Torna

Joc de l'oca riallera

desc_lletres_del_joc.png

Il·lustracions i disseny: Neus Carreras Pons
Recreació del joc de l’oca amb visió didàctica: M. Pia Verger Fransoy
Impressió: Gràfiques del Foix, SL
Edició: desembre de 2022
© de l’edició: Direcció General de Política Lingüística del Govern de les Illes Balears

desc_oca.png