Torna

Direcció General de Desenvolupament Tecnològic

La DGTIC: Organització

 • Direcció general

 

 • Servei del procés de dades
        - Responsable de la plataforma tecnològica que permet la gestió del Govern
        - Organitza i manté els sistemes d'informació
        - Gestiona la xarxa corporativa de dades del Govern
        - Proporciona accés a les noves tecnologies de la informació a tots els usuaris

 

 • Servei de sistemes d'informació
        - Manté les aplicacions de gestió corporatives en el Govern a càrrec de la DGTIC: sistema de registre general d'E/S, sistema de seguiment d'expedients sancionadors i el sistema QSSI d'iniciatives i queixes.
        - Coordina i manté -quant a contingut, disseny i incorporació de noves funcionalitats- les Webs del Govern.
        - Col·labora amb les conselleries en l'anàlisi i estudi d'alternatives de programari i en la confecció dels plecs de presincripcions tècniques per a vigilar que es compleix la normativa vigent quant a sistemes de la informació.
        - Coordina la implantació dels serveis telemàtics i altres projectes estratègics en temes d'Administració Digital.

 

 • Servei de comunicacions i ràdio
        - Responsable de les telecomunicacions del Govern: telefonia fixa i mòbil, dades i accés a Internet
        - Administra les competències de l'administració autonòmica en matèria de radiodifusió sonora en FM, TDT local i Cable
        - Supervisa l' elaboració del Pla Director Sectorial de Telecomunicacions

 

 • Servei de seguretat
        - Responsable de la definició de les polítiques de seguretat preventiva en comunicacions, sistemes i aplicacions
        - Supervisa la implementació de components de seguretat a la xarxa corporativa del Govern
        - Coordina els aspectes tecnològics relatius al compliment de la LOPD