6. temaris.png

Aquests són els temaris de les proves selectives del procés especial unificat per cobrir les places de la categoria de policia dels ajuntaments d'Alcúdia, Algaida, Andratx, Binissalem, Bunyola, Calvià, Campanet, Campos, Ciutadella, Consell, Es Mercadal, Estellencs, Felanitx, Formentera, Inca, Lloret de Vistalegre, Llucmajor, Manacor, Mancor de la Vall, Muro, Palma, Pollença, Sant Antoni de Portmany, Sant Josep de sa Talaia, Sant Llorenç des Cardassar, Santanyí, Son Servera. Consultau les bases de la convocatòria aquí

6_punt.png Programa de temes de la fase de la primera prova de coneixements

Tema 1. Constitució espanyola de 1978. La Constitució com a norma suprema. Característiques i estructura de la Constitució espanyola. Principis constitucionals bàsics.

Tema 2. Constitució espanyola de 1978. Drets i deures fonamentals.

Tema 3. Constitució espanyola de 1978. La Corona. Les Corts Generals. El Govern i l'Administració. Les relacions entre les Corts Generals i el Govern. El poder judicial. El Tribunal Constitucional.

Tema 4. Constitució espanyola de 1978. L'organització territorial de l'Estat.

Tema 5. Estatut d'autonomia de les Illes Balears. Disposicions generals. Les competències de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Institucions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears: del Parlament, del president, del Govern de les Illes Balears, dels consells insulars, dels municipis i d'altres entitats locals. El poder judicial a les Illes Balears: el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, competències, el president o la presidenta del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears. Finançament i hisenda: principis generals: principis.

Tema 6. Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears. Els municipis: els elements del municipi. Identificació, la població municipal, l'organització municipal, competències. Disposicions comunes a les entitats locals: reglaments, ordenances i bans.

Tema 7. Reial decret legislatiu 6/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària. Disposicions generals. Exercici i coordinació de les competències sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària: competències dels municipis. Annex I: conceptes bàsics.

Tema 8. Reial decret 1428/2003, de 21 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament general de circulació per a l'aplicació i el desenvolupament del text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, aprovat pel Reial decret legislatiu 339/1990. Normes generals de comportament en la circulació: normes generals, normes generals dels conductors, normes sobre begudes alcohòliques, normes sobre estupefaents, psicotròpics, estimulants o altres substàncies anàlogues.

Tema 9. Reial decret 1428/2003, de 21 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament general de circulació per a l'aplicació i el desenvolupament del text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, aprovat pel Reial decret legislatiu 339/1990. La circulació de vehicles.

Tema 10. Reial decret 1428/2003, de 21 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament general de circulació per a l'aplicació i el desenvolupament del text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, aprovat pel Reial decret legislatiu 339/1990. La senyalització: normes generals, prioritat entre senyals. Els senyals i ordres dels agents de circulació.

Tema 11. Reial decret 818/2009, de 8 de maig, pel qual s'aprova el Reglament general de conductors. Les autoritzacions administratives per conduir: el permís i la llicència de conducció.

Tema 12. Reial decret 2822/1998, de 23 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament general de vehicles. Normes generals.

Tema 13. Reial decret 2822/1998, de 23 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament general de vehicles. Ciclomotors, cicles, vehicles de tracció animal i tramvies.

Tema 14. Reial decret 2822/1998, de 23 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament general de vehicles. Autoritzacions de circulació dels vehicles: matriculació i matriculació ordinària.

Tema 15. Reial decret 2822/1998, de 23 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament general de vehicles. Annex II: definicions i categories dels vehicles.

Tema 16. Reial decret 2822/1998, de 23 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament general de vehicles. Annex XVIII: plaques de matrícula, colors i inscripcions, contrasenyes de les plaques.

Tema 17. L'accident de trànsit. Definició, tipus, causes i classes d'accidents. L'activitat policial davant els accidents de trànsit. L'ordre cronològic de les actuacions.

Tema 18. Llei 4/2013, de 17 de juliol, de coordinació de les policies locals de les Illes Balears. Principis generals. Cossos de policia local. Estructura i règim de funcionament.

Tema 19. Llei 4/2013, de 17 de juliol, de coordinació de les policies locals de les Illes Balears. Règim disciplinari: principis generals, infraccions, sancions i potestat sancionadora, extinció i prescripció.

