Torna

Laboratori d'Investigacions Marines i Aqüicultura (LIMIA)

larves de pop

DADES DEL PROJECTE

El Pla Nacional de Cultius Marins JACUMAR "Nutrició i alimentació de paralarves i subadults del pop de roca (Octopus vulgaris)" consisteix a desenvolupar diverses experiències per aconseguir un mètode d'obtenció de juvenils per al engreix i per formular pinsos adeqüats per al engreix.

 

 ANTECEDENTES

El pop de roca (Octopus vulgaris) és una espècie que presenta gran potencial en el sector de l'aqüicultura marina. Gràcies a les seves característiques biològiques - ràpid creixement, elevada eficàcia de conversió de l'aliment, alta fecunditat, resistència a la manipulació i adaptació a la vida en captivitat - i elevat valor comercial, ha despertat l'interès de nombroses empreses en el litoral espanyol. No obstant això, i a pesar que s'ha avançat bastant en el coneixement d'aquells aspectes biològics i tècnics relacionats amb la seva cria, el desenvolupament industrial del pop es troba encara limitat a causa de la impossibilitat d'obtenir massivament subadults en captivitat, així com a l'absència de pinsos artificials elaborats industrialment amb l'apropiada composició nutritiva, que siguin acceptats pels animals i garanteixin uns rendiments satisfactoris.

 

OBJECTIUS

  • Acondicionamient de reproductors i obtenció de postas viables.
  • Sistema de cultiu de paralarves utilitzant sistemas semi-extensius, també anomenats mesocosmos.
  • Sistema de cultiu intensiu de paralarves utilitzat com a preses Artemia engreixada i posteriorment enriquida amb fitoplancton i enriquidors. 

Acondicionament de reproductors i obtenció de postas viables

 

L' estoc de l' any 2010 és va obtenir mitjançant pesques amb una embarcació d'arrossegament a les rodalies a l'illa Dragonera. Un cop trets del cop, es van introduir en una galleda i es van transportar al Laboratori d'Investigacions Marines i Aqüicultura, on es van estabular a un tanc de 10 metres cubics al 50 % de la seva capacitat, amb una renovació de 40 l/min. sense airetjació, cobert per una tela sombreadora durant els primers dies. Posteriorment, es va col·locar una tapa de plàstic rígid translúcid i la mateixa tela sombreadora. A l'interior del tanc es van disposar refugis elaborats amb tubs de PVC rígid, de 20 cm de diàmetre, que es van substituir per uns altres, de 50 cm de diàmetre per adaptar-los a la mida dels pops. A la setmana, es van mostrejar i es van marcar amb una marca tipus T-anchor per identificar-los. La marca la van perdre al cap de pocs dies. El pes mitjà va ser d'uns 350 gr.
Dels 21 exemplars obtinguts, 3 van morir durant els primers dies per les ferides i l'estrès sofert durant la captura i transport. Durant el període d'estabulació el nombre de pops es va reduir a 10, per baralles i fuites .
També es van obtenir pops mitjançant nanses i polperes disposades al moll del laboratori. Es van obtenir 6 mascles, que es van retornar al mar i una femella de 1,540 kg que es va estabular en un tanc d'1 metres cubics, que es va cobrir de manera similar al tanc de 10 metres cubics.
L'alimentació consistir en boga, sorell, alatxa, caramel, musclo, gamba i cranc, aproximadament un 5% del pes dels exemplars.
De les 4 femelles, només es van obtenir 2 postes viables. De la tercera, la posta no va arribar a eclosionar i la quarta no va arribar a realitzar la posta i va morir a principis d'agost .

