Torna

Observatori del treball

Matriu de mobilitat intersectorial

Matriu de mobilitat intersectorial

XLS Descarregar Català [Cat] Descarregar

Compara en un únic quadre el grup d’activitat econòmica en que treballava una persona quan va quedar desocupada amb el grup d’activitat en què aconsegueix una nova contractació, a fi d’observar les transicions d’una a altre activitat econòmica. Es basa en l’explotació mensual dels registres de demandants aturats i contractacions del SOIB. Per a facilitar els creuaments entre activitats econòmiques (classificació CNAE 09), aquestes s’han agrupat en les següents seccions:

G00 SOA Sense activitat económica anterior
G01 Secció A Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca
G02 Secció B a E Indústries extractives i manufactureres; Suministre d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat; Suministre d'aigua, activitats de sanetjament, gestió de residus i descontaminació
G03 Secció F Construcció
G04 Secció G Comerç majorista i minorista, reparació de vehicles de motor i motocicletes
G05 Secció I Hoteleria
G06 Secció H i J Transport i emmatgazagament; Informació i comunicacions
G07 Secció K Activitats financeres i d'assegurances
G08 Secció L a N Activitats immobiliàries; Activitats professionals, científiques i techniques; Activitats administratives i altres activitats auxiliars
G09 Secció O a Q Administració pública i defensa; Seguretat Social obligatòria; Educació; Activitats sanitàries i de serveis socials
G10 Secció R a U Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment; Altres serveis; Activitats de les llars com empleadors de personal domèstic i productors de béns i serveis; Activitats d'organitzacions i organismes extraterritorials