Cessió d’habitatges a entitats del Tercer Sector

L’IBAVI vol continuar col·laborant amb el desenvolupament dels programes socials relacionats amb l’habitatge, si bé, atesa la gran demanda d’habitatge protegit existent, ha considerat necessari acordar uns criteris homogenis conformes als principis de publicitat, transparència, objectivitat, igualtat i no discriminació, per establir la renovació o nova signatura de convenis amb entitats del tercer sector.

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR PER LES ENTITATS DEL TERCER SECTOR:
a. Còpia CIF/NIF en vigor, correu electrònic i telèfon de contacte.
b. Fotocopia dels estatuts de l’entitat degudament inscrits en el Registre administratiu corresponent.
c. Fotocopia de l’escriptura d’atorgament del poder en favor del representant firmant de la sol·licitud.
d. Sol·licitud indicant zona de preferència, nombre d’habitatges, capacitat dels habitatges i si ha de ser habitatge adaptat o no.
e. Declaració responsable indicant el nombre d’usuaris de l’entitat.
f. Declaració responsable d’anar al corrent amb les obligacions tributaries i de la seguretat social

Les sol·licituds (descarregar aquí) es podran presentar mitjançant registre d’entrada a les oficines de l’IBAVI

Normativa:

1. PDFCriteris cessió d'habitatges Tercer Sector i Administracions.pdf