3_sol-licituds.png

IMPORTANT

  • El termini de presentació de sol·licituds és del 13 d'octubre al 10 de novembre del 2022. Si varen fer la sol·licitud abans de la modificació de la Resolució de dia 10 d'octubre no cal tornar-la a fer.
  • Han de presentar una sol·licitud per illa. Només es pot triar una illa (Mallorca, Menorca i Eivissa/Formentera). Podran optar a les places dels ajuntaments de l'illa a la qual hagin presentat la sol·licitud.
  • La presentació de la sol·licitud per al procés selectiu suposa que la persona interessada coneix i accepta de manera inequívoca el tractament de les dades de caràcter personal que en faci l’òrgan competent i únicament amb la finalitat establerta. El tractament de la informació facilitada en les sol·licituds tindrà en consideració les previsions del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, i de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia del drets digitals.

3_punt.png Obligatorietat de la presentació de la sol·licitud per via telemàtica

Les sol·licituds per participar en aquest procés selectiu s’han de presentar obligatòriament per via telemàtica, a l’empara del que estableix la disposició addicional sisena de la Llei 4/2021, de 17 de desembre, de mesures extraordinàries i urgents per executar les actuacions i els projectes que s’han de finançar amb fons europeus en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, i l’article 12 del Decret llei 6/2022, de 13 de juny, de noves mesures urgents per reduir la temporalitat en l’ocupació pública de les Illes Balears.

Per presentar la sol·licitud de participació i pagar la taxa corresponent, la persona interessada ha de tenir DNI electrònic, certificat digital vàlid de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears o estar donat d’alta a Cl@ve.

Per a això, la persona interessada ha d’accedir al Portal de l’Opositor (http://oposicions.caib.es) i crear una sol·licitud. A continuació, ha d’emplenar el formulari de dades del sol·licitant. Ha de seguir les passes que indica el programa, pagar la taxa telemàticament i finalitzar el procés. Només es considerarà finalitzat el tràmit i presentada correctament la sol·licitud, quan aparegui en pantalla el text següent: «La seva sol·licitud ha estat registrada correctament». En cas que no aparegui en pantalla el text esmentat, la persona interessada:

—Si ha pagat la taxa, pot recuperar el tràmit a la carpeta ciutadana i continuar-lo.

—Pot iniciar un nou tràmit.

—Si no pot fer cap dels tràmits anteriors, haurà d’enviar el mateix dia o, com a màxim, el dia següent a l’intent, un correu electrònic per informar d’aquesta incidència a l’adreça formaciopolicial@ebap.caib.es. Si no envia aquest avís, la sol·licitud es considerarà com a no presentada dins termini, sense possibilitat d’una esmena posterior.

Si es presenta correctament la sol·licitud i es finalitza el tràmit d’acord amb el que s’ha indicat, el sistema assignarà un número de registre vàlid i la sol·licitud, sense cap més tràmit, constarà com a presentada correctament.

3_punt.png Formalització de la sol·licitud

Les persones aspirants poden presentar la sol·licitud telemàtica, d’acord amb el que disposa l’apartat anterior, sempre que compleixin els requisits que estableix la base 2 d’aquesta convocatòria per participar en aquest procés selectiu corresponent a la categoria de policia (escala d’Administració Especial-Escala Bàsic-Grup C- Subgrup C1). En la sol·licitud han de consignar, en els apartats que s’indiquin, les dades següents:

a) L’illa a la qual opten (Mallorca, Menorca o Eivissa/Formentera)

b) La titulació acadèmica que posseeixen per accedir-hi (en cas de títols universitaris s’ha d’assenyalar la universitat i l’any d’expedició).

c) El nivell de coneixements de llengua catalana i el tipus de certificat que l’acredita, d’entre els següents:

- Certificat expedit per l’òrgan competent del Govern de les Illes Balears (Direcció General de Política Lingüística)

- Certificat expedit per l’Escola Balear d’Administració Pública

- Certificat homologat per l’òrgan competent del Govern de les Illes Balears, d’acord amb l’Ordre de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 28 de juliol de 2014, per la qual es regulen l’homologació dels estudis de llengua catalana de l’educació secundària obligatòria i del batxillerat amb els certificats de coneixements de llengua catalana de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats i l’exempció de l’avaluació de la llengua i la literatura catalanes en l’ensenyament reglat no universitari, i els procediments per obtenir-les (BOIB núm. 115, de 26 d’agost de 2014). S’ha de disposar de la resolució d’homologació del certificat corresponent.

