Torna

Registre Unificat de Maltractament Infantil de les Illes Balears (RUMI)

 

logo guia.jpg

Principis reguladors del Protocol Marc interdisciplinari d'actuacions en casos de maltractament infantil a les Illes Balears

 

L'interès superior del menor i la menor és el criteri que ha de presidir les actuacions incloses en el protocol.

Aquest protocol s'ha de configurar com l'instrument bàsic per garantir la coordinació interinstitucional en la intervenció en casos de maltractament infantil. Per assolir aquesta coordinació, es fa indispensable la implicació de les institucions responsables dels àmbits relacionats amb la infància i l'adolescència: educatiu, sanitari, policial, social i judicial.

Les mesures establertes en el protocol han de ser coherents amb els principis d'actuació de cada àmbit implicat.

El protocol ha de fomentar la igualtat, l'equitat i la universalitat en l'atenció dels infants víctimes de maltractament, independentment del sexe, la nacionalitat, el grup ètnic, la discapacitat o la ubicació territorial.

Els àmbits implicats han d'intervenir de manera coordinada, seguint pautes compartides i mútuament acceptades com a vàlides.

Atesa l'especial vulnerabilitat del col·lectiu afectat per aquest protocol, els participants i les actuacions duites a terme en la seva aplicació han de tenir present la normativa vigent en matèria de protecció de dades.