2_requisits.png

2_punt.png Quins són els requisits per participar en aquest procés selectiu? Quan s'han d'acreditar?

Per tenir la condició d'aspirant i ser admès a aquest procés selectiu, les persones interessades han de complir, en la data d'acabament del termini de presentació de sol·licituds i durant el procés selectiu, els requisits següents:

a) Tenir la nacionalitat espanyola.

b) Tenir divuit anys complerts.

c) Posseir el títol de batxillerat, tècnic o equivalent, o estar en condicions d’obtenir-lo en la data en què finalitzi el termini de presentació de sol·licituds.

Així mateix, s'estarà al que es disposa a l'Ordre EDU/1603/2009, de 10 de juny (BOE de 17 de juny), per la qual s'estableixen equivalències amb els títols de Graduat en Educació Secundària Obligatòria i de Batxiller regulats en la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, modificada mitjançant l'Ordre EDU/520/2011, de 7 de març.

En el cas de titulacions expedides a l’estranger, s’ha de presentar l’homologació corresponent del ministeri competent en matèria d’educació i formació professional, o d’una universitat espanyola.

La titulació s’ha d’acreditar mitjançant l’expedició dels títols corresponents per l’autoritat acadèmica corresponent. Aquesta mateixa autoritat pot declarar també l’equivalència de títols.

d) No patir cap malaltia o defecte físic o psicofísic que impedeixi o minvi el desenvolupament correcte de les funcions, en relació amb el quadre de les exclusions que es determinen en l’annex 5 del Decret 40/2019, de 24 de maig.

e) No haver estat separat del servei de l’Administració local, autonòmica o estatal, ni estar inhabilitat per a l’exercici de la funció pública.

f) No tenir antecedents penals per delictes dolosos.

g) Disposar dels permisos de conducció de les classes A2 i B en vigor.

h)No estar sotmès a cap causa d’incapacitat específica d’acord amb la normativa vigent.

i) Comprometre’s a portar armes i, si escau, a utilitzar-les, mitjançant una declaració jurada expressa.

j) Acreditar el nivell B2 de coneixements de llengua catalana llevat de l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar que el nivell que exigeix el el C1.

Els certificats s’han d’acreditar mitjançant el certificat oficial corresponent d’entre els següents:

— Certificat expedit per l’òrgan competent del Govern de les Illes Balears (Direcció General de Política Lingüística).

— Certificat expedit per l’Escola Balear d’Administració Pública.

— Certificat homologat per l’òrgan competent del Govern de les Illes Balears, d’acord amb l’Ordre de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 28 de juliol de 2014.

— Certificat equivalent segons l’Ordre del conseller d’Educació, Cultura i Universitats de 21 de febrer de 2013 (BOIB núm. 34, de 12 de març de 2013).

Si la persona interessada al·lega el requisit de coneixements de llengua catalana mitjançant títols, diplomes i certificats que requereixin l’homologació, el requisit s’entén complert malgrat l’homologació s’obtingui amb posterioritat a la finalització del període de presentació de sol·licituds, sempre que el requisit s’hagi al·legat i els coneixements que s’homologuen s’hagin adquirit amb caràcter previ a la finalització d’aquest termini. En qualsevol cas, l’homologació haurà d’aportar-se amb caràcter previ al nomenament.


k) Haver abonat la taxa per drets d’examen.


i) Signar la declaració responsable relativa al compliment dels requisits de participació que figura en el tràmit telemàtic d’inscripció en aquest procés selectiu.

0_torna.png