OFERTA PÚBLICA EN RÈGIM D’ARRENDAMENT DELS LOCALS PROPIETAT DE L’IBAVI

El Consell d’Administració de l’IBAVI va aprovar el passat 11 de febrer de 2021 ofertar públicament l’arrendament dels locals propietat d’aquests Institut en base als següents criteris:

a) L’obertura del termini es publicarà al BOIB i a la pàgina web de l’IBAVI.

b) El termini d’admissió de sol·licituds serà des del dia següent a la publicació al BOIB fins a l’exhauriment dels locals.

c) Els preus dels locals s’establiran en base als criteris aprovats pel Consell d’Administració de data 26 de febrer de 2020. El preu de lloguer no inclou impostos ni altres despeses.

d) Els contractes d’arrendament es signaran per una durada de cinc anys. Aquesta durada se prorrogarà per períodes anuals mentre cap de les parts comuniqui a l'altra la seva voluntat de resoldre el contracte tres mesos abans de la seva extinció.

e) Els locals s’arrendaran en les condicions en les que es troben.

f) L’adjudicació i selecció dels locals es farà en funció de l’ordre de presentació de la sol·licitud en el registre de les nostres oficines a Palma.

g) Els sol·licitants hauran d’ingressar al compte corrent que determinarà l’IBAVI, l’import equivalent a dos mesos de lloguer en concepte de reserva. Aquesta quantitat serà després comptabilitzada a efectes del dipòsit de la fiança.

h) El Consell d’Administració delegarà en la Directora Gerent l’aprovació de l’adjudicació definitiva de cada local de la qual cosa es donarà compta a l’esmentat Consell.

Les sol·licituds (descarregar aquí) es podran presentar mitjançant registre d’entrada a les oficines de l’IBAVI o bé, degudament signades i escanejades mitjançant correