Torna

Procés unificat PL 2018

novetats.png

7_punt.png31.08.2018: Llistes definitives persones aprovades oposició i presentació mèrits.

En data 31 d’agost, i un cop el tribunal ha resolt les al·legacions presentades, es fan públiques les llistes definitives de persones aspirants que han aprovat la fase d'oposició de les proves selectives del procés especial unificat per cobrir les places de la categoria de policia dels ajuntaments d’Artà, Bunyola, Calvià, Capdepera i Palma.

Podeu consultar l’informe del Tribunal Qualificador en el següent document:

Podeu consultar la diligència de publicació de la llista definitiva en el següent document:

També podeu consultar el resum de les notes per municipi en aquests enllaços:

Així com disposa l’apartat 7.2.2 de les bases, dins el termini de deu dies naturals comptadors a partir de l’endemà de la publicació de les llistes definitives de persones aprovades de la fase d’oposició, les persones aspirants que en formin part han d’al·legar i acreditar davant el Tribunal Qualificador, segons el model de l’annex 6, els mèrits que s’indiquin en l’annex 4, mitjançant documents originals o fotocòpies compulsades en el Registre General de l’EBAP o en qualsevol altra de les formes que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Per tant, les persones interessades disposen d’un termini de deu dies naturals a partir de l'endemà d'aquesta publicació per efectuar al·legar i acreditar els mèrits (de l’1 al 10 de setembre).

Per tal de facilitar l’al·legació dels mèrits, a continuació es facilita el model de l’annex 6 en format formulari PDF:

0_torna.png