Torna

Servei de Formació

Instruccions per sol·licitar l'autorització de rotacions externas RD 183/2008

Què s’entén per rotació externa?
Aquells períodes formatius autoritzats que es duguin a terme en centres o dispositius no prevists en el programa de formació ni en l’acreditació atorgada al centre o unitat docent.

Qui autoritza les rotacions externes?
La Direcció General amb competències en Formació Sanitària Especialitzada.
Com a norma general no s’autoritzaran rotacions externes el primer any de formació, en casos excepcionals, prèvia autorització expressa de la comissió de docència i amb un informe motivat del tutor, explicant el motiu de la rotació durant aquest any, es valorarà individualment la possibilitat de aprovar-les.

Quina durada poden tenir les rotacions?
No podran superar els 4 mesos continuats dins cada període d’avaluació anual.
En el conjunt del període formatiu no podran superar:

- 12 mesos per a especialitats de durada igual o superior a 4 anys.
- 7 mesos per a especialitats de durada igual o superior a 3 anys.
- 4 mesos per a especialitats de durada igual o superior a 2 anys.
- 2 mesos per a especialitats de durada igual o superior a 1 any.

Requisits per sol·licitar la rotació externa (a comprovar per la Unitat Docent d’origen)
1- Haver realitzat la totalitat dels cursos de Pla de Formació Transversal Comú de l’any en curs (a partir promoció incorporada 2012).
2- No tenir cap avaluació negativa pendent de recuperar..

Quina documentació s’ha de presentar per sol·licitar l’autorització?
1- Model de sol·licitud d’autorització de la Direcció General d’Acreditació, Docència i Recerca en Salut.
2- Proposta del tutor del resident a la Comissió de Docència d’origen amb una memòria  explicativa dels objectius que es pretenen amb l’estada i amb la idoneïtat del centre de destí per assolir-los.
3- Informe favorable de la Comissió de Docència d’origen firmat per el cap d’estudis, on figuri que compleix els requisits.
4- Informe del gerent del centre comprometent-se a seguir abonant la totalitat de les retribucions, incloses les derivades de l’atenció continuada en la rotació externa.
5- Acceptació de la Comissió de Docència de destí, firmada per el cap d’estudis.
6- Certificació per part de la Comissió de Docència d’origen que ha realitzat els cursos del Pla Transversal que li corresponen, o, com a mínim els de l’any anterior a la realització de la rotació externa.

On s’ha de presentar la documentació?
La sol·licitud s’ha lliurar amb una antelació mínima de 2 mesos abans de la rotació, a la Direcció General d’Acreditació, Docència i Recerca en Salut a l’atenció de la Directora General (C/ Jesús, 38A; 07010 Palma de Mallorca)

Per a més informació
Servei de Formació i Investigació
Direcció General de Salut Pública i Consum
Conselleria de Salut
Telèfon 971 17 73 83
A/e: formacio@dgaval.caib.es 

Sol_licitud_acreditacio.doc Model de certificació de la realització de cursos de Pla Transversal