Tema 20. Decret 40/2019, de 24 de maig, pel qual s'aprova el Reglament marc de coordinació de les policies locals de les Illes Balears i es modifica el Decret 55/2017, de 15 de desembre, del Fons de Seguretat Pública de les Illes Balears. Ús de l'equip bàsic d'autodefensa i protecció: disposicions generals, normes generals sobre tinença d'armes, utilització d'armes de foc, utilització de la defensa i del bastó extensible, utilització de l'aerosol de defensa. Uniformitat i equipament. Normes d'aparença externa, presentació i uniformitat.

Tema 21. Llei orgànica 2/1986, de 13 de març, de forces i cossos de seguretat. Principis bàsics d'actuació. Disposicions estatutàries comunes. De les policies locals.

Tema 22. La policia local com a policia judicial. La detenció. Concepte. Drets i garanties del detingut. Llei orgànica 6/1984, de 24 de maig, reguladora del procediment d'habeas corpus.

Tema 23. Reial decret de 14 de setembre de 1882 pel qual s'aprova la Llei d'enjudiciament criminal. La denúncia.

Tema 24. Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi penal. De la infracció penal. De les persones criminalment responsables dels delictes.

Tema 25. Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi penal. Delictes contra el patrimoni i contra l'ordre socioeconòmic: dels furts, dels robatoris, del robatori i furt d'ús de vehicles, de la usurpació, de les defraudacions, dels danys.

Tema 26. Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi penal. Delictes contra la seguretat viària.

Tema 27. Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi penal. Delictes comesos amb motiu de l'exercici dels drets fonamentals i de les llibertats públiques garantides per la constitució.

Tema 28. Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. Disposicions generals. Principis de protecció de dades. Drets de les persones.

Tema 29. Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes. Disposicions generals. Competències, funcions, organització institucional i finançament. Violència masclista.

Tema 30. Llei 8/2016, de 30 de maig, per garantir els drets de lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals i per erradicar l'LGTBI fòbia. Disposicions generals. Polítiques públiques per promoure la igualtat efectiva de les persones LGTBI: professionals que actuen en àmbits sensibles. Mecanismes per garantir el dret a la igualtat: disposicions generals.

6_punt.pngTemes de la segona fase de la prova de coneixements

MALLORCA

6_punt.pngTema 1. Alcúdia

Ordenança municipal sobre el benestar i la tinença d’animals que viuen a l’entorn humà, d’Alcúdia: https://www.alcudia.net/export/sites/default/Transparencia-i-Participacio/ca/documentos/documents_d_interes/10.Normativa/02.Reglaments/Ordenanca-tinenca-animals-de-companyia.pdf

Història: https://www.alcudia.net/ajuntament/ca/Municipi/historia/

Què pots visitar: https://www.alcudia.net/ajuntament/ca/Municipi/visitar/

Fires i mercats: https://www.alcudia.net/ajuntament/ca/Municipi/fires-mercats/

6_punt.pngTema 2. Algaida

Història: https://ajalgaida.net/ca/historia-del-municipi-dalgaida

Orografia: https://ajalgaida.net/ca/orografia

La vila d´Algaida: https://ajalgaida.net/ca/la-vila-dalgaida

El poble de Pina. “Llocs d´interès”: https://ajalgaida.net/ca/el-poble-de-pina

El poble de Randa.”Llocs d´interès”: https://ajalgaida.net/ca/el-poble-de-randa

6_punt.pngTema 3. Andratx

Presentació del municipio i situació geogràfica: https://andratx.cat/es/presentacion-del-municipio

Nuclis de població: Andratx: https://andratx.cat/es/andratx; Camp de Mar: https://andratx.cat/es/camp-de-mar; Puerto de Andratx: https://andratx.cat/es/puerto-de-andratx; San Telmo: https://andratx.cat/es/san-telmo; S’arracó: https://andratx.cat/es/sarraco

6_punt.pngTema 4. Binissalem

Terme municipal: https://www.ajbinissalem.net/es/el-municipio/termino-municipal/

Història: https://www.ajbinissalem.net/es/el-municipio/historia/

Llocs d’interès del nucli urbà: https://www.ajbinissalem.net/es/el-municipio/lugares-de-interes-del-nucleo-urbano/

Les cases de possessió: https://www.ajbinissalem.net/es/el-municipio/les-cases-de-possessio/

