Torna

Direcció General de Desenvolupament Tecnològic

Signatura electrònica al Govern Balear

IBKey és la plataforma de signatura electrònica del Govern Balear, integrada per tres tecnologies:

  • Firma electrònica. Assegura la identitat del signant a més de la integritat del document.
  • Custòdia documental. Els documents signats custodiats incorporen el segell de temps assegurant el moment de la firma i la validesa del certificat amb que se van signar.
  • Fluxos de documents. Automatitza els processos de signatura electrònica de documents.

Ha estat pensada per permetre la transformació dels actuals procediments administratius a uns nous procediments on ja no són necessaris ni el paper ni la presència física.

Qui la pot utilitzar?
Qualsevol organisme públic que necessiti incorporar la signatura electrònica als seus procediments administratius.

Eines
El sistema consta de tres eines:

  • Assistent de signatura electrònica. Eina d'escriptori que converteix qualsevol document (word, excel, open office, gif) a pdf  i l'envia al Portasignatures electrònic per a ser signat electrònicament.
  • IBKey. Eina web que permet gestionar els signants, revisar documentació i signar i/o rebutjar documents.
  • Portasignatures electrònic. Eina web que permet signar i/o rebutjar documents.


Documentació necessària i manuals

 

Manual d'usuari IBKey.pdf Manual d'usuari IBKey

 

Manual usuari - Assistent de signatura electrònica.pdf Manual usuari - Assistent de signatura electrònica

 

Manual usuari - Verificació de firmes.pdf Manual usuari - Verificació de firmes

 

 

Més informació

Si necessitau més informació, podeu enviar un correu-e a seguretat @ dgtic.caib.es