CONVENI ESPECÍFIC DE GRATUÏTAT DEL 1R CICLE D'EDUCACIÓ INFANTIL

(XARXA PÚBLICA)

(Actualitzat 11/09/2023)

 

AJUNTAMENTS:

MODEL DE CONVENI GRATUÏTAT 1r cicle d'EI

07/09/20223

Resolució del conseller d’Educació i Universitats de 6 de setembre de 2023 per la qual s’aprova el model de Conveni específic de col·laboració entre el Govern de les Illes Balears i els ajuntaments, i, si escau, els seus òrgans dependents, com a titulars de centres de la xarxa pública d’escoles infantils de les Illes Balears per establir la gratuïtat del servei d’escolarització bàsica del primer cicle d'educació infantil (BOIB núm. 124, de 7 de setembre)

MODELS

Editor de Text odt Model de sol·licitud Ajuntaments

CONSELLS INSULARS:

MODEL DE CONVENI 1r cicle d'EI

07/09/2023

Resolució del conseller d’Educació i Universitats de 6 de setembre de 2023 per la qual s’aprova el model de conveni específic de col·laboració entre el Govern de les Illes Balears i els consells insulars com a titulars de centres de la xarxa pública d’escoles infantils de les Illes Balears per establir la gratuïtat del servei d’escolarització bàsica del primer cicle d'educació infantil (BOIB núm. 124, de 7 de setembre)

MODELS

Editor de Text odt Model de sol·licitud Consells Insulars

MODEL ORIENTATIU MEMÒRIA JUSTIFICATIVA GRATUÏTAT 3r nivell

23/06/2023

Editor de Text Sol·licitud i model orientatiu de la memòria justificativa dels fons rebuts per la gratuïtat

PDF Sol·licitud i model orientatiu de la memòria justificativa dels fons rebuts per la gratuïtat