Torna

Memòria democràtica.

NORMATIVA ESTATAL

Tal com exposa la pròpia exposició de motius de la Llei 52/2007, de 26 de desembre, per la qual es reconeixen i amplien drets i s’estableixen mesures en favor dels qui van patir persecució o violència durant la guerra civil i la dictadura, l'esperit de reconciliació i concòrdia, i de respecte al pluralisme i a la defensa pacífica de totes les idees, que va guiar la Transició, ens va permetre dotar-nos d'una Constitució, la de 1978, que va traduir jurídicament aquesta voluntat de retrobament dels espanyols, articulant un Estat social i democràtic de dret amb clara vocació integradora.

L'esperit de la Transició dóna sentit al model constitucional de convivència més fecund que hàgim gaudit mai i explica les diverses mesures i drets que s'han anat reconeixent, des de l'origen mateix de tot el període democràtic, en favor de les persones que, durant els decennis anteriors a la Constitució, van sofrir les conseqüències de la guerra civil i del règim dictatorial que la va succeir. Malgrat aquest esforç legislatiu, queden encara iniciatives per adoptar per a donar complerta i definitiva resposta a les demandes d'aquests ciutadans, plantejades tant en l'àmbit parlamentari com per diferents associacions cíviques. Es tracta de peticions legítimes i justes, que la nostra democràcia, apel·lant de nou al seu esperit fundacional de concòrdia, i en el marc de la Constitució, no pot deixar d'atendre.

L'aprovació de la Llei 52/2007, suposà l’establiment de les «bases perquè els poders públics duguin a terme polítiques públiques dirigides al coneixement de la nostra història i al foment de la memòria democràtica i vol contribuir a tancar ferides encara obertes en els espanyols i a donar satisfacció als ciutadans que van sofrir, directament o en la persona dels seus familiars, les conseqüències de la tragèdia de la Guerra Civil o de la repressió de la Dictadura (...)». 

LEY 52-2007 Víctimas Guerra Civil  y Dictadura.pdf Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecucióno violencia durante la guerra civil y la dictadura.pdf