Torna

Direcció General de Desenvolupament Tecnològic

 

Servei de Sistemes d'Informació: Estructura i funcions

Un dels elements bàsics de qualsevol organització administrativa és l’ús dels sistemes i tecnologies de la informació. Dins aquest àmbit, el servei de Sistemes d’Informació desenvolupa tasques de:

 

- Coordinació i seguiment de la implantació de l’administració electrònica a través dels sistemes d’informació associats: seu electrònica i sistemes de gestió de continguts, plataforma de tramitació i notificació telemàtica, sistema corporatiu de gestió d’expedients i plataforma d’interoperabilitat administrativa.

- Formació i suport en l’ús dels sistemes d’informació de l’administració electrònica.

- Manteniment i millores funcionals sobre el portal corporatiu de serveis al personal.

- Col·laboració amb les conselleries en l’anàlisi i estudi d’alternatives de programari i en la confecció dels plecs de prescripcions tècniques per a vigilar que es compleix la normativa vigent relativa a sistemes d'informació.

Per a fer-ho s’estructura en distints equips, que realitzen les següents funcions específiques:

 

Secció d'integracions corporatives

 

- Coordinació i seguiment de la implantació de la web corporativa i seu electrònica (http://www.caib.es), xarxa de microsites  i dels sistemes gestors de continguts respectivament associats: ROLSAC i GUSITE. Definició de noves funcionalitats, millores, manteniments correctius i difusió d’avanços.

- Formació i suport sobre les eines ROLSAC i GUSITE als usuaris encarregats de la gestió de continguts. Supervisió contínua, obtenció d'estadístiques, creació de fitxes complexes, etc.

- Coordinació i seguiment en la implantació del sistema HELIUM, o plataforma corporativa pel seguiment d'expedients. Definició de noves funcionalitats, millores, manteniments correctius i difusió d’avanços.

- Formació i suport sobre l’eina HELIUM als usuaris tècnics encarregats de la implantació de nous expedients electrònics.

- Manteniment del sistema PFUNCIONA, o Portal de Serveis al Personal, que és el “front-office” integrat en la INTRANET per la consulta i tramitació de moltes funcionalitats d'interés pels treballadors dels tres grans col·lectius de personal del Govern (Serveis Generals, Docents i de l'Ib-Salut) i sobre els mòduls de "back-office" de les àrees de formació corresponents als dos darrers grups esmentats.

- Incorporació de noves tipologies i desenvolupament de noves funcionalitats en el sistema EXSANCI-TAXES, d'ajuda a la gestió d’expedients sancionadors, taxes amb contret previ i autoliquidacions del Govern. Migracions o actualitzacions tecnològiques sobre aquest sistema.

- Administració, gestió d'usuaris i atenció d'incidències en l'operativa diària dels esmentats sistemes d'ajuda a la gestió corporativa del Govern amb manteniment a càrrec de la DGDT.

 

Secció de tecnologia i administració electrònica


- Coordinació i seguiment de la implantació de la plataforma de tramitació i notificació telemàtica SISTRA. Definició de noves funcionalitats, millores, manteniments correctius i difusió d’avanços.

- Col·laboració amb el desenvolupament del sistema RIPEA, o repositori administratiu d’expedients electrònics.

- Coordinació i seguiment de la implantació del sistema PINBAL, o plataforma que dona suport a la consulta de serveis d’interoperabilitat administrativa.

- Implantació del nou model de gestió documental a la CAIB.

- Col·laboració amb les conselleries en l’anàlisi i estudi d’alternatives programari i en la confecció dels plecs de prescripcions tècniques per a vigilar que es compleix la normativa vigent el quant a sistemes de la informació.

 

Àrea de serveis telemàtics

 

- Coordinació i priorització de sol·licituds per a la implantació de serveis telemàtics específics mitjançant la plataforma de tramitació i notificació telemàtica SISTRA.

- Atenció, formació i suport sobre l’eina SISTRA als usuaris tècnics encarregats de la implantació de nous serveis telemàtics.

 

Àrea de registres administratius i atenció a la ciutadania

 

- Implantació contínua de millores de tipus correctiu, perfectiu i adaptatiu sobre el sistema REGWEB de Registre General de la CAIB amb interfície web.

- Implantació contínua de millores de tipus correctiu, perfectiu i adaptatiu en el sistema QSSI, de seguiment de Queixes, Suggeriments i Sol·licituds d’Informació.