Torna

Consells de Salut

La farmaciola domèstica

La farmaciola domèstica és el lloc a ca nostra on s’han de desar els medicaments. Ha de ser un lloc inaccessible per als nins, protegit de la llum, el calor i la humitat i conegut per tots els qui la podem necessitar.

Però...què hi ha d’haver?

  • Analgèsics, antitèrmics i antiinflamatoris.
  • Un preparat per alleujar la picor i les cremades.
  • Material de cura: gases, cotó, tisores, esparadrap, antisèptic, alcohol i aigua oxigenada.
  • Un termòmetre.

Finalment, col·locau en un lloc ben visible el telèfon de TOXICOLOGIA: 91 562 85 85.

Enllaços:
www.msc.es
www.mju.es/toxicologia