_punt.png Tercer exercici. Prova d’aptitud psicològica i de personalitat

Calendari: Dia 29 de juny de 2018 en horari d'horabaixa, a la seu de l'EBAP de Palma (C/ Gremi de Corredors, 10, 3r, Polígon de Son Rossinyol).
Exercici:  Respondre una prova o proves d’aptitud, personalitat i actitud proposades per professionals de la psicologia que faran d’assessors del Tribunal Qualificador.
Qualificació:  El resultat d’aquesta prova és en termes d’apte o no apte.
Caràcter:  Obligatori i eliminatori.
Observacions:  1. Aquesta prova consisteix en l’exploració psicotècnica per acreditar nivells d’aptitud i també en l’exploració de la personalitat i actituds dels aspirants amb la finalitat de determinar els perfils generals i específics que exigeix l’exercici del lloc de treball policíac.
2. Estan exemptes de fer aquesta prova les persones que acreditin que en els darrers tres anys han superat una prova igual a l’exigida en aquest apartat.
3. Les persones que vulguin quedar exemptes hauran de presentar un certificat de la prova realitzada. El Tribunal Qualificador valorarà l’acceptació del certificat i publicarà la llista de les persones exemptes. Els aspirants no acceptats disposaran d’un termini de tres dies hàbils per fer al·legacions, que seran resoltes pel Tribunal.

 

0_torna.png