Torna

Protecció de Dades Personals

QUINA INFORMACIÓ M'HA DE FACILITAR EL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT?

1. Quan tú mateix has facilitat les teves dades personals:

INFORMACIÓ PER CAPES

INFORMACIÓ BÀSICA

ADREÇA ELECTRÒNICA o un altre mitjà


- Identitat del Responsable del tractament.

- Finalitat del tractament.

- Possibilitat d'exercir els drets (articles 15 a 22 RGPD)

Per accedir de manera senzilla i immediata a la resta d'informació:

- dades de contacte del Responsable del tractament.

- dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades

- base jurídica del tractament.

- categories de destinataris de les dades personals.

- intenció del responsable de transferir dades personals a un tercer país o organització internacional.

- termini durant el qual es conservaran les dades personals.

- dret a sol·licitar l'accés a les dades personals, a rectificar-les o a suprimir-les, a limitar-ne el tractament o a oposar-s’hi, així com el dret a la portabilitat de les dades.

- dret a retirar el consentiment en qualsevol moment (article 6.1 a) o 9.2 a) del RGPD).

- dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

- si la comunicació de dades personals és un requisit legal o contractual, o un requisit necessari per subscriure un contracte.

- l'existència de decisions automatitzades, inclosa l'elaboració de perfils.

2. Si les dades personals NO les has facilitat tú mateix, la informació bàsica també ha d'incloure:

categories de dades

fonts de les quals procedeixen les dades 

QUAN M’HAN DE FACILITAR LA INFORMACIÓ?

SOL·LICITUD  (articles 15 a 22 RGPD)

Quan les dades personals s'obtenen de l'interessat

Quan les dades personals NO s'obtenen de l'interessat

Sense dilació indeguda i, en qualsevol cas, en el termini d'UN MES a partir de la recepció de la sol·licitud

(es pot prorrogar dos mesos més, en cas necessari)

En el moment de   RECOLLIR-LES

 1. Dins d'un termini raonable i com a màxim al cap d’UN MES, una vegada obtingudes les dades personals.

 2. Si les dades personals s’han d'utilitzar per comunicar-se amb l'interessat, com a màxim en el moment de la primera comunicació.

 3. Si està previst comunicar-les a un altre destinatari, a com a màxim en el moment en què les dades personals es comuniquen per primera vegada.

DE QUÉ FORMA M'HAN DE FACILITAR LA INFORMACIÓ?

De forma:

concisa transparent intel·ligible
de fàcil accés llenguatge clar i senzill
especialment si la informació s’adreça específicament a un nen