Els resultats es resumeixen en la taula següent :

Taula de resultats

Entre l'octubre del 2011 i març del 2012 es van capturar i estabular un total de 10 exemplars, dels quals 9 eren femelles i 1 mascle. Algunes femelles ja venien fecundades del mar ja que es van capturar durant la seva època de reproducció. Un cop al laboratori es van pesar i determinar el sexe d'aquests. Mentre són petits ees separen en tancs diferents segons la mida i el sexe perque en ocasions s'han observat baralles i canibalisme. Posteriorment s'introdueiren en un tanc rectangular de 10 tones, en circuit obert (40 L min-1), ple fins a la meitat de la seva altura, cobert amb tela sombreadora i a temperatura ambient. En el seu interior es disposen refugis de maó o de tubs de PVC de 25cm de diàmetre, on els pops poden fixar les seves postes. Sis femelles van realitzar posta i van ser aïllades en tancs diferents tapats amb tela sombreadora i mantingudes en dejú. A la taula a continuació es presenten les característiques d'aquestes: Taula de resultats

 Posta de pop fixada a un tub de PVC. Detall de dos raïms als que s'observen els ous

 

D'aquestes 6 postes, només 4 han arribat a eclosionar (les de les femelles H1, H2, H3 i H5). Les altres dues no, degut a la mort de les mares. La durada de l'eclosió va ser d'entre 11 i 20 dies. La quantitat de paralarvas va variar bastant d'unes eclosions a altres, amb un mínim de 30.850 i un màxim de 398.520. La durada del desenvolupament embrionari en totes les postes és d'aproximadament 30 dies a causa de les altes temperatures de l'aigua en l'època de la posta (22-24°C). Durant aquest temps els ous de pop han passat per diverses fases de desenvolupament. 

Eclosió massiva de paralarves. Al fons s'observa la mareParalarves recentment eclosionades

Embrió d'un diaOu a una etapa intermedia. Estadio X-XII.

Ou en estadio XV-XVI. S'observa el vitel davant la boca.Ous a un estadio avanzado: XVIII. El vitel se ha reduït.

 

Les postes de les femelles H1 i H2 no es van utilitzar per al cultiu larvari. La posta de la H1 va ser reduïda i la de la H2 es va solapar amb la de la H5. Les eclosions de les de la femelles H3 i H5 van ser nombroses i les paralarvas es van usar en les diferents proves de cultiu larvari. A la taula següent es resumeixen les característiques de les postes: 

Característiques de les dues femelles que es van usar pera a les experiencies, de les seves postes i de les paralarves resultants.

Una de les femelles, la H5, que va iniciar la seva posta el 19 de juny, va morir als 6 dies per causes desconegudes. Els ous van quedar sense protecció i es va optar per utilitzar a una altra femella (H1) com a mare adoptiva doncs la seva posta ja havia acabat d'eclosionar. L'acceptació de la nova posada va ser gairebé instantània. La femella es va encarregar de cura i neteja des del 25 de juny fins l'1 d'agost, dia en què va morir. Una vegada que la femella va morir, el cilindre amb les postes es va aïllar en un tanc de 250 L, col · locant un difusor d'aire al fons del refugi amb poc cabal d'aire, perquè s'oxigenassin els raïms d'ous i al mateix temps es fa incidir un raig d'aigua de mar neta i filtrada a 100 micres. D'aquesta manera es va aconseguir que eclosionasen una mica més de 4000 paralarvas, quedant bastants ous sense eclosionar.

 

Cultiu larvari de pop en sistema mesocosmos


2011

Es va realitzar una prova preliminar del funcionament del mesocosmos a principis de maig, obtenint-se un boom de fitoplàncton en uns 15 dies. En aquest moment, es van afegir 10 milions de nauplis i es va mantenir en aquestes condicions fins al dia 10 de juny, en què es va detectar la primera posada .
El 20 de juny es va preparar el tanc exterior, amb uns 40 metres cubics d'aigua per al cultiu de paralarvas en un mesocosmos .
La preparació va consistir en el buidatge del tanc, seguit d'una neteja amb aigua a pressió i posterior emplenat amb aigua de mar sense filtrar. Un cop omplert el tanc, es van col·locar difussors d'aire al fons i es va fertilitzar el tanc amb 200 g de nitrogen i 20 g de fòsfor .
Als 15 dies, es van afegir 20 milions d' nauplis recent eclosionats d'Artemia. Durant els 5 dies següents es van afegir 10 milions més cada dia. La densitat d'Artemia va ser de 1/ml abans de la sembra de paralarves .
Es van sembrar 86700 paralarves entre els dies 7 i 10 de juliol ( 2,2 paralarvas / l ) . Es van controlar els següents paràmetres: temperatura, pH, O2, salinitat, clorofil·les i amoni.
La temperatura mitjana va ser de 26,07 ± 0,6614 º C, el pH mitjà de 8,23 ± 0,1222, la concentració mitjana de O2 de 5,98 ± 0,2700 ppm i la salinitat mitjana de 37,4 ± 0 , 2988 ‰ . L'amoni es va mesurar amb un kit i es va mantenir per sota de 0,25 mg/l fins al 4 d'agost, moment en què s'obre el circuit i es va renovar el 10% diari del volum.
Cada dia es comprovava la presència de larves. A partir del dia 7 no s'observen larves, però es manté el mesocosmos com a font d'Artemia per als tancs de cultiu intensiu . 

