Torna

Institut per a l'Educació de la Primera Infància

AJUTS D'ASSESSORAMENT I ACOMPANYAMENT PER ALS BENEFICIARIS DELS AJUTS PER A LA CREACIÓ I CONSOLIDACIÓ DE PLACES PÚBLIQUES DE 1r CICLE D'EDUCACIÓ INFANTIL

(actualitzat 06/10/2021)

Proposta provisional de resolució de concessió d’ajuts en espècie corresponents als exercicis 2021 a 2024 per a l’acompanyament i assessorament d’entitats públiques beneficiàries dels ajuts de la Conselleria d’Educació i Formació Professional per a la creació i consolidació de places públiques de primer cicle d’educació infantil dels exercicis 2020 a 2024 en el marc del Pla Recuperació, Transformació i Resiliència

Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 23 d’agost de 2021 per la qual es convoquen ajuts en espècie corresponents als exercicis 2021 a 2024 per a l’acompanyament i assessorament d’entitats públiques beneficiàries dels ajuts de la Conselleria d’Educació i Formació Professional per a la creació i consolidació de places públiques de primer cicle d’educació infantil dels exercicis 2020 a 2024 (BOIB n.um. 114, de 26 d'agost)

CALENDARI

Termini de sol·licituds:

15 dies des de l'endemà de la publicació de la Resolució (del 27 d'agost al 16 de setembre de 2021)

Terminis de justificació:

Entre dia 1 i 5 de cada mes

Annex 5
De l'1 al 15 de setembre de 2022 Annex 6
De l'1 al 15 de setembre de 2023 Annex 6
De l'1 al 15 de setembre de 2024 Annex 6

DOCUMENTACIÓ

 

Català:


Editor de Text Annex 2 - Model de sol·licitud

Editor de Text Annex 3 - Model de declaració responsable

PDF Annex 4 - Model d'addenda al conveni de xarxa

Editor de Text Model de compromís i informació de persona de contacte.

 

Castellà:


Editor de Text Anexo 2 - Modelo de solicitud

Editor de Text Anexo 3 - Model de declaració responsable

PDF Anexo 4 - Modelo de addenda al convenio de red

Editor de Text Modelo de compromiso e información de persona de contacto

INFORMACIÓ

institutprimerainfancia@gmail.com

institutprimerainfancia@dgpice.caib.es