Torna

SUBHASTES

ARTICULAT ESPECÍFIC DEL DECRET 127/2005

El procediment per a subhastar els béns i drets patrimonials de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears està regulat en els articles 94 a 120 del Decret 127/2005, de 16 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desplegament de la Llei 6/2001, d'11 d'abril, de patrimoni de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 192, de 24 de desembre), que es reprodueixen més avall:

 

TÍTOL III
RÈGIM DELS BÉNS PATRIMONIALS

[...]

CAPÍTOL V
BÉNS IMMOBLES

[...]

SECCIÓ 2a
ALIENACIÓ

 

Article 94. Procediment d'alienació
L'alienació a títol onerós dels béns immobles i drets reals patrimonials de la comunitat autònoma s'ha de realitzar mitjançant la tramitació de l'expedient que, de conformitat amb els articles d'aquesta secció, ha d'iniciar d'ofici el conseller competent en matèria de patrimoni, a proposta del director general competent.

Article 95. Documentació requerida
Als efectes del que disposa l'article anterior, la conselleria o l'entitat interessada ha de presentar la documentació següent:
a) Sol•licitud d'inici de l'expedient feta pel titular de la conselleria interessada.
b) Informe de la secretaria general de la conselleria o de l'òrgan competent de l'entitat pública que tengui encomanada l'administració o la gestió del bé o dret, que justifiqui la finalitat i la necessitat de l'alienació, amb una descripció de les característiques físiques i jurídiques de l'immoble.
c) Informe jurídic de l'òrgan competent de la conselleria o de l'entitat pública que tengui encomanada l'administració o la gestió del bé o dret.
d) Certificat actualitzat del Registre de la Propietat.
e) Certificat de la titularitat cadastral actualitzada.
f) Plànols de l'immoble.
g) Justificant de trobar-se al corrent del pagament de la quota de l'impost sobre béns immobles, si s'escau.

Article 96. Declaració d'alienabilitat
1. L'alienació a títol onerós de béns immobles o drets reals patrimonials de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears requereix la declaració prèvia i motivada d'alienabilitat per part de l'òrgan competent segons les normes de la Llei 6/2001, d'11 d'abril, del patrimoni i l'article següent d'aquest Reglament, quant al tipus de béns i de la quantia de la taxació d'aquests.
2. Aquesta declaració exigeix la verificació prèvia que el bé que es pretén alienar no forma part del domini públic de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. En el cas contrari, s'ha de desafectar d'acord amb el que disposen la Llei 6/2001, d'11 d'abril, del patrimoni i aquest Reglament.
3. La declaració d'alienabilitat ha de fer constar, com a mínim, els aspectes següents:
a) Que el bé o dret que és objecte de l'alienació no forma part del domini públic de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
b) La conveniència de l'alienació del bé o dret per no ser necessari per a les funcions que ha de desenvolupar la comunitat autònoma.
c) Descripció física i jurídica del bé.

Article 97. Formes d'alienació i competència
1. L'alienació dels béns immobles s'ha de fer mitjançant una subhasta pública o, excepcionalment, mitjançant alienació directa en els casos prevists en la Llei 6/2001, d'11 d'abril, del patrimoni.
2. Correspon al conseller competent en matèria de patrimoni declarar l'alienabilitat i autoritzar l'alienació dels béns immobles que pertanyen a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
3. S'exceptuen únicament de la regla esmentada en l'apartat anterior els supòsits d'alienació directa de béns immobles de valor superior a 500.000 euros, segons la taxació pericial per l'òrgan competent, en els quals la competència per declarar l'alienabilitat i autoritzar l'alienació correspon al Consell de Govern.

Article 98. Depuració física i jurídica del bé
Abans d'iniciar-se els tràmits per alienar l'immoble, cal depurar-ne la situació física i jurídica. S'entén per depuració física la pràctica de la delimitació, la recuperació d'ofici o qualsevol altra acció en dret que sigui necessària per aclarir o determinar la situació de l'immoble. I per depuració de la situació jurídica, la inscripció -si encara no està feta- en el Registre de la Propietat i en el Cadastre Immobiliari.

