Torna

Procés unificat PL 2018

novetats.png

desc_7_punt.png24.03.2018: Publicació de les llistes provisionals de persones admeses i excloses, amb expressió de la causa de l’exclusió.

En el Butlletí Oficial de les Illes Balears de 24 de març de 2018 es publica la Resolució de la presidenta de l’Escola Balear d’Administració Pública de 22 de març de 2018 per la qual s’aproven les llistes provisionals de persones admeses i excloses en el procés especial unificat per cobrir les places de la categoria de policia dels ajuntaments d’Artà, Bunyola, Calvià, Capdepera i Palma, amb expressió de la causa de l’exclusió, convocades per Resolució de 26 de gener de 2018 (BOIB núm. 14, de 30 de gener de 2018).

Les persones aspirants excloses o omeses disposen d’un termini de 10 DIES HÀBILS, comptadors des de l’endemà de la publicació, per esmenar el possible defecte o adjuntar el document que sigui preceptiu (es a dir, el termini per esmenar és del 26 de març, fins a l'11 d'abril de 2018). Les persones que no compleixin aquest requeriment es considerarà que desisteixen de la seva sol·licitud.

En tot cas, amb la finalitat d’evitar errors i, si se’n produeixen, de possibilitar-ne l’esmena dins el termini establert i en la forma escaient, les persones interessades han de comprovar:

  • Que no figuren en la relació de persones excloses, i a més,
  • Que els seus noms costen en la relació pertinent de persones admeses.

Podeu consultar les llistes des d'aquí: PDF

0_torna.png