Estratègia Balear d'Educació Ambiental 

 

L'Estratègia Balear d'Educació Ambiental va sorgir l'any 2003, després de nombroses reunions del Fòrum d'Educació Ambiental. És un document pragmàtic, perquè proposa mesures eficaces, proposades i recolzades per tothom, que permetin la correcció d’actituds, comportaments i tendències ambientals no sostenibles. Cal coordinar iniciatives per tal d’evitar la dispersió, la duplicació o la interferència de les activitats que es duguin a terme. Cal identificar i prioritzar els problemes que requereixen una resposta educativa, i detectar els obstacles que s’oposen a l’acció. I cal també proporcionar orientacions perquè els programes d’educació ambiental esdevinguin veritablement transformadors.

    

 

 

Documents de l'Estratègia Balear d'Educació Ambiental

 

Es divideix en sis capítols corresponents als sis marcs d'acció.

 

Ciutadania.pdf

 Administracio.pdf

Socioeconomic.pdf

Sistemaeducatiu.pdf

Universitat.pdf 

  Mitjanscomunicacio.pdf

 

 

 a