NORMATIVA GENERAL

(Actualitzat 06/09/2022)

ESTATAL
Pàgina Web  Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (versión consolidada) Llei d'Educació
Pàgina Web   Ley orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación
Llei de modificació de la Llei d'Educació
2021_06_23_Ley Orgánica 8-2021_ 4junio_protección integral infancia y adolescencia.pdf  Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y a la adolescencia frente a la violencia Protecció a la infància i a la adolescència
Pàgina Web Guia per un correcte ús de les dades de caràcter personal en els centres educatius (Agencia Española de protección de datos) Ús de dades personals
AUTONÒMICA
Pàgina Web Decret llei 5/2023, de 28 d’agost, de mesures urgents en l’àmbit educatiu i en el sanitari Decret llei de gratuïtat 1r cicle infantil
Pàgina WebDecret llei 8/2022, de 16 d'agost, de mesures urgents per garantir la gratuïtat de l’educació dels infants matriculats al tercer nivell d’educació infantil als centres de les xarxes educatives Decret llei de gratuïtat 3r nivell infantil
Pàgina Web Llei 1/2022, de 8 de març, d’educació de les Illes Balears Llei Educativa Illes Balears
Pàgina Web Decret 23/2020 de 31 de juliol, pel qual s’aprova el Text Consolidat del Decret pel qual s’estableixen els requisits mínims dels centres de primer cicle d’educació infantil Requisits mínims dels centres 0-3

Pàgina WebDecret 30/2020 de 28 de setembre, pel qual s’aprova el Text consolidat del Decret pel qual s’estableix i regula la xarxa d’escoles infantils públiques i els serveis per a l’educació de la primera infància de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i es crea l’Institut per a l’Educació de la Primera Infància

Decret de Xarxa
Pàgina Web Decret 39/2011, de 29 d’abril, pel qual es regula l’atenció a la diversitat i l’orientació educativa als centres educatius no uni-versitaris sostinguts amb fons públics. Atenció a la diversitat i orientació educativa
Pàgina Web Acord del Consell de Govern de 27 de maig de 2011 pel qual es corregeixen les errades del Decret 39/2011, de 29 d’abril, pel qual es regula l’atenció a la diversitat i l’orientació educativa als centres educatius no universitaris sostinguts amb fons públics Atenció a la diversitat i orientació educativa (Correcció errades)
Pàgina Web Ley 8/2018, de 31 de julio, de apoyo a las familias. Suport a les famílies
Pàgina Web Llei 9/2019, de 19 de febrer, de l’atenció i els drets de la infància i l’adolescència de les Illes Balears Drets de la Infància
PDF  Decret 39/2019, de 17 de maig, sobre la promoció de la dieta mediterrània en els centres educatius i sanitaris de les Illes Balears Oferta i disponibilitat d’aliments saludables en els centres educatius
Pàgina Web Decret 30/2022, d’1 d'agost, pel qual s’estableix el currículum i l'avaluació de l'educació infantil a les Illes Balears Currículum i avaluació Ed. Infantil
PDF Decret 4/2023 de 13 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament orgànic de les escoles infantils públiques, els col·legis d’educació primària, els col·legis d’educació infantil i primària, els col·legis d’educació infantil i primària integrats amb ensenyaments elementals de música, els col·legis d’educació infantil i primària integrats amb educació secundària i els instituts d’educació secundària de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 21 de 16 de febrer) Reglament Orgànic de centres
ESPECÍFICA
PDF Ordre del Conseller d'Educació i Cultura de 19 d'abril de 2011 per la qual s'estableixen les pautes per a la regulació de la jornada i l'horari escolar a les escoles infantils públiques de primer cicle d'educació infantil Jornada i horari escolar
Pàgina Web  Instruccions sobre el tractament de dades personals i materials d'avaluació als centres d'ensenyaments no universitaris de les Illes Balears Tractament de dades personals
Pàgina Web Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de dia 24 de maig de 2023 per la qual s’estableixen les funcions i la composició de la Comissió de Convivència i Benestar i es crea la figura de la persona coordinadora per al benestar i la protecció de l’alumnat en els centres educatius no universitaris sostinguts amb fons públics de les Illes Balears Comissió de convivència