avisoCookies

Visualització del menú

Selector d'idioma

caes
|


Visualització del menú

Ruta de navegació

Torna

Publicador de continguts

CONVOCATÒRIA DE PROVES DE GENER DE 2024: INSCRIPCIÓ

CONVOCATÒRIA DE PROVES DE GENER DE 2024: INSCRIPCIÓ

INSCRIPCIÓ A LES PROVES DE GENER DE 2024

Termini d’inscripció: del 7 al 20 de novembre de 2023

Consultes i incidències sobre la inscripció: provescatala@iebalearics.org

 • Consultau la informació i el calendari de la convocatòria AQUÍ.
 • Consultau la informació sobre l'adaptaci´de les condicions de la prova AQUÍ.

 

I. PUNTS D’INFORMACIÓ

Institut d’Estudis Baleàrics

Horari d'atenció al públic: de dilluns a divendres, de 9 h a 14 h
C. d’Alfons el Magnànim, 29, 1r pis, porta 3 (Palma)

Centre de Català de Ciutadella

Horari: de dilluns a divendres, de 9.30 h a 13.30 h, i dimarts i dijous, de 16 h a 19 h
Casa de Cultura. C. de l'Hospital de Santa Magdalena, 1, 2n (Ciutadella)
971 48 42 04

Centre de Català d’Eivissa

Horari: de dilluns a divendres, de 9 h a 14 h
Accés pel c. de Bes, 9, i pel c. de Joan Xicó, s/n (Eivissa)
682 82 70 44

Centre de Català d’Inca

Horari: de dilluns a divendres, de 10 h a 14 h
Casa de Cultura. C. de Dureta, 5 (Inca)
971 50 58 09

Centre de Català de Manacor

Horari: dilluns, dimarts i dijous, de 10 h a 14 h, i dimecres, de 10 h a 13 h i de 16 h a 19 h
Passeig del Ferrocarril, 79 (Manacor)
627 32 91 91

 

II. INFORMACIÓ GENERAL

 Resolució del director general de Cultura per la qual es convoquen les proves l’any 2024 per obtenir els certificats oficials de coneixements de llengua catalana

— Les bases de la convocatòria estableixen que només us podeu inscriure a un sol certificat. Només és possible inscriure's alhora a les proves del nivell C2 i de llenguatge administratiu. En cas de fer la inscripció a més d’un certificat, convé que tingueu en compte el següent:

 • En la llista provisional d’admesos i d’exclosos constareu com a exclòs de tots els nivells als quals us heu inscrit.
 • En el termini d’esmenes haureu de triar el nivell del qual us voleu examinar, per la qual cosa en la llista definitiva d’admesos i d’exclosos constareu com a admès del nivell triat i com a exclòs de la resta de nivells als quals us heu inscrit.
 • No es retornen les taxes de la inscripció dels nivells en què quedeu exclòs per inscripció a més d’un nivell, perquè no és un error imputable a l’Administració.


— Per inscriure’s als certificats dels nivells A2, B1, B2, C1 i C2 no s’ha d’acreditar cap nivell anterior.
— Per inscriure’s al certificat de llenguatge administratiu s’ha d’acreditar, com a mínim, el nivell C1.

III. MODALITATS D'INSCRIPCIÓ

Consultau les modalitats d’inscripció:

 • Inscripció telemàtica sense documentació complementària
 • Inscripció telemàtica amb presentació posterior de documentació complementària
 • Inscripció presencial

 

IV. INCIDÈNCIES EN LA MODALITAT D'INSCRIPCIÓ TELEMÀTICA AMB PRESENTACIÓ POSTERIOR DE DOCUMENTACIÓ O SENSE 

— Abans d’iniciar el tràmit, consultau les instruccions per al tràmit telemàtic d’inscripció que hi ha al final d’aquesta pàgina.
Una vegada fet el pagament telemàtic, si l’assistent us dona error, us treu del tràmit o hi ha qualsevol altra incidència, NO faceu un nou pagament ni comenceu un tràmit nou i seguiu les passes següents:

 • Accediu a la sol·licitud a través de la Carpeta Ciutadana de la Seu Electrònica i continuau el tràmit per acabar-lo (vegeu el punt 3 de les instruccions).
 • Comprovau amb un extracte bancari que el pagament s’ha fet correctament.

— En cas que l’assistent us retorni a la pantalla de pagament i comproveu que aquest no s’ha efectuat, intentau fer el pagament de nou per acabar el tràmit d’inscripció.
— Si us heu identificat amb Cl@ve i teniu problemes per entrar a la Carpeta Ciutadana, intentau:

 • Accedir-hi des d’un altre dispositiu.
 • Accedir-hi des d’un altre navegador.
 • Accedir-hi des d’una finestra oculta.

 

V. INSCRIPCIÓ TELEMÀTICA SENSE DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Pagament: l'assistent del tràmit enllaça amb el web de l'Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB), des d'on es pot fer el pagament de la taxa amb targeta bancària.

Tràmit telemàtic
 

VI. INSCRIPCIÓ TELEMÀTICA AMB PRESENTACIÓ POSTERIOR DE DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Pagament telemàtic: l'assistent del tràmit enllaça amb el web de l'Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB), des d'on es pot fer el pagament de la taxa amb targeta bancària.

Pagament presencial: l’assistent del tràmit enllaça amb el web de l’ATIB i genera un full (model 046) que cal imprimir. Aquest full s’ha de presentar a una de les entitats bancàries col·laboradores i pagar la taxa.