Paràmetres ambientals del mesocosmos. Les barres indiquen el dia de sembra de les paralarves i el nombre de paralarves introduïdes.

 

2012

Per a l'obtenció d'un aflorament de zooplàncton natural es van omplir dos tancs amb aigua de mar sense filtrar: un situat a l'exterior del laboratori, de 60 metres cubics i un altre a l'interior, de 5 metres cubics. La il · luminació del tanc exterior era natural i la del tanc interior mitjançant fluorescents a una intensitat de 800 lux amb fotoperíode de 24 hores de llum. La renovació de l'aigua era d'un 10% diària. Es va fertilitzar el medi afegint adob (Adob Blau Universal Novatec, Compo) a una concentració de 80 g·metres cubics , per provocar un boom de fitoplàncton i zooplàncton.
No es va realitzar cap seguiment , excepte diversos test d' amoni per comprovar els nivells d'aquest ió en l'aigua . En alguna ocasió es va aportar als tancs Artemia de 5 dies enriquida. Es van afegir paralarvas recent eclosionades durant diversos dies depenent de les eclosions obtingudes. En total, en el tanc exterior es van sembrar 289.672 paralarvas i en el tanc interior 46.266 espècimens . 

Tanc interior on es van realitzar les experiencies de mesocosmos. Tanc exterior on es van realitzar les experiencies de mesocosmos.

 

En ambdós tancs es va observar una mortalitat total als pocs dies després de cada sembra. Les causes d'aquesta mortalitat són desconegudes.

 

Cultiu de paralarves


2011


Les femelles amb posta es van separar en tancs de 120 l, en foscor i amb una renovació de 20 l / min. Aproximadament, als 25 dies va començar l'eclosió. Les paralarves es van retirar amb molt de compte del tanc on havien eclosionat mitjançant gerres i sifons. Tota la posta es va concentrar en una galleda de 60 l per facilitar el comptatge per volumetria. La sembra es va realitzar en diferents tancs i densitats de cultiu:
• 3 tancs de 0,4 metres cubics a una densitat màxima de 25-30 paralarvas / l.
• 3 de 1 metres cubics a una densitat de 15-20 paralarvas/l (màxim, 28/l).
• 1 tanc de 10 metres cubics, amb densitat de 15-20 paralarvas/l. 

 Diferents moments de la incubació, eclosió i sembra en tancs.Diferents moments de la incubació, eclosió i sembra en tancs.

Diferents moments de la incubació, eclosió i sembra en tancs.Diferents moments de la incubació, eclosió i sembra en tancs.

 

De les diferents postes es va recollir una mostra inicial per a determinacions bioquímiques (1 g de paralarves). Una vegada començats els cultius es mostrejaren 10 paralarves cada quatre dies per determinar les variacions en la longitud corporal. L'única experiència de cultiu en la qual es va poder realitzar va ser la del tanc TL1. 
No es van recollir mostres del dia 15 en cap de les experiències de cultiu, perque només en dos tancs es va superar el dia 15 de cultiu, amb molt poques paralarves. Per aquest motiu, i tal com es va decidir en la reunió de coordinació, no es van processar a causa de l'escassa supervivència dels cultius.

 

 

Taula resultats creixement paralarves

Creixement de las paralarves. La medició es va fer mitjançant un lupa Olympus acoblada a un sistema d'anàlisi d'imatge.
 

