4_exercicis.png

4_punt.png Ordre i calendari de les proves

Les proves es realitzaran per l’ordre i en les dates següents, excepte que per causes organitzatives s’hagin d’ajornar. En aquest cas els exercicis es convocaran amb una antelació mínima de 7 dies naturals, en els llocs, dies i hores que determini el tribunal. Tant la convocatòria, com els resultats de les proves seran publicats com es disposa a la base 1.4. de les bases de la convocatòria.


1.Proves físiques: segona quinzena novembre 2022.

2. Proves de coneixements: primera quinzena de desembre de 2022.

3.Prova d’aptitud psicològica i de personalitat: segona quinzena desembre de 2022.

4_punt.pngPrimer exercici.

De caràcter obligatori i eliminatori. Les proves d’aptitud física tenen com a finalitat comprovar, entre altres condicions, la força, l’agilitat, la rapidesa i la resistència de la persona aspirant. Consisteix a superar, amb una nota de 5 o superior, les proves físiques que s’indiquen, d’acord amb els barems i els criteris que s’estableixen per edat i sexe. Les proves físiques s’han de superar globalment, d’acord amb el barem i els mèrits que s’assenyalin. El resultat global d’aquesta prova s’ha d’atorgar sempre que l’aspirant hagi superat un mínim de 3 de les proves parcials amb una nota mínima de 5 o superior i que, en l’altra prova parcial, la nota sigui 3 o superior. La nota mitjana d’apte s’ha d’atorgar sempre que el resultat sigui 5 o superior; si és inferior a 5, ha de ser de no apte.


Aquestes proves s’han de desenvolupar en els termes de l’annex 3 del Reglament marc de coordinació de les policies locals de les Illes Balears, aprovat pel Decret 40/2019, el qual s’ha d’aplicar en tot allò que no es prevegi en aquest annex 2 de les bases de la convocatòria.

4_punt_gris.pngSegon exercici.

De caràcter obligatori i eliminatori. Aquesta prova consta de dues fases.


a) La prova de coneixements consisteix a respondre un qüestionari tipus test, designat per sorteig públic entre 3 alternatives diferents, de 55 preguntes (les 50 primeres preguntes seran de caràcter obligatori i avaluable, i les altres 5 són de reserva), amb 4 respostes alternatives, només una de les quals serà la correcta, referit al programa de temes que s’assenyala en la lletra A de l’apartat 1, de les bases de la convocatòria..


El temps per resoldre aquest exercici serà de 90 minuts.


Es qualificarà de 0 a 20 punts. Cada pregunta contestada correctament es valorarà amb 0,4 punts. Les preguntes no resoltes o quan la resposta senyalada no tengui un apartat equivalent a les alternatives previstes en l’exercici no es valoraran. Les preguntes amb resposta errònia o en què figuri més d’una resposta es penalitzaran amb un quart del valor assignat a la resposta correcta.

b) La segona fase consisteix a respondre un qüestionari tipus test de 55 preguntes (les 50 primeres preguntes seran de caràcter obligatori i avaluable, i les altres 5 són de reserva), amb 4 respostes alternatives, només una de les quals serà la correcta, referit als temes dels municipis de l’Illa a la qual opten, llevat del cas d’Eivissa i Formentera que serà un únic exàmen, del programa de temes que s’indica en la lletra B de l’apartat 1 de les bases de la convocatòria.


El temps per resoldre aquest exercici serà de 90 minuts per a la prova referida.


La qualificació de la prova es qualificarà de 0 a 20 punts. Cada pregunta contestada correctament es valorarà amb 0,4 punts; les preguntes no resoltes i les respostes senyalades que no tenguin un apartat equivalent a les alternatives previstes en l’exercici no es valoraran. Les preguntes amb resposta errònia o en què figuri més d’una resposta es penalitzaran amb un quart del valor assignat a la resposta correcta.

4_punt_gris.pngTercer exercici. Prova d’aptitud psicològica i de personalitat

Aquesta prova és de caràcter obligatori i eliminatori.


Prova aptitudinal: Aquesta prova consisteix en l'administració d'un test adreçat a la valoració de les capacitats intel·lectuals i els processos de raonament de les persones aspirants. Aquesta prova valorarà l'aptitud verbal, numèrica i el raonament abstracte, entre altres.


Prova de personalitat i de competències: Aquesta prova consistirà en la realització de diversos qüestionaris i/o una entrevista personal que mesuraran els trets de personalitat bàsics i clínics (estabilitat emocional, ansietat, dominància, sociabilitat, confiança en si mateix, independència, agressivitat, tolerància, etc.) i la seva adaptació personal i social a l'entorn (autocontrol, lideratge, toma de decisions, treball en equip, resistència a l'adversitat, etc.) i el seu grau d'adequació al perfil competencial de les places convocades.


Els qüestionaris que s'administraran són de trets de personalitat laboral, competències professionals i trets clínics. Un cop realitzats els qüestionaris, la informació obtinguda es podrà integrar i contrastar en una posterior entrevista per determinar l'ajust global de l'aspirant al perfil de personalitat i competencial propi de les places convocades. En funció d'aquesta adequació, les persones avaluades seran qualificades d'aptes o no aptes, quedant aquestes últimes excloses del procés selectiu.


La prova és obligatòria i eliminatòria. La qualificació serà d'apte/a no apte/a.

En el cas de les persones declarades aptes, els resultats del test podran ser contrastats al llarg de la fase formativa i de pràctiques.

0_torna.png