Torna

Servei de Ramaderia - Autoritzacions i registres

Explotacions apícoles

 

El Reial decret 209/2002 estableix les normes bàsiques per les quals es regula l'aplicació de mesures d'ordenació sanitària i zootècnica de les explotacions apícoles, com també les condicions d'ubicació, assentament i moviment de ruscos, infraestructura zootècnica, sanitària i equipaments, que permetin un desenvolupament eficaç i correcte de l'activitat apícola a tot el territori nacional. El Decret 48/2006, de 5 de maig, estableix les normes d'ordenació de les explotacions apícoles de les Illes Balears.

 

D'acord amb les definicions que s'estableixen a l'article 2 del Reial decret 209/2002, s'entén per:

 

a) Eixam: la colònia d'abelles productores de mel (Apis mellifera).

b) Rusc: el conjunt format per un eixam, el recipient que el conté i els elements propis necessaris perquè sobrevisqui. Pot ser dels tipus següents:

 • Fix: el que té les bresques fixes i inseparables del recipient.
 • Mòbil: el que té bresques mòbils que es poden separar per collir la mel, per netejar-les, etc. D'acord amb la forma de creixement de la colònia i el consegüent desenvolupament del rusc, es divideixen en verticals i horitzontals.

c) Assentament apícola: el lloc on s'instal·la un abellar per aprofitar la flora o per passar la hivernada.

d) Abellar: el conjunt de ruscos, que pertanyen a un o diversos titulars i que estan en un mateix assentament. Poden ser:

 • Lleixes: amb ruscos que estan tot l'any en un mateix assentament.
 • Transhumants: aquells els ruscos dels quals són desplaçats a un altre o a uns altres assentaments al llarg de l'any.

e) Abellar abandonat: l'abellar amb més del 50 per 100 dels ruscos morts.

f)  Rusc mort: el rusc on s'evidencia la falta d'activitat biològica dels elements vius (insectes adults i cries).

g) Explotació apícola: el conjunt de tots els ruscos repartits en un o diversos abellars d'un mateix titular amb independència de la seva finalitat o emplaçament. Pot ser:

 

 • Professional: la que té 150 ruscos o més.
 • No professional: la que té menys de 150 ruscos.
 • D'autoconsum: la que s'utilitza per obtenir productes dels ruscos amb destinació exclusiva al consum familiar. Aquestes explotacions poden tenir 15 ruscos com a màxim.

h) Titular d'explotació apícola: la persona física o jurídica que exerceix l'activitat apícola i assumeix la responsabilitat i els riscos inherents a la gestió.

i)  Autoritat competent: els òrgans competents de les comunitats autònomes.

 

L'article 3 del Reial decret estableix la classificació zootècnica de les explotacions apícoles:

 

 • De producció: les que es dediquen a la producció de mel i altres productes apícoles (PD).
 • De selecció i cria: són les que es dediquen principalment a la cria i la selecció d'abelles (SC).
 • De pollinització: aquelles l'activitat principal de les quals és la pollinització de cultius agrícoles (PZ).
 • Mixtes: aquelles en les quals s'alternen amb una importància similar més d'una de les activitats de les classificacions anteriors (MX).
 • D'altres: les que no s'ajusten a la classificació dels apartats anteriors (OT).

 

Abans d'iniciar l'activitat, el titular d'una explotació apícola ha de sol·licitar-ne la inscripció al Registre d'explotacions apícoles. Per a això, ha d'emplenar i lliurar la sol·licitud única -en la qual ha d'indicar que vol inscriure l'explotació al Registre d'explotacions apícoles- i la fitxa zootècnica corresponent. En el cas que ja hagi presentat part de la documentació necessària, o tota, no cal que torni a presentar-la sinó que és suficient que indiqui l'expedient en què es troba aquesta documentació.

 

Si l'explotació ja té número de registre d'explotació ramadera, perquè està inscrita al Registre en altres unitats de producció, s'ha d'indicar aquest número a la sol·licitud.

 

A la fitxa zootècnica hi ha de figurar una declaració jurada que es compleix la normativa aplicable.

 

Una vegada que el titular rebi la resolució d'alta al Registre d'explotacions apícoles ha de presentar-se a l'oficina comarcal per diligenciar l'obertura del llibre de registre.

 

Els apicultors només han de tenir un codi REGA per apicultor, que s'ha de correspondre amb l'assentament principal de les caseres.

 

Documents específics

Fitxa zootècnica explotacions apícoles

Declaració de compromís explotacions apícoles