L'alimentació es proporcionava dues vegades al dia. Per alimentar a les paralarves es van utilitzar nauplis d'Artemia Tyca durant els primers 14 dies. A partir del dia 15 se'ls va proporcionar metanauplis de 4 dies d'Artemia GSL 85%.
Durant els primers 7 dies, els tancs es van mantenir en circuit tancat, amb ventilació molt suau.
Diàriament, es comprovava la concentració d'Artemia que quedava en el tanc de cultiu. Si aquesta era elevada s'obria el circuit d'aigua durant 3 hores per eliminar-la, establint un flux que permetia la renovació del 100% del volum del tanc. En tancar l'entrada d'aigua es calculava mitjançant volumetria la quantitat d'Artemia que quedava en el tanc i s'ajustava la primera presa (10:00 h) a 0,25 Artemias/ml. La segona presa (14:00 h) consistia en 0,25 artemias/ml, 0,01 ml /l de phytobloom i 0,003g/l de Thalassiossira liofilizada. En els tancs TL (1000 l), la segona presa es feia mitjançant bombes peristálticas i la resta a mà.

Quan es produïen mortalitats més o menys elevades es sifonaba suaument el fons dels tancs per eliminar les restes.

 

Resum dels diferents cultius realitzat.

Resum dels diferents cultius realitzats. S' han resaltat els de millor resultat.

2012


Cultiu a diferent temperatura


Unes 18.000 paralarves recentment eclosionadas es van transferir a 6 tancs de fibra de 200 litres, resultant una concentració de 15 individus/L (en total, unes 3.000 paralarves per tanc). Els tancs eren circulars, d'1 m de diàmetre i amb parets i fons blanc. Dels 6 tancs, tres es van ajustar a una temperatura de 21°C i altres tres a 24-26°C. La salinitat era de 37‰. Es va establir un cicle de 24 hores de llum, mitjançant dos tubs fluorescents per tanc, resultant en una intensitat de 500-700 lux en la superfície de l'aigua. Els tancs es van mantenir en circuit lleugerament obert (0,3 L/min) amb ventilació central molt suau. Es van afegir diàriament microalgas liofilizadas (Isochrysis galbana a una concentració de 0,375 milions cél/ml i Nanochloropsis gaditana a 0.12 milions cel/ml, EasyAlgae, Espanya). El fons del tanc es va netejar per sifonado quan es creia necessari i s'observaven baixes en el fons. Les paralarvas van ser alimentades dues vegades al dia (9:00 i 14:00 hores) amb metanauplis d'Artemia conreats com s'ha descrit anteriorment. La concentració de Artemia es va ajustar en ambdues preses a 0,5 individus/ml. En la sortida de l'aigua es van col·locar malles de 315 μm per evitar la fuita de l'Artemia.


Cultivo en aguas verdes


En aquest estudi es van analitzar els efectes d'afegir fitoplàncton als tancs de cultiu de paralarves. Es van sembrar 15.000 paralarves per tanc en sis tancs circulars de 1.000 L (densitat 15 paralarves/l). La temperatura de l'aigua es va mantenir a 21°C mitjançant l'ús de climatizadores i es va establir un flux d'aigua d'uns 0,8 l/min. L'alimentació, com en l'experiència anterior, es va fer amb Artemia adulta de 5 dies enriquida, a una concentració de 0,5 metanauplios/ml. Es van establir dos grups, cadascun per triplicat: el primer es va mantenir en condicions d'aigües clares mentre que en el segon es van establir les condicions d'aigües verdes afegint diàriament fitoplàncton liofilizado (Isochrysis galbana a una concentració de 0,375 milions cél/ml i Nanochloropsis gaditana a 0,12 milions cel/ml, EasyAlgae, Espanya).
En tots els experiments es van determinar els següents paràmetres:
• Supervivència. Quan s'observaven paralarves mortes en el fons dels tancs es sifonaban i es determinava el nombre de baixes mitjançant contatge per volumetria. Quan ja quedaven poques paralarvas vives en els tancs es comptaven una a una.
• Pes sec de les paralarves als dies 0, 15, 30, etc. Per a la seva determinació es rentaven 10 paralarves amb aigua destil·lada per eliminar les restes de sal. Es col·locaven en un portaobjectes prèviament tarado i s'eliminaven les restes d'aigua mitjançant succió amb una xeringa i paper assecant. Es pesaven en humit amb una balança de precisió i es col·locaven en una estufa a 60°C fins a obtenir pes constant (24 hores). Posteriorment es pesaven en la mateixa balança per determinar el pes sec.

