Torna

Protecció de Dades Personals

QUINS SÓN ELS MEUS DRETS?

DRET D'ACCÉS

Pots obtenir la confirmació sobre si l'Administració de la CAIB (Direcció general i/o Secretaria general) està tractant les teves dades personals, i en cas afirmatiu, el dret d'accés sobre aquestes dades, i a la informació següent:

1. Finalitats del tractament.

2. Categories de dades personals.

3. Destinataris o les categories de destinataris als quals s’han comunicat o es comunicaran les dades personals.

4. Termini de conservació de les dades personals.

5. Dret a sol·licitar la rectificació, supressió, limitació del tractament de dades personals, o a oposar-s'hi.

6. Dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD).

7. Quan les dades personals no s'han obtingut de l'interessat, qualsevol informació disponible sobre el seu origen.

8. L’existència de decisions automatitzades, inclosa l’elaboració de perfils.

DRET DE RECTIFICACIÓ

Pots sol·licitar la rectificació de les teves dades personals inexactes i/o incompletes.

Hauràs d’indicar en la teva sol·licitud a quines dades et refereixes i quina correcció s’hi ha de fer.

DRET DE SUPRESSIÓ

(«DRET A L'OBLIT»)

Pots sol·licitar la supressió de les teves dades personals si:

1. Ja no són necessàries en relació amb les finalitats per a les quals van ser recollides o tractades

2. Has retirat el teu consentiment en què es basa el tractament, i aquest no es basa en un altre fonament jurídic

3. T'has oposat al tractament i no hi prevaleixen altres motius legítims.

4. S’han tractat il·lícitament 

5. S’ha de complir una obligació legal

6. S'han obtingut en relació amb l'oferta de serveis de la societat de la informació.

 

 EXCEPTE quan el tractament és necessari:

a) per exercir el dret a la llibertat d'expressió i d’informació.


b) per complir una obligació legal o per complir una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics.


c) per raons d'interès públic en l'àmbit de la salut pública (article 9.2, h) i i), i apartat 3).


d) amb finalitats d'arxiu en interès públic, finalitats de recerca científica o històrica o finalitats estadístiques.


e) per formular, exercir o defensar reclamacions.

DRET A L'OBLIT EN CERQUES D'INTERNET

Qualsevol persona té dret al fet que els motors de cerca a Internet eliminin de les llistes de resultats que s’obtinguin després d’una cerca efectuada a partir del seu nom els enllaços publicats que continguin informació relativa a aquesta persona quan siguin inadequats, inexactes, no pertinents, no actualitzats o excessius o hagin esdevingut com a tal pel transcurs del temps, tenint en compte les finalitats per a les quals es van recollir o es van tractar, el temps transcorregut i la naturalesa i l’interès públic de la informació.

L’exercici d'aquest dret no impedeix l’accés a la informació publicada al lloc web a través de la utilització d’altres criteris de cerca diferents del nom de qui exerceixi el dret.

 

DRET A LA LIMITACIÓ DEL TRACTAMENT

Pots sol·licitar al responsable del tractament la limitació del tractament de les dades, si es compleix alguna de les condicions següents:

1. Has impugnat l'exactitud de les dades personals, en un termini que permet al responsable verificar-ne l'exactitud.

2. El tractament és il·lícit i t'has oposat a la supressió de les teves dades personals i, en lloc de suprimir-les, sol·licites que se’n limiti l’ús.

3. El responsable ja no necessita les dades personals per a les finalitats del tractament, però tú les necessites per formular, exercir o defensar reclamacions.

4. T'has oposat al tractament (article 21.1 RGPD), mentre es verifica si els motius legítims del responsable prevaleixen sobre els teus.

DRET A LA PORTABILITAT DE LES DADES

És el dret a rebre les dades personals que t’afecten i que has facilitat a un responsable del tractament (en un format estructurat, d'ús comú i de lectura mecànica), i a transmetre'ls a un altre responsable, sense que ho impedeixi el responsable al qual les havies facilitat, quan el tractament:

- es faci per mitjans automatitzats, i

- estigui basat en el consentiment o en un contracte.

DRET D'OPOSICIÓ

És el dret a oposar-te en qualsevol moment, per motius relacionats amb la teva situació particular, a que les teves dades personals siguin objecte d'un tractament basat en el interès públic o en l'exercici de poders públics o per satisfer interessos legítims, inclosa l'elaboració de perfils, tret que el responsable del tractament acrediti motius legítims imperiosos per al tractament que prevalguin sobre els interessos, els drets i les llibertats de l'interessat, o per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions.

DRET A NO SER OBJECTE DE DECISIONS INDIVIDUALS AUTOMATITZADES

És el dret a no ser objecte d'una decisió basada únicament en el tractament automatitzat de les teves dades personals, inclosa l'elaboració de perfils, que produeixi efectes jurídics que t’afectin, tret que la decisió:

1. Sigui necessària per formalitzar o executar un contracte entre tú mateix i el responsable del tractament.

2. Es basi en el teu consentiment explícit.

En aquests supòsits 1 i 2, el responsable del tractament ha d’adoptar les mesures adequades per protegir els teus drets, llibertats i interessos legítims; com a mínim, el dret a obtenir intervenció humana del responsable, a expressar el seu punt de vista i a impugnar la decisió.

3. Estigui autoritzada pel dret de la Unió o dels estats membres que és d’aplicació al responsable del tractament.