Torna

Direcció General de Desenvolupament Tecnològic

La DGTIC: Funcions

D'acord amb l'article 8 del Decret 32/2003, de 26 de novembre, del president de les Illes Balears, pel qual s'estableix l'estructura orgànica bàsica de la Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme, la Direcció General de Desenvolupament Tecnològic exerceix les següents funcions:

 

 • Planificació i reglamentació
      De les noves tecnologies de la informació i de les comunicacions

 

 • Dotació d'infraestructures als òrgans de Govern de la CAIB
      Per a garantir l'ús i l'explotació dels seus sistemes d'informació
      Per establir el sistema intern de comunicació

 

 • Assessorament en tecnologies de la informació i comunicacions
      A les conselleries i organismes autònoms del Govern
      En quant a l'adquisició, manteniment, seguiment de recursos, aplicacions i projectes

 

 • Estàndards i seguretat
      Definició dels estàndards de l'arquitectura dels sistemes
      Garant del compliment dels estàndards
      Responsable de la seguretat de la informació i dels recursos tecnològics

 

 • Comunicacions
      Coordinació dels serveis públics
      Execució del Pla director sectorial
      Exercici de les funcions en matèria de televisions locals, cable i FM