6_punt.pngTema 5. Bunyola

Dades generals: https://ajbunyola.net/ca/dades-generals-de-bunyola

Història: https://ajbunyola.net/ca/historia

Fires i festes: https://ajbunyola.net/ca/fires-i-festes

6_punt.pngTema 6. Calvià

Ordenança municipal de protecció del medi ambient contra la contaminació per renous i vibracions. (Text consolidat i annexos)

Història: http://www.calvia.com/web/responsive/general.plt?KPAGINA=222&KIDIOMA=1

Població: http://www.calvia.com/web/responsive/general.plt?KPAGINA=223&KIDIOMA=1&KNODE=729

Festes i tradicions: http://www.calvia.com/web/responsive/general.plt?KPAGINA=224&KIDIOMA=1

Fires i mercats: http://www.calvia.com/web/responsive/general.plt?KPAGINA=252&KIDIOMA=1

desc_6_punt.pngTema 7. Campanet

El poble: https://ajcampanet.net/ca/el-poble

Petites pinzellades d’història: https://ajcampanet.net/ca/petites-pinzellades-dhistoria

desc_6_punt.png Tema 8. Campos

Història: https://3w.ajcampos.org/web/intranet/historia

Situació de Campos. El terme municipal: https://3w.ajcampos.org/web/intranet/situacio

Llocs d´interès: https://3w.ajcampos.org/web/intranet/llocs-d-interes

desc_6_punt.png Tema 9. Consell

Petites pinzellades de la història de Consell: https://www.ajconsell.net/petites-pinzellades-de-la-historia-de-consell

Llocs d´interès: https://www.ajconsell.net/llocs-dinteres

Fires i festes: https://www.ajconsell.net/fires-i-festes-consell

desc_6_punt_blau.png  Tema 10. Deià

Història del municipi: https://www.ajdeia.net/ca/historia-del-municipi


Presentació del municipi i situació geogràfica: https://www.ajdeia.net/ca/benvinguda


Festes i tradicions: https://www.ajdeia.net/ca/festes-i-tradicions

desc_6_punt.png Tema 11. Estellencs

Turisme: https://www.ajestellencs.net/ca/estellencs-el-paisatge-de-lautentica-mallorca

Festes: https://www.ajestellencs.net/ca/festes-destellencs

Fira del vi i formatge: https://www.ajestellencs.net/ca/fira-del-vi-i-del-formatge

desc_6_punt.png Tema 12. Felanitx

Fires, festes i mercats de Felanitx: http://cloby.es/ca/administracio/felanitx/fires-festes-i-mercats/88423.html

Platjas i Cales: http://felanitx.org/web/es/ciudadano/playas-y-calas/

Tradicions i llegendes: http://cloby.es/ca/administracio/felanitx/fires-festes-i-mercats/88423.html

desc_6_punt.png Tema 13. Inca

Inca turística: https://incaturistica.es/

Història: https://incaturistica.es/ca/historia/

Tradició, fires i festes: https://incaturistica.es/ca/esdeveniments/

Llocs d’interés: https://incaturistica.es/ca/historia/

desc_6_punt.png Tema 14. Lloret de Vistalegre

Petites pinzellades de la història de Lloret: https://ajlloretdevistalegre.net/ca/petites-pinzellades-de-la-historia-de-lloret

Descripció del municipi: https://ajlloretdevistalegre.net/ca/descripcio-del-municipi

Espais naturals de Lloret de Vistalegre: https://ajlloretdevistalegre.net/ca/espais-naturals

desc_6_punt.png Tema 15. Llucmajor

Ordenança reguladora de la convivència ciutadana. (BOIB 22/12/20)

Llucmajor i l´arquitectura. “Distribució urbanística originària de Llucmajor. El quadrat”i,“Altres edificis representatius”. Https://llucmajor.org/llucmajor/llucmajor-i-larquitectura/

Tradicions i cultura popular. Https://llucmajor.org/llucmajor/tradicions-i-cultura-popular/

desc_6_punt.png Tema 16. Manacor

Benvinguts a Manacor: «descobreix Manacor»

Història: https://visitmanacor.com/es/manacor/historia/

Patrimoni: https://visitmanacor.com/es/manacor/patrimonio-y-cultura/

Platges: https://visitmanacor.com/es/manacor/playas/

desc_6_punt.png Tema 17. Mancor de la Vall

Història: https://ajmancordelavall.net/ca/historia

Fires i festes: https://ajmancordelavall.net/ca/calendari-festiu-mancor-de-la-vall

