Torna

SUBHASTES

Cifra01.jpg

 

SUBHASTES

La Direcció General del Tresor, Política Financera i Patrimoni, mitjançant el Servei de Patrimoni, ha marcat un clar objectiu de racionalització i optimització de recursos, per a la qual cosa ha emprès un seguit d'actuacions. Una de las línies d'actuació és la venda d'immobles innecessaris. Per aquest motiu, s'han posat en marxa diverses convocatòries de subhastes públiques. La informació actualitzada anirà apareixent en aquesta pàgina.

Procediment:
La convocatòria de subhasta pública dels béns immobles es regeix per la Llei 6/2001, d'11 d'abril, del patrimoni de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 49, de 24 d'abril), i pel Decret 127/2005, de 16 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desplegament de la Llei 6/2001, d'11 d'abril, del patrimoni de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 192, de 24 de desembre).

Per a més informació:
Direcció General del Tresor, Política Financera i Patrimoni
Servei de Patrimoni
Plaça de la Drassana, 4, 2n 07012 Palma de Mallorca
Telèfon: 971 17 70 25