- Certificat equivalent segons l’Ordre del conseller d’Educació, Cultura i Universitats de 21 de febrer de 2013 (BOIB núm. 34, de 12 de març de 2013).

d) Si comptau amb una certificació del curs de capacitació expedida per l'EBAP i el teniu actualitzat d'acord amb la normativa aplicable; o si sou funcionaris de carrera de la categoria de policia local, sempre que acrediteu haver estat de manera ininterrompuda en situació de servei actiu en la policia local o en situació serveis especials i també si en aquest moment esteu realitzant el curs bàsic de capacitació (o l'iniciareu durant l'any 2022 ) perquè sou aspirants a la borsa convocada mitjançant Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de 19 d'octubre de 2021 (BOIB núm. 145).

e) Si estau en possessió dels permisos de conduir A2 i B

Amb la sol·licitud de participació no s’ha d’aportar cap document d’acreditació, ni dels requisits ni dels mèrits. L’aspirant declara, sota la seva responsabilitat, que compleix els requisits al·legats i disposa dels mèrits declarats.

Els aspirants han de comunicar en aquest mateix tràmit l’ordre de preferència de les places ofertades pels distints ajuntaments segons l’illa d’opció amb l’objectiu d’agilitar la tramitació del procés selectiu i poder garantir, en el supòsit que l’aspirant hagi superat el procés selectiu el nomenament com a personal funcionari en pràctiques per part de l’ajuntament corresponent. Així, l’aspirant haurà de descarregar-se l’arxiu digital (a disposició de les persones interessades en el tràmit telemàtic de sol·licitud,en la pàgina web http://oposicions.caib.es i http://oposicionsPL2022.caib.es), i haurà d’emplenar només l’apartat corresponent a totes les places de l’illa on s’hi presenta i posteriorment adjuntar-ho en el tràmit de presentació de sol·licituds.

Les persones aspirants quedaran vinculades a les dades que facin constar en la seva sol·licitud.

En cas que hagin designat la notificació electrònica com a preferent, els avisos de la posada a la disposició de la notificació en la «Dirección Electrónica Habilitada Única» (DEHú) (https://dehu.redsara.es) s'enviaran a l'adreça electrònica del sol·licitant que hagi consignat en la sol·licitud de participació. En el cas que hagin designat com a preferent la notificació per correu postal, el domicili que figuri en la sol·licitud de participació es considerarà vàlid a l’efecte de notificacions.

Seran responsabilitat exclusiva dels candidats tant els errors descriptius com la no comunicació durant el procés de selecció de qualsevol canvi en les dades de la sol·licitud.

3_punt.png Declaració responsable

El model oficial de sol·licitud incorpora la declaració responsable del compliment dels requisits i condicions de les persones interessades a participar en aquest procés selectiu convocades que s’estableixen en el punt 2 de les bases específiques, referits sempre a la data d'expiració del termini assenyalat per presentar les sol·licituds i durant tot el procés selectiu. No és necessari aportar juntament amb la sol·licitud cap document addicional per acreditar els aspectes declarats.

No obstant això, l’Administració pot requerir a l’aspirant, en qualsevol moment del procés selectiu, que acrediti que compleix els requisits i les condicions generals de participació.

La inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, de qualsevol dada o informació que s’incorpori, o la no presentació davant l’Administració competent de la documentació que, si escau, es requereixi per acreditar el compliment del que s’ha declarat, determina la impossibilitat de continuar el procediment des del moment en què es tengui constància d’aquests fets, sens perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives que pertoquin.

3_punt.png Consentiment

D’acord amb el que estableix l’article 28 de la Llei 39/2015, l’EBAP ha de comprovar d’ofici els documents emesos per administracions públiques que constin en la Plataforma d’Intermediació de Dades o altres sistemes habilitats per a aquest fi.

Així, l’EBAP ha de comprovar d’ofici a través de la plataforma d’interoperabilitat corresponent, les dades d’identitat de les persones aspirants.

Pel que fa a la resta de requisits i als mèrits declarats, la persona aspirant ha de manifestar en la sol·licitud de participació si s’oposa que l’EBAP consulti d’ofici les dades i els documents següents en poder de les administracions públiques o expedits per aquestes administracions: la titulació acadèmica que consti en el Registre del Ministeri d’Educació i Formació Professional, les dades que constin en el Registre de Personal i els certificats de coneixement de llengua catalana següents:

— Els certificats expedits per l’òrgan competent del Govern de les Illes Balears

— Els certificats homologats que constin en la base de dades de l’òrgan competent del Govern de les Illes Balears

— Els certificats que constin inscrits en el Registre de Personal de la Direcció General de Funció Pública.

Excepcionalment, si l’EBAP no pot comprovar d’ofici aquests documents, malgrat que la persona interessada no s’hi oposi, podrà requerir-li que els aporti.

Si la persona aspirant s’oposa a la comprovació d’ofici de l’EBAP, haurà d’aportar els documents acreditatius dels mèrits i dels requisits.

Poden consultar aquesta informació aquí.

0_torna.png