Torna

Institut Balear de l'Habitatge: Informació

Preguntes i respostes freqüents.PNG


A quins contractes afecta aquesta obligació?

Als arrendaments d’habitatges.

Als arrendaments per a ús diferent d’habitatge.

Als subarrendaments totals o parcials d’habitatges.

Als subarrendaments totals o parcials de finques urbanes destinades a ús distint d’habitatge.

Als arrendaments d’indústria o negoci que impliquin també la cessió d’ús de finques urbanes.

Als contractes o pòlisses d’abonament de serveis i subministraments (aigua, gas, electricitat i serveis telefònics) a finques urbanes.

Qui està obligat a dipositar la fiança? 

Els arrendadors i subarrendadors de finques urbanes.

Els arrendadors i subarrendadors d’indústries i negocis que comportin la cessió de finques urbanes.

Les empreses subministradores de serveis.

Quin és l’import de la fiança a ingressar? 

En els arrendaments d’habitatge: Una mensualitat de renda.

En els arrendaments d’ús diferent d’habitatge: Dues mensualitats de renda.

En els subarrendaments parcials i totals de finques urbanes, les mateixes quanties fixades per als arrendaments.

En els arrendaments d’Indústria i negocis, dues mensualitats del valor atribuït a aquest ús i, en cas de no haver-se estipulat aquest valor, la fiança haurà de ser equivalent a la renda o producte íntegre corresponent a dues mensualitats que l’habitatge o local tingui assenyalada en la contribució territorial, avui IBI.

En els contractes o pòlisses d’abonament de serveis i subministraments, les quanties que es determinen en les seves disposicions reguladores específiques.

Quin és el termini per dipositar la fiança?

L'arrendador disposa d'un termini de 30 dies hàbils, comptadors des de la data de la formalització del contracte i la seva entrada en vigor, per efectuar el dipòsit.

Actualitzacions del dipòsit

L'arrendador ha d'exigir a l'arrendatari la regularització de la fiança prevista a la Llei i, per tant, a partir dels 5, 7 anys haurà d'actualitzar la fiança dipositada perquè aquesta sigui igual a una o dues mensualitats de renda segons els casos.

Com es pot saber si una fiança està o ha estat dipositada a l'IBAVI?

Podeu sol·licitar aquesta informació per escrit, aportant el contracte de lloguer i la còpia del D.N.I. de qui ho sol·licita, que ha de ser una de les parts contractuals o qualsevol persona degudament autoritzada per una de les parts indicades.

Amb qui he de contactar?

Al telèfon 900 264 760  o al mail fianzas@cafbal.com

                                                     


                                         

Tornar a la pàgina d'inici Tornar enrere