Segons els resultats de l’Enquesta Domiciliària sobre Alcohol i Drogues a Espanya 2009-10 (EDADES), a partir de la qual es pretén conèixer el consum, les percepcions i les opinions de la població de 15 a 64 anys sobre les drogues, cal destacar que a les Illes Balears l’alcohol és la substància més consumida entre la població, seguida del tabac i el cànnabis com a la droga il•legal més consumida.

En relació a altres substàncies comentar que, al conjunt de les Illes Balears, un 16.1% de la població ha consumit alguna vegada hipnosedants i, a totes les franges d’edat, el consum és superior en les dones que en els homes; un 14.3% ha consumit alguna vegada cocaïna, i l’edat mitjana del primer consum és de 21.3 anys.

(Per a més informació consultau informe EDADES 2009-10 a la pàgina www.infodrogues.caib.es).


- Font: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito -

De les actuacions dutes a terme per les institucions i entitats socials de les Illes Balears, extretes de la darrera memòria disponible (any 2009), realitzada pel Pla d’Addiccions i Drogodependències de la Conselleria de Salut, Família i Benestar Social, cal destacar, com a breu resum, en el camp de la prevenció de consum de drogues i conductes addictives un total de 19 organitzacions que han treballat en diferents àmbits d’actuació. A l’àmbit educatiu s’ha treballat potenciant factors de protecció de consum de drogues i fomentant les actituds i hàbits saludables del jovent, mitjançant programes i accions de prevenció escolar, així com la formació del professorat. Destacar que es varen oferir 26 programes estructurats de prevenció, amb una participació de 28949 alumnes.

Quant a l’àmbit familiar, s’ha procurat dotar les famílies d’espais i eines per reflexionar sobre creences, actituds, valors, hàbits de vida i com influir en els fills. La majoria d’accions i programes que s’han desenvolupat a les Illes Balears es refereixen a escoles de famílies i cicle de conferències.
Dins l’àmbit comunitari, s’han de destacar els programes d’oci alternatiu dirigits a joves, així com la realització de tallers sobre prevenció de drogodependències dirigits a diferents sectors de la població, la difusió de campanyes de sensibilització i ús de mitjans de comunicació per tal de conscienciar la ciutadania en general sobre la problemàtica del consum de drogues i l’aparició de conductes addictives.
En el camp del tractament de les addiccions cal destacar, a les Illes Balears, la continuïtat dels diferents programes de tractament, programes lliures de drogues, programes de reducció de danys, programes d’atenció a l’alcoholisme, entre d’altres.
unodc.jpgPer completar l’atenció a les persones amb problemàtica d’addiccions i segons indica el Llei 4/2005, sobre drogodependències i altres addiccions a les Illes Balears, la inserció social forma part indissoluble del procés d’atenció al drogodependent. Qualsevol dels models d’intervenció ha de tenir com a objectiu promoure la millora de la qualitat de vida i assolir actituds i hàbits d’autonomia personal, autoestima i responsabilitats socials, entre d’altres. Així doncs, a les Illes Balears hi ha dispositius d’incorporació social (de tipus residencial i no residencial), programes de formació i programes d’incorporació laboral.
(Clik sobre la imatge per descarregar el fulletó)

El Pla d’addiccions i drogodependències de les Illes Balears de la Direcció General de Salut Pública i Consum, disposa del SERVEI CRIDA (Centre de Resposta Immediata sobre Drogodependències i Addiccions), servei de consulta, al telèfon 902 075 727 o al correu electrònic pladrogues@dgsanita.caib.es, integrat per professionals que treballen en el camp de les drogodependències amb la finalitat de donar informació, assessorar i orientar la població en general i els professionals d’entitats i recursos socials sobre drogodependències i addiccions a les Illes Balears.

A més, recordar que l’Administració de les Illes Balears disposa d’una xarxa d’atenció de tractament de les drogodependències pública i gratuïta, formada principalment pels CAD, centres d’atenció a les drogodependències, i tota una sèrie de serveis tant de tipus ambulatori com residencials. Els CAD són centres de tractament ambulatori, formats per equips de professionals multidisciplinars i que atenen qualsevol persona i/o els seus familiar que presentin problemes relacionats amb el consum de qualsevol substància, inclòs l’alcohol i/o que presentin alguna conducta addictiva.
Els CAD estan distribuïts en el territori segons els centres de salut de referència. Actualment hi ha 13 CAD distribuïts a les Illes Balears, 5 CAD a Palma, 5 CAD a la part forana de Mallorca, 2 CAD a Menorca i 1 CAD a Eivissa – Formentera. Per qualsevol consulta al respecte, el servei CRIDA pot facilitar informació bàsica sobre el funcionament dels CAD, la seva ubicació i el telèfon de contacte. També es pot consultar la pàgina web del PADIB www.infodrogues.caib.es on hi ha informació actualitzada. L’any 2010 els CAD de les Illes Balears varen atendre a un total de 5985 persones.

Per al DIA INTERNACIONAL CONTRA LES DROGUES 2011, la Direcció General de Salut Pública i Consum de la Conselleria de Salut, Família i Benestar Social, a més de fer esment a la situació del consum de drogues i el seu abordatge a les Illes Balears en prevenció i tractament, fa ressò de la campanya organitzada i impulsada per l’UNODC, Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito, campanya dirigida a la conscienciació sobre el gran problema que suposen les drogues per a la societat en el seu conjunt i especialment per als joves. A més d’un fullet informatiu sobre les drogues, presenta un anunci sobre la joventut i la salut. El vídeo mostra uns joves als quals la salut es va deteriorant a causa de l’ús continuat de les drogues. Aquest vídeo pretén fer conscients els joves de la importància de protegir la seva salut enfront de les drogues.
(Per a més informació consultar la pàgina http://www.unodc.org/drugs/en/about-the-world-drug-campaign/index.html).

Som conscients de la mancança de recursos per atendre la problemàtica de les addiccions i drogodependències que patim en la nostra comunitat autònoma, però també volem destacar la qualitat dels que hi ha gràcies a la dedicació, la implicació i la professionalitat dels equips de persones que els conformen i gràcies també a l’esforç de coordinació i d’impuls que s’intenta donar des del Pla d’Addiccions i Drogodependències de les Illes Balears.