ÉS UN DRET FONAMENTAL

La protecció de les persones físiques en relació amb el tractament de dades de caràcter personal és un DRET FONAMENTAL reconegut als articles 18.4 de la Constitució espanyola, 8.1 de la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea i 16.1 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea.

QUÈ SÓN LES DADES PERSONALS?


Qualsevol informació sobre una persona física identificada o identificable (l'interessat), la identitat del qual es pugui determinar, directament o indirectament.

Per exemple:

dni / passaport nom i cognoms direcció postal o electrònica imatge / veu telèfon / fax
signatura / empremta signatura electrònica nº targeta sanitària/nº Seguretat Social o Mutualitat matrícula de vehicle direcció IP

QUÉ SÓN LES DADES SENSIBLES?

Són dades personals que, per la seva naturalesa, són particularment sensibles en relació amb els drets i les llibertats fonamentals.

Les categories especials de dades són:

dades genètiques

dades biomètriques

dades relatives a la Salut

dades relatives a la vida sexual o l'orientació sexual

I també les dades personals que revelin:

l'origen ètnic o racial

les opinions polítiques

les conviccions religioses o filosòfiques

l'afiliació sindical