Paralarva recién eclosionada. Medida de la longitud del manto hecha con el programa Cell^D, de Olympus
Paralarva recentment eclosionada. Mesura de la longitud del mant feta amb el programari Cell^D, d'Olympus.

 

 

• Longitud del mant (LM) i longitud total (LT) als dies 0, 15, 30, etc. Per a la seva determinació es avn realitzar fotografías mitjançant una càmara acoblada a una lupa usant el programa analySIS genII, Olympus. Primer s'anestesiaven les paralarves amb una solució d'etanol al 1%. Amb un programa de processament d'imatges (Cell^D, Olympus) es va mesurar la longitud del mantell com la distància entre l'extrem posterior del cos i el punt mitjà entre els ulls.
• Recompte del nombre de ventoses per tentacle.
• Histologia. Es van recollir unes 30 paralarvas als dies 0, 15, 30, etc. i es van emmagatzemar fixades en formol al 10% tamponat amb fosfats, a l'espera de la seva posterior anàlisi.
• Bioquímica. Es va recollir una mostra de les paralarvas recentment eclosionadas per a la seva posterior anàlisi bioquímica. Es van col·locar en un criotub que es va conservar a -80°C. També es van recollir mostres de l'aliment (Artemia).

 

 

Resultats i discussió


Cultiu a diferent temperatura

 

Els resultats d'aquesta experiència no van ser concloents a causa de fallades en el sistema de refrigeració de l'aigua. En diversos tancs es van registrar variacions de fins a 2 graus, solapant-se els grups de temperatura baixa i alta.
El tanc I1 va presentar una mortalitat total a dia 5 de cultiu a causa de variacions de temperatura de fins a 4,8°C. La resta de tancs van sofrir una mortalitat similar als 14-18 dies.
Aquests resultats no permeten treure conclusions quant a la temperatura a la qual s'obtenen millors resultats, per la qual cosa es pretenia repetir l'experiència l'any 2013.

 

 

Edad final de las paralarvas en los distintos tanques de cultivo.

 

 Edat final de les paralarves en els diferents tancs de cultiu.

Cultiu en aigues verds

L'ús de la tècnica d'aigües verdes per conrear espècies marines és una pràctica ben coneguda en aqüicultura i ha demostrat que millora la supervivència, creixement i índex de conversió de més de 40 espècies en comparació de les condicions d'aigües clares.

 Paralarves de pop als tancs de cultiu en condicions d'aigües verds Paralarves de pop als tancs de cultiu en condicions d'aigües clares.

 Paralarves de pop als tancs de cultiu en condicions d'aigües verds o aigües clares.

 

Les paralarves criades en condicions d'aigües verdes van sobreviure fins al dia 46, a diferència de les paralarves criades en aigües clares, que només van arribar fins al dia 35. Aquesta diferència sembla indicar els possibles efectes beneficiosos del sistema d'aigües verdes.
Si analitzem cada tanc per separat (existeixen 3 tancs per a cada tipus de cultiu) s'aprecien grans diferències dins del mateix tipus de cultiu. El dia 4, en un dels tancs d'aigües verdes moren totes les paralarves, sense saber amb certesa la causa. És probable que quedessin restes de cola d'una reparació que es va fer al tanc un dia abans d'introduir les paralarves. Això fa que la mitjana d'aquest grup disminueixi. Si obviem aquest tanc, les diferències entre un sistema de cultiu o un altre són encara més acusades. En els dos tancs restants s'arriba a una edat final de 45 i 46 dies. En canvi, en els tancs sense aportació de fitoplàncton, dos tancs arriben a dia 20 i un als 35 dies.

Taxa de supervivència de les paralarves de pop cultivades en condicions d'aigüe verds o clares al llarg de l'experiment. Mitjanes ± S.D. (n=3).

Taxa de supervivència de les paralarves de pop cultivades en condicions d'aigüe verds o clares al llarg de l'experiment. Mitjanes ± S.D. (n=3). 
Taxa de supervivència de cada un dels tancs de cultiu per separat: tres d'aigües clares i tres d'aigües verds.
Taxa de supervivència de cada un dels tancs de cultiu per separat: tres d'aigües clares i tres d'aigües verds.