Article 99. Béns en litigi i suspensió del procediment
1. No es pot promoure la venda dels béns que estiguin en litigi. Si aquest se suscita després d'iniciat el procediment d'alienació, l'expedient quedarà provisionalment suspès.
2. Excepte en el supòsit esmentat, una vegada anunciades les subhastes, només es poden suspendre per una resolució del conseller competent en matèria de patrimoni fonamentada en documents fefaents que provin la improcedència de la venda.

Article 100. Informes tècnics
1. Una vegada acordat pel conseller competent en matèria de patrimoni l'inici del procediment i declarada l'alienabilitat del bé, s'ha d'aportar a l'expedient un informe tècnic de l'òrgan competent de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que, com a mínim, ha de fer referència als aspectes següents:
a) Informe tècnic de l'òrgan competent de la comunitat autònoma que assenyali la qualificació urbanística, els paràmetres edificatoris i els usos permesos del solar i en faci una avaluació de la qualitat.
b) Informe tècnic de l'òrgan competent de la comunitat autònoma amb una valoració desglossada del solar i de les construccions possibles, que ha d'incorporar l'estudi de mercat corresponent i el preu d'alienació que es consideri adient.
2. A l'efecte del que disposa l'apartat anterior, el servei de Patrimoni ha d'emetre informe sobre les possibles càrregues i gravàmens que recaiguin sobre l'immoble.
3. La taxació aprovada, amb rebaixa -si escau- de les càrregues que es considerin deduïbles, s'ha d'incorporar a l'expedient com a valor vinculant per determinar la competència per autoritzar l'alienació de l'immoble i, si escau, el preu tipus per a la subhasta que s'hagi de dur a terme.

Article 101. Aprovació del plec de condicions
La resolució del conseller competent en matèria de patrimoni que autoritzi l'alienació de l'immoble pel sistema de subhasta, segons el que preveu l'article 97.2 d'aquest Reglament, ha d'incloure també l'aprovació del plec de condicions que ha de regir la licitació i de la convocatòria de la subhasta.

Article 102. Convocatòria de la subhasta
La convocatòria de la subhasta s'ha d'anunciar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears amb una antelació mínima de vint dies, tot esmentant els punts següents:
a) Declaració d'alienabilitat i resolució en què es disposa l'alienació.
b) Descripció física i jurídica dels béns que són objecte d'alienació de manera que permeti identificar-los.
c) Quantitat que ha de servir de tipus a la subhasta.
d) Dia, hora i lloc en què tendrà lloc la subhasta.
e) Termini per elevar el negoci a escriptura pública.
f) Termini mínim de vigència de les postures.
2. Es pot disposar també que l'anunci de la subhasta es publiqui en un dels diaris de més difusió al territori de les Illes Balears.

Article 103. Requisits per participar en la subhasta
1. Poden participar en la subhasta totes les persones que tenguin capacitat per contractar, d'acord amb les normes contingudes en el Codi civil.
2. No poden participar en la subhasta les persones que incorrin en procediment de constrenyiment administratiu, les declarades en suspensió de pagaments, mentre hi estiguin, les declarades en fallida i els concursants no rehabilitats i, en general, en qualsevol de les causes d'incapacitat o de prohibició per contractar previstes en la legislació administrativa de contractes.

