Torna

Laboratori d'Investigacions Marines i Aqüicultura (LIMIA)

ACUIPLASTIC

El projecte ACUIPLASTIC abordarà per primera vegada els efectes ecològics, fisiològics i químics dels microplàstics derivats de les activitats de l'aqüicultura en organismes marins, tant a l'entorn marí com a experimentació en condicions controlades de laboratori. Les hipòtesis de partida se centran en la premissa que els cultius d'aqüicultura multitrófica integrada (IMTA) representen una font de plàstics al medi marí i que es transfereixen mitjançant la xarxa tròfica (hipòtesi 1), i que els juvenils de llobarro a cultiu presentaran respostes fisiològiques, histològiques i toxicològiques en ser exposats a dietes enriquides amb microplàsticss (hipòtesi 2).
L'estudi de la transferència de microplàstics per de la xarxa tròfica marina associada a les pràctiques d'aqüicultura serà abordat amb espècies de rellevància dins d'un sistema de cultius multitróficos integrats i en zones control (Mytilus galloprovincialis, Dicentrarchus labrax, Sparus aurata i Holothuria forskahli). Les espècies seleccionades són organismes tipus amb diferents estratègies alimentàries, diferents nivells taxonòmics i amb presència a la columna d'aigua i en el fons marí. A nivell ecològic i fisiològic, aquestes espècies són utilitzades com a organismes sentinella per a l'avaluació de la transferència dels microplàstics en el camp de l'ecologia marina.
S'analitzaran les mostres obtingudes dins dels sistemes IMTA i zones control per determinar la ingesta d'microplásticos en espècies i en mostres ambientals. S'estudiarà la resposta dels organismes a aquesta ingesta mitjançant biomarcadors i es realitzaran anàlisis de disrupció endocrina i efectes histològics en els organismes i es determinaran els contaminants associats (PCBs, PBDEs i PAHs) juntament amb la caracterització dels polímers en els microplástics.

El segon bloc del projecte es determinarà la ingesta de microplàstics a través d'un disseny experimental en el qual s'exposaran juvenils de Dicentrarchus labrax a una dieta enriquida en microplàstics en tancs experimentals durant un període de 5 mesos (3 mesos: dieta enriquida en microplàstics i 2 mesos: període de detoxificació). Les espècies avaluades seran monitoritzades diàriament i cada dues setmanes es mostrejaran i es quantificarà la ingesta mitjançant la biomarcadors com a resposta de l'espècies a l'efecte histològics i contaminants associats. Els resultats d'ACUIPLASTIC proporcionaran informació sobre la transferència de microplàstics derivats de les tasques de l'aqüicultura a espècies de consum humà.
Aquest projecte reforçarà l'estructura espanyola R + D + i en aqüicultura, generant transferència de coneixement per establir sinergies científiques amb empreses i gestors que permetin conscienciar la problemàtica dels residus plàstics derivats de la acuicultura. La àmplia experiència del grup i l'enfocament experimental innovador, integrant el treball de camp en sistemes multitróficos d'aqüicultura integrada i el laboratori creen un escenari realista per a l'avaluació de la complexa problemàtica dels microplásticos en el medi marí. Els resultats contribuiran a l'Estratègia Espanyola de Ciència i Tecnologia i d'Innovació, Pla 2013-2020 Govern Espanyol, així com a diferents directives (Estratègia Marina, OSPAR, UNEP, MAP), i s'han de comunicar a les parts interessades i involucrades en l'aqüicultura i en la planificació marina.

Català - Castellano
LIMIA. Av. de l'Enginyer Gabriel Roca, 69. 07158 Port d'Andratx

Telèfon 971177691