 

Com s'observa, s'ha aconseguit criar paralarves fins als 46 dies d'edat, amb una supervivència en un dels tancs del 0,5% (73 paralarves vives de les 15.000 inicials).
Aquest resultat és, en aquesta espècie, un nombre bastant elevat tenint en compte que només se li aporta com a aliment Artemia enriquida.

 

 

Edat de les paralarves a cada tanc de cultiu.

Edat de les paralarves a cada tanc de cultiu.

La mort d'aquestes paralarves, a dia 46, es va produir de forma massiva i sobtada, sense saber exactament les causes de tal esdeveniment. Es creu que pot ser a causa de l'aportació, per primera vegada, d'Artemia adulta descongelada. Es va observar que les paralarves acceptaven i capturaven aquest aliment, però l'endemà totes les paralarvas van aparèixer mortes. El mateix va succeir el mateix dia amb un altre tanc d'una experiència diferent, al que també se li va aportar l'Artemia adulta congelada.

 

Creixement

 

Als 15 dies de cultiu no es van observar diferències significatives en el creixement en longitud entre les paralarves a les quals se'ls havia subministrat fitoplàncton a l'aigua de cultiu i a les quals no. No es poden analitzar diferències posteriors al no posseir dades suficients del cultiu d'aigües clares ja que a causa de les poques paralarves existents no es va poder determinar el pes.
En aigües verdes, les paralarves van créixer 1.274,71±175,36 μm en 45 dies quant a longitud del mantell, i 2.008,21±168,21 μm quant a longitud total. Es comença a observar un creixement diferencial dels tentacles enfront de la resta del cos.

 Increment de longitud del mant i longitud total respect de la talla inicial en las paralarves criades en aigües verds i en aigüe clares.

 Increment de longitud del mant i longitud total respect de la talla inicial en las paralarves criades en aigües verds i en aigüe clares.

Paralarva recentment eclosionada.Paralarva de 15 dies de vida.

Paralarva de 30 dies d'edat.Paralarva de 45 dies d'edat.

 Paralarves de 0, 15, 30 y 45 dies.
 

Quant al creixement en pes, prenent les dades del millor resultat (aigües verdes) s'observa que segueix un model exponencial, l'equació del qual resulta en:

Pes sec (mg) = 0,2443e0,0428(edat)

 

Aquestes paralarves gairebé cuadripliquen el seu pes sec en un període de 30 dies, passant de 0,26 a 0,95 mil·ligrams, amb una supervivència de l'1,8%.
Comparant els resultats amb els obtinguts pel grup de l'IEO de Vigo amb Artemia enriquida, els valors de pes sec que s'obtenen són superiors als nostres: 1,4 mg i una supervivència del 10% als 30 dies. Les diferències són fins i tot més grans si es comparen amb resultats obtinguts amb aportació de zoees de cranca vives: s'obtenen als 45 dies valors de 9,5 ± 1,9 mg amb un 31,5% de supervivència.

Pes sec de les paralarves criades en aigües verds

Pes sec de les paralarves criadas en aigües verds.

Comparació del creixement en pes sec de les paralarves obtingudes en el LIMIA respecte de les obtingudes a l'IEO de Vigo.

Comparació del creixement en pes sec de les paralarves obtingudes en el LIMIA respecte de les obtingudes a l'IEO de Vigo. ( alimentades amb Artemia o amb Artemia y zoeas de centollo).  

Nombre de ventoses

Les paralarves, en néixer, presenten tres ventoses en cada tentacle. Aquest nombre va augmentant a mesura que la paralarva creix. Als 45 dies gairebé la totalitat de paralarvas observades posseïen encara 3 ventoses i només en algunes es va observar una quarta. En canvi, en els resultats d'Iglesias et al., 2004, als 40 dies d'edat, les paralarves ja posseïen un nombre mitjà de 23 ventoses per braç.

Paralarva de 45 dies. Fletxa: inici del creixemient de la quarta ventosa.

Paralarva de 45 dies. Fletxa: inici del creixemient de la quarta ventosa.

Icona tornar

 

Català - Castellano
LIMIA. Av. de l'Enginyer Gabriel Roca, 69. 07158 Port d'Andratx

Telèfon 971177691