6_punt.pngTema 18. Muro

Platges de Muro. “Platja de Muro – Sector I”, Platja de Muro Sector II”, Platja de Muro – Es Comú”, “Platja de Muro – Capellans”, “Platges Segures” i “Servei públic de Salvament”: https://ajmuro.net/ca/platges-de-muro

Festes patronals de Sant Joan: https://ajmuro.net/ca/festes-patronals-de-sant-joan

Fira nocturna: https://ajmuro.net/ca/fira-nocturna

6_punt.pngTema 19. Palma

Ordenança de circulació, de Palma (actualitzada d’acord a la pàgina de la web municipal) Només capítols I, II, III, IV, IX, X I XI

https://seuelectronica.palma.es/portal/PALMA/sede/se_contenedor1.jsp?seccion=s_fdoc_d4_v1.jsp&contenido=1599&tipo=5&nivel=1400&codResi=1&language=ca

Informació ciutat: https://www.palma.cat/portal/PALMA/contenedor1.jsp?seccion=s_fdes_d4_v1.jsp&codbusqueda=2306&language=ca&codResi=1&codMenuPN=1811&codMenu=2209&layout=contenedor1.jsp

Història de la ciutat: https://www.palma.cat/portal/PALMA/contenedor1.jsp?seccion=s_fdes_d4_v1.jsp&codbusqueda=1400&language=ca&codResi=1&codMenuPN=1811&codMenu=1566&layout=contenedor1.jsp&layout=contenedor1.jsp

Platges i zones de bany: https://www.palma.cat/portal/PALMA/contenedor4.jsp?seccion=s_lloc_d10_v5.jsp&codbusqueda=638&language=ca&codResi=1&codMenuPN=1811&codMenu=826&layout=contenedor4.jsp&layout=contenedor4.jsp

6_punt.pngTema 20. Pollença

Informació general: https://www.ajpollenca.net/ca/informacio-general

Mercats i fires: https://www.ajpollenca.net/ca/mercats-i-fires

Llocs d’interés: https://www.ajpollenca.net/ca/llocs-dinteres-de-pollenca

Les festes: https://www.ajpollenca.net/ca/les-festes

6_punt.pngTema 21. Sant Llorenç des Cardassar

Llocs d’interés del nucli de Sant Llorenç (únicament): https://www.santllorenc.es/municipi/llocs-interes/sant-llorenc

Nuclis:

https://www.santllorenc.es/municipi/nuclis/sant-llorenc

https://www.santllorenc.es/municipi/nuclis/son-carrio

https://www.santllorenc.es/municipi/nuclis/cala-millor

https://www.santllorenc.es/municipi/nuclis/sa-coma

https://www.santllorenc.es/municipi/nuclis/sillot

Fires i mercats:

https://www.santllorenc.es/municipi/fires-i-mercats/sant-llorenc

https://www.santllorenc.es/municipi/fires-i-mercats/son-carrio

https://www.santllorenc.es/municipi/fires-i-mercats/sa-coma

https://www.santllorenc.es/municipi/fires-i-mercats/sa-coma

6_punt.pngTema 22 Santanyí

Història: https://ajsantanyi.net/ca/historia

Fires i festes: https://ajsantanyi.net/ca/fires-i-festes

Recorregut pel nucli urbà: https://ajsantanyi.net/ca/recorregut-pel-nucli-urba

Altres nuclis del municipi: https://ajsantanyi.net/ca/altres-nuclis-de-poblacio

6_punt.pngTema 23. Son Servera

Història de Son Servera: https://www.sonservera.es/portal/p_18_final_Contenedor1.jsp?seccion=s_fdes_d4_v1.jsp&codbusqueda=1&language=ca&codResi=1&codMenuPN=1&codMenu=4&layout=p_18_final_Contenedor1.jsp&layout=p_18_final_Contenedor1.jsp

Fitxa Municipal: https://www.sonservera.es/portal/p_18_final_Contenedor1.jsp?seccion=s_p_21_menu_nivel1.jsp&language=ca&codResi=1&codMenuPN=1&codMenu=5&layout=p_18_final_Contenedor1.jsp&layout=p_18_final_Contenedor1.jsp