Article 104. Fiança provisional
1. Per participar en la subhasta és indispensable que el licitador hagi dipositat prèviament davant l'òrgan competent de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears la garantia per import del 20% de la quantitat que serveixi de tipus per a la venda, de conformitat amb la legislació de contractes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
2. Aquesta quantitat té el caràcter de fiança provisional i s'ha de retornar al licitador a favor del qual no hagi quedat feta la rematada. No obstant això, l'anunci de licitació pot preveure la retenció d'aquestes fiances durant un termini màxim de quinze dies.
Si l'adjudicatari no ha complit les obligacions una vegada transcorregut aquest termini, l'Administració, prèvia audiència de l'adjudicatari, pot adjudicar directament a la segona millor postura sense que calgui convocar una nova subhasta, i el contracte originari quedarà resolt.

Article 105. Presentació de postures
1. Les postures per a la subhasta s'han de presentar en dos sobres tancats, signats pel licitador, i s'han de lliurar al lloc indicat en l'anunci de licitació dins del termini que s'hi fixi. Un dels sobres, amb el títol «Oferta econòmica», ha de contenir l'oferta econòmica que es faci. L'altre, amb el títol «Documentació general», ha de contenir els documents que s'hi exigeixin i, en qualsevol cas, els següents:
a) Els que acreditin la personalitat del licitador i, si en té, del representant.
b) El resguard del dipòsit previ del 20% del tipus de subhasta, en concepte de fiança provisional, de conformitat amb la normativa específica aplicable.
c) Els que acreditin la situació de no incórrer en cap prohibició o incompatibilitat per contractar d'acord amb el que disposa l'article 103 d'aquest Reglament.
d) Els que certifiquin que es troba al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social imposades per les disposicions vigents.
e) Les postures s'han d'ajustar al model establert en el plec de condicions que regeixi per a la subhasta.
2. No s'admetran postures en qualitat de cedir la rematada a un tercer.

Article 106. Constitució de la mesa de la subhasta
El dia hàbil següent al de la conclusió del termini d'admissió de les postures, s'ha de constituir la mesa que ha d'autoritzar la subhasta, la qual ha de ser integrada per les persones següents:
a) Com a president, el director general competent en matèria de patrimoni.
b) Un vocal representant i designat per la Intervenció General de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
c) Un vocal representant i designat per la Direcció de l'Advocacia de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
d) Un màxim de tres representants de la conselleria interessada.
e) Un representant del servei de Patrimoni, qui ha d'actuar com a secretari amb veu i vot.

Article 107. Examen de la documentació
1. Un cop constituïda, la mesa ha d'examinar i qualificar la documentació general referida en l'article 105 d'aquest Reglament. Si la mesa observa defectes en la documentació presentada, pot concedir -si ho considera oportú- un termini no superior a cinc dies perquè s'esmenin els errors.
2. La mesa no pot admetre en la subhasta els licitadors que no hagin presentat la documentació requerida o que no l'hagin esmenada atès el que disposa l'apartat anterior.
3. La no admissió de la subhasta s'ha de notificar a les persones interessades en l'acte públic de la subhasta previst en l'article 108 d'aquest Reglament, si hi són, o una vegada conclosa, perquè en el termini de cinc dies naturals formulin a la Mesa les al•legacions adients, per considerar-les en la resolució que posi fi al procediment, i per impugnar l'exclusió en el recurs administratiu que, si és procedent, s'hi interposi en contra.

Article 108. Obertura de la subhasta i declaració del millor postor
1. Una vegada acabada la fase de qualificació de documents, el president ha de declarar oberta la subhasta en un acte públic i el secretari ha de llegir l'anunci publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i la relació de licitadors que hagin presentat postures. Tot seguit ha d'exposar el resultat de la qualificació prèvia de documents i dels licitadors admesos i exclosos a la subhasta, i finalment ha d'obrir el sobre que contengui la proposició econòmica, a la vista de les quals la mesa ha de declarar millor postor el licitador que hagi formulat la proposta més alta.
2. En el supòsit que es produeixi un empat entre les millors postures, s'ha d'obrir en el mateix acte -si els licitadors hi són presents- una licitació, i ha d'adjudicar provisionalment la subhasta al licitador que hagi fet la proposició econòmica més alta. En el cas que els licitadors empatats no hi siguin presents, s'ha de resoldre l'empat per sorteig.
3. Del resultat de la subhasta, se n'ha d'aixecar l'acta corresponent, en la qual s'ha de recollir succintament, però fidelment, tota l'actuació i l'han de signar tots els components de la mesa i el millor postor.

