En data 31 d’agost de 2018, el Consell de Govern de les Illes Balears acordà adoptar el Protocol d’actuació en casos d’abús sexual infantil i explotació sexual infantil a les Illes Balears el qual venia a complementar el Protocol marc d’actuacions de maltractament infantil que s’ha anat desenvolupant des de l’any 2007 atès que es tracta d’un document més específic i concret que el general, ja que reforça les mesures i actuacions relacionades amb els casos d’abús i explotació sexual infantil. Aprovada la modificació per acord de Consell de Govern de 12 d'abril de 2021

El Protocol d’actuació en casos d’abús sexual infantil (ASI) i explotació sexual infantil (ESI) sorgeix amb l’objectiu d’especificar, concretar i modificar, en cas necessari, les mesures que preveu el Protocol marc interdisciplinari d’actuacions en casos de maltractament infantil a les Illes Balears (en vigor des de l’any 2007) relacionades amb els casos d’abús i explotació sexual infantil i incorporar-hi les modificacions necessàries derivades dels canvis legislatius que han tingut lloc des de l’any 2007.

Aquest protocol pretén ser un instrument tècnic que millori la coordinació interinstitucional en l’actuació en casos d’abús i explotació sexual infantil, necessària per garantir l’interès superior de l’infant o adolescent i la seva protecció integral. L’objectiu últim també és la consideració judicial dels fets, la determinació de si són o no delicte des de l’inici del procés, la valoració de la credibilitat del testimoniatge i la garantia de la prova del delicte i, en tots aquests darrers aspectes, només els òrgans judicials són els habilitats per prendre decisions.

En l’aplicació de les mesures que preveu aquest protocol, estan implicats els agents següents:

Òrgans judicials:

–  Fiscalia de Menors
–  Jutjats
–  Institut de Medicina Legal de les Illes Balears (amb els representants de cadascuna de les illes)
–  OAVD (Oficina d’Assistència a les Víctimes de Delicte, amb els representants de cadascuna de les illes)
Cossos i forces de seguretat de l’Estat (amb els representants de cadascuna de les illes):

–  EMUME (Equip de Dones i Menors), Guàrdia Civil
–  UFAM (Unitat de Família i Atenció a la Dona), Policia Nacional
Servei de protecció al menor de cada consell insular
Serveis socials comunitaris
Policia Local
Àmbit Educatiu
Unitats especialitzades existents al territori:

–  UVASI (Unitat de Valoració d’Abús Sexual Infantil)
–  SIF (Secció d’Infància i Família, del Consell de Mallorca)
–  UTASI (Unitat Terapèutica d’Abús Sexual Infantil, de la Direcció General d'Infància, Joventut i Famílies)
–  Programa «Atura’t», per al tractament d’agressors sexuals menors d’edat, de la Direcció General de Infància, Joventut i Famiílies. 
–  IBSMIA (Institut Balear de Salut Mental de la Infància i l’Adolescència, de la Conselleria de Salut)
Professionals sanitaris: pediatres, ginecòlegs, metges de família i serveis d’urgències de pediatria i d’adults
Col·laboradors: ONG i associacions especialitzades en abús i explotació sexual infantil presents al territori

–  Fundació Rana
–  Fundació Amaranta

ActuacioAbusInfantil_2021-2-1.pdf  Protocol d'actuació en casos d'abús sexual infantil i explotació sexual infantil a les Illes Balears.pdf