Tràmit telemàtic

Important!

Una vegada completat el tràmit telemàtic, les persones interessades han d’imprimir el justificant d’enviament o de preregistre i han de presentar-lo juntament amb tots els documents necessaris, dins el termini d’inscripció.

Documentació que s’ha de presentar

A banda del justificant de preregistre, es pot haver de presentar la documentació següent, segons el cas:

 • El justificant de pagament de la taxa corresponent.
 • Si escau, la documentació que acrediti alguna de les situacions que donen dret a la bonificació o exempció de la taxa, d’acord amb el punt 2.3 de la base tercera.
 • En el cas de sol·licitar adaptació de les condicions de la prova per discapacitat, l’informe d’adaptació de la Direcció General d’Atenció a la Dependència o còpia del document que acrediti que s’ha sol·licitat aquest informe d’adaptació. El termini per presentar aquest informe acaba el dia 4 de desembre.
 • En el cas de sol·licitar adaptació de les condicions de la prova per trastorn de la lectoescriptura (dislèxia) o trastorn per dèficit d’atenció (DTA), informe en què es reconegui aquesta condició.
 • En el cas d’inscriure’s en les proves del certificat de llenguatge administratiu, com a mínim, el nivell C1 de llengua catalana, si no ha estat expedit per la Direcció General de Política Lingüística.

Si en convocatòries anteriors de proves la persona interessada ja ha presentat alguns dels documents requerits i encara no han caducat, és suficient que presenti el justificant d’enviament o de preregistre i que hi faci consta en quina convocatòria els va presentar.

En el cas que el justificant d’enviament o de preregistre i la resta de la documentació requerida es presentin en un registre que no sigui el del Servei de Formació i Certificació de Coneixements de Català, s’ha d’enviar una còpia de tota la documentació dins el termini d’inscripció a l’adreça electrònica provescatala@iebalearics.org per tenir constància que s’ha duit a terme el tràmit.

Presentació de documentació

 • Mitjançant el Registre electrònic comú. Cal disposar de certificat digital o DNI electrònic. L'òrgan destinatari és la Conselleria de Turisme, Cultura i Esports (DIR3: A04026906).
 • A les oficines del Servei de Formació i Certificació de Coneixements de Català (c. d’Alfons el Magnànim, 29, 1r pis, porta 3), sense cita prèvia.
 • A qualsevol dels llocs que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Consultau:

          Entitats locals integrades en el SIR        Oficines de registre del Govern de les Illes Balears

 • Per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació

 

VII. INSCRIPCIÓ PRESENCIAL

Pagament

S’ha de fer el pagament a través del web de l’ATIB.

Organisme: Conselleria de Turisme, Cultura i Esports → Taxa per la matrícula per a les proves de llengua catalana

Hi ha dues opcions:

 • Imprimir el model 046 i fer el pagament de forma presencial en una entitat bancària col·laboradora.
 • Fer el pagament telemàtic i imprimir el justificant de pagament.

Documentació que s'ha de presentar

 • La sol·licitud correctament emplenada i signada. Trobareu el model de sol·licitud d’inscripció al final d’aquesta pàgina.
 • El justificant de pagament de la taxa corresponent.
 • Si escau, la documentació que acrediti alguna de les situacions que donen dret a la bonificació o exempció de la taxa.
 • En el cas de sol·licitar adaptació de les condicions de la prova per discapacitat, l’informe d’adaptació de la Direcció General d’Atenció a la Dependència o còpia del document que acrediti que s’ha sol·licitat aquest informe d’adaptació. En aquest darrer cas, el termini per presentar l’informe acaba el dia 4 de desembre de 2023.
 • En el cas de sol·licitar adaptació de les condicions de la prova per trastorn de la lectoescriptura (dislèxia) o per trastorn per dèficit d’atenció (TDA), informe en què es reconegui aquesta condició.

Si la persona interessada ja ha presentat en convocatòries anteriors de proves alguns dels documents requerits i encara no han caducat, aquests no s’han de presentar novament i en la sol·licitud d’inscripció s’ha d’indicar de quins documents es tracta i en quina convocatòria es van presentar.

En el cas que la sol·licitud i la resta de la documentació es presentin en un registre que no sigui el de la Direcció General de Política Lingüística, dins el termini d’inscripció se n’ha d’enviar el justificant de registre i una còpia de tota la documentació a l’adreça electrònica provescatala@iebalearics.org, per tenir constància que s’ha duit a terme el tràmit.

Presentació de la documentació

 • Mitjançant el Registre electrònic comú. Cal disposar de certificat digital o DNI electrònic. L'òrgan destinatari és la Conselleria de Turisme, Cultura i Esports (DIR3: A04026906)
 • A les oficines del Servei de Formació i Certificació de Coneixements de Català (c. d’Alfons el Magnànim, 29, 1r pis, porta 3), sense cita prèvia.
 • A qualsevol dels llocs que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Consultau:

          Entitats locals integrades en el SIR          Oficines de registre del Govern de les Illes Balears

 • Per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació

 

VIII. DOCUMENTACIÓ

 Trobareu més informació als documents que hi ha al final de la pàgina:

 • Informació sobre la inscripció i calendari de la convocatòria
 • Bonificacions i exempcions de la taxa
 • Instruccions per al tràmit telemàtic d’inscripció
 • Entitats locals integrades en el SIR
 • Oficines de registre del Govern de les Illes Balears

Documentació relacionada​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Comparteix​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​