Article 109. Adjudicació definitiva de la subhasta
1. L'aprovació de la subhasta l'ha de fer el conseller competent en matèria de patrimoni, qui n'ha de dictar la resolució, a proposta de la mesa, i adjudicar-la definitivament o declarar-la deserta.
2. L'adjudicació definitiva de la subhasta s'ha de notificar a l'adjudicatari perquè, en un termini de quinze dies, efectuï el pagament del preu total de l'alienació, inclosos, si hi pertoquen, els tributs repercutibles, i també les despeses dels anuncis de la subhasta. Així mateix se l'ha d'advertir que, si no ho fa, perd el seu dret i el dipòsit previ, sense perjudici del rescabalament de les possibles pèrdues que la inefectivitat de l'adjudicació produeixi a la comunitat autònoma.

Article 110. Subhasta declarada deserta
Si la subhasta queda deserta o resulta fallida, el conseller competent en matèria de patrimoni pot acordar la convocatòria d'una segona subhasta, d'una tercera i fins i tot d'una quarta, bé repetint el tipus de la primera o reduint-lo un 15% en cada convocatòria.

Article 111. Alienació directa de béns immobles
1. L'alienació directa només és procedent en els supòsits següents:
a) La urgència reconeguda en la contractació.
b) La peculiaritat de la necessitat que s'ha de satisfer.
c) L'escassesa de demanda en el mercat.
2. Es considerarà que hi concorre la circumstància d'escassesa d'oferta en el mercat quan una subhasta pública sigui declarada deserta o fallida.

Article 112. Procediment per a l'alienació directa
El procediment per a l'alienació directa és l'establert amb caràcter general en aquesta secció per a la venda dels béns immobles, amb les particularitats següents:
a) Resolució d'inici del conseller competent en matèria de patrimoni d'ofici, a proposta del director general competent. En cas que l'inici sigui a instància d'una conselleria interessada, la sol•licitud del seu titular ha de venir acompanyada d'un informe justificatiu de la secretaria general sobre la concurrència dels motius d'alienació directa prevists en la Llei 6/2001, d'11 d'abril, del patrimoni. En qualsevol cas, s'ha d'aportar un informe actualitzat de taxació de l'immoble.
b) Recepció de les ofertes de compra dels interessats, així com de la documentació acreditativa a què es refereixen els punts a), c) i d) de l'article 105 d'aquest Reglament.
c) Un cop examinada i qualificada la documentació, el director general competent en matèria de patrimoni ha de traslladar al conseller competent el resultat de l'anàlisi de les ofertes presentades perquè designi l'adjudicatari provisional. La direcció general competent en matèria de patrimoni ha de comunicar a l'ofertant la viabilitat de l'operació perquè en un termini màxim de quinze dies faci a la Tresoreria General de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears el dipòsit del 25% del preu de venda, en concepte de fiança.
d) Efectuat el dipòsit, la direcció general competent en matèria de patrimoni ha d'elevar la proposta de resolució oportuna, amb l'informe previ del servei de Patrimoni. Posteriorment, l'òrgan competent n'ha d'acordar la venda directa, de conformitat amb el que disposen els articles 86.d i 87.d de la Llei 6/2001, d'11 d'abril, del patrimoni i 97 d'aquest Reglament.
e) L'acord d'adjudicació directa s'ha de notificar a l'adjudicatari en els termes que es preveuen en l'article 109.2 d'aquest Reglament.

Article 113. Prohibició d'ajornament del pagament del preu
En cap de les classes d'alienació previstes en aquest Reglament i en la Llei 6/2001, d'11 d'abril, de patrimoni, s'admetrà l'ajornament del pagament del preu.

