Aparcaments.png

OFERTA D'APARCAMENTS PROPIETAT DE L'IBAVI EN RÈGIM D'ARRENDAMENT

1. Qui pot sol·licitar un aparcament:

A. Llogaters

- Les places d’aparcament vacants s’oferiran de manera preferent a les persones llogateres de l’IBAVI que tenguin el seu domicili a l’edifici on es situa l’aparcament.

- Durant un termini de quinze dies des de la publicació a la pàgina web cada unitat de convivència podrà optar a una plaça d’aparcament en aquesta primera fase.

- Requisits dels llogaters per a poder llogar un aparcament:

    · No es pot tenir cap tipus de deute amb l’IBAVI
    · No es pot ser beneficiari d’una reducció del rebut de lloguer (ADA)
    · Només es pot sol·licitar una plaça per habitatge

- Les places d’aparcaments reservades per a persones amb mobilitat reduïda s’adjudicaran directament a les persones amb discapacitat que estiguin ocupant els habitatges adaptats, sempre i quan ho demanin dins el termini de quinze dies abans esmentat i no tenguin deute.

B. Tothom

- Transcorregut aquest termini, l’IBAVI oferirà públicament les places vacants a qualsevol persona física o entitat sense ànim de lucre de manera preferent.

-  Cada sol·licitant podrà arrendar un màxim de quatre places d’aparcament. De manera excepcional i degudament justificada, l’IBAVI podrà valorar la sol·licitud de més de quatre places per sol·licitant.

2. Procediment:

- Les places d’aparcament s’adjudicaran en funció de l’ordre de registre d’entrada de la sol·licitud.

- Els contractes d’arrendament se signaran per una durada d’un any. Aquesta durada es prorrogarà per períodes anuals mentre cap de les parts comuniqui a l'altra la seva voluntat de resoldre el contracte tres mesos abans de la seva extinció.

- L’IBAVI podrà anar ampliant l’oferta d’aparcaments en funció de les promocions.

- Només es permet una única promoció per sol·licitud.

- Només seran vàlides les sol·licituds realitzades a través d'aquest tràmit telemàtic.

 

 Promoció  Direcció  Places disponibles
 Lloguer (€/mes) Qui pot optar?
  11h Manacor

C/ Moreres, 29

(Municipi Manacor)

NO 41,21 Tothom
  15h Maó C/ Roca i Vinent, 16 SI 39,41 Tothom
  18h Maó C/ Roca i Vinent, 6 SI 39,41 Tothom
 40h Maó C/ Borja Moll, 28 SI 39,41 Només llogaters de la promoció
20h Ciutadella
C/ Ciutat Oristano, 20 SI 30,80 Només llogaters de la promoció
19h Xarch
C/ Xarch, 15 (Eivissa) PENDENT OBERTURA PROCEDIMENT 61,87 Només llogaters de la promoció

                            

Image link formulari aparcaments

Darrera actualització 18/04/2024