Festes: https://www.sonservera.es/portal/p_18_final_Contenedor1.jsp?seccion=s_ldes_d10_v1.jsp&codbusqueda=9&language=ca&codResi=1&codMenuPN=8&codMenu=36&layout=p_18_final_Contenedor1.jsp&layout=p_18_final_Contenedor1.jsp

MENORCA

6_punt.pngTema 24. Ciutadella

Historia y Cultura https://www.ajciutadella.org/Contingut.aspx?IdPub=7821, https://www.ajciutadella.org/Contingut.aspx?IdPub=7828

Patrimoni https://www.ajciutadella.org/Contingut.aspx?IdPub=7822

Ordenanza municipal sobre normas de comportamiento en los espacios públicos

Ordenanza de tenencia de animales

Ordenanza reguladora de horarios de los establecimientos de oferta turística complementaria, espectáculos públicos y actividades recreativas

6_punt.pngTema 25. Mercadal

El Pueblo, características generales del municipio, historia y cultura

https://www.aj-esmercadal.org/Contingut.aspx?IdPub=8778

Ordenanza de protección de la atmósfera ante la contaminación por ruidos y vibraciones. Capítulos I, II, III, IV, VI, IX y X.

EIVISSA I FORMENTERA

6_punt.pngTema 26. Sant Antoni de Portmany

http://www.lineaverdesantantoni.net/lv/ordenanzas-municipales.asp?lng=es

Ordenança municipal reguladora del renou i vibracions

Història (http://www.santantoni.net/portalSanAntoni/p_20_contenedor1.jsp?seccion=s_fdes_d1_v1.jsp&codbusqueda=169&language=ca&codResi=1&codMenuPN=1&codMenu=205&layoyut=p_20_contenedor1.jsp&layout=p_20_distribuidor1.jsp)

Municipi (http://www.santantoni.net/portalSanAntoni/p_20_contenedor1.jsp?seccion=s_fdes_d4_v2.jsp&codbusqueda=60&language=ca&codResi=1&codMenuPN=1&codMenu=85&layout=p_20_contenedor1.jsp&layout=p_20_distribuidor1.jsp)

Nuclis (http://www.santantoni.net/portalSanAntoni/p_20_contenedor1.jsp?seccion=s_fdes_d4_v2.jsp&codbusqueda=168&language=ca&codResi=1&codMenuPN=1&codMenu=204&layout=p_20_contenedor1.jsp&layout=p_20_distribuidor1.jsp)

Béns i patrimoni (http://www.santantoni.net/portalSanAntoni/p_14_distribuidor1.jsp?language=ca&codResi=1&codMenuPN=4&codMenuSN=103&codMenu=212&layout=p_20_contenedor1.jsp)

6_punt.pngTema 27. Sant Josep de Sa Talaia

https://www.santjosep.org/es/tu-ayuntamiento/normativa/

Ordenança reguladora renou i vibracions.

Ordenança de Policia i Bon Govern

Història i pobles (https://www.santjosep.net/la-iglesia-sant-josep/)

(https://www.santjosep.net/la-iglesia-de-sant-agusti-200-anos-de-historia-y-vicisitudes/)

(https://www.santjosep.net/cubells-sant-josep-ibiza/)

Cultura i patrimoni

( https://www.santjosep.org/es/tu-municipio/cultura-y-patrimonio/)

(https://www.santjosep.net/ver/patrimonio-y-cultura/patrimonio-mundial-ibiza/)

(https://www.santjosep.net/el-flamenco-un-icono-vivo-del-parque-natural-de-ses-salines/)

Festes padronals (https://www.santjosep.org/es/tu-municipio/fiestas-y-ocio/)

6_punt.pngTema 28. Consell Insular Formentera

Ordenança municipal per a la protecció del medi ambient i la salut contra la contaminació per renous i vibracions: https://www.consellinsulardeformentera.cat/index.php?option=com_content&view=article&id=453&Itemid=299&lang=ca

Història (https://www.formentera.es/la-isla/historia/)

Pobles i localitats (https://www.formentera.es/explorar/pueblos/)

Cultura i patrimoni (https://www.formentera.es/explorar/cultura-y-patrimonio/catalogo-de-patrimonio/)

Llocs d’interès (https://www.formentera.es/explorar/lugares-de-interes/faro-de-la-mola/ )

0_torna.png