Article 114. Propietaris limítrofs
1. Els propietaris limítrofs poden adquirir directament els solars de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, quan s'alienin i amb prioritat sobre qualsevol altre sol•licitant, que per la seva forma o petita extensió resultin inedificables, i també les parcel•les i les finques rústiques que siguin de superfície inferior a la unitat mínima de cultiu vigent a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
2. Quan més d'un propietari limítrof en sol•liciti l'adquisició directa, hi tendrà prioritat el de l'immoble de menor superfície i, en cas d'igualtat, el que primer l'hagi sol•licitada.
3. A l'efecte del que disposa l'apartat 1 d'aquest article, l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears ha de comunicar als propietaris limítrofs, d'acord amb el que preveu l'article 115 d'aquest Reglament, l'alienació dels immobles.

Article 115. Obertura del període d'informació
1. Quan el procediment de venda a limítrofs s'iniciï a sol•licitud d'una persona interessada, s'ha d'acordar l'obertura d'un període d'informació pública durant quinze dies i s'ha d'anunciar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears perquè altres limítrofs puguin formular les al•legacions que considerin convenients per acreditar el millor dret a adquirir l'immoble d'acord amb el que s'estableix en l'article anterior d'aquest Reglament.
2. Si l'Administració coneix la identitat dels propietaris limítrofs a què es refereix l'apartat anterior, ha d'intentar notificar l'obertura del període d'informació pública conformement amb les normes generals del procediment administratiu.
3. Queden exempts d'informació pública els expedients dels quals resulti la no existència d'altres de limítrofs diferents del sol•licitant.

Article 116. Inscripció i publicació
Les alienacions de béns immobles de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears regulades en aquesta secció s'han de subjectar als requisits d'inscripció i publicitat prevists en l'article 92 d'aquest Reglament.

Article 117. Despeses d'aranzels
1. Les despeses corresponents al pagament dels aranzels notarials i registrals que es meritin com a conseqüència de l'alienació dels béns immobles aniran a càrrec de l'adquirent.
2. Les despeses del pagament dels aranzels notarials i registrals derivades de les operacions de depuració de la situació jurídica hipotecària que sigui necessari fer abans de les alienacions directes aniran a càrrec de l'adquirent.

Article 118. Fruits dels béns alienats
Els compradors faran seus els fruits dels béns alienats des del dia en què se'ls notifiqui la resolució d'adjudicació.

Article 119. Indemnització pels desperfectes
1. Els compradors tenen dret a una indemnització pels desperfectes que hagin sofert les finques des que s'hagi acabat l'operació pericial i la taxació pericial per a la venda fins al dia en què s'hagi notificat la resolució d'adjudicació.
2. En els judicis de reivindicació, evicció i sanejament, la Comunitat Autònoma de les Illes Balears està subjecta a les regles del dret civil, així com a la indemnització per les càrregues de les finques no expressades en l'anunci de la venda i en l'escriptura.
3. Les controvèrsies que puguin sorgir s'han de sotmetre a la jurisdicció competent, havent exhaurit la via administrativa, de conformitat amb el que preveu la legislació de procediment administratiu.

Article 120. Alienació d'altres drets reals
1. Per a la venda dels altres drets reals alienables per part de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, no es necessiten el reconeixement ni la descripció pericial de les finques a les quals afectin. Però si en els documents relatius a la titulació d'aquests drets no hi figuren la naturalesa, la situació i els límits dels immobles respectius, s'ha de solucionar aquesta omissió abans d'anunciar-ne la venda.
2. L'alienació dels altres drets reals a què es refereix aquest article que recaiguin sobre béns immobles de la comunitat autònoma s'ha de regir pels preceptes continguts en la Llei 6/2001, d'11 d'abril, del patrimoni i en aquesta secció, segons la naturalesa del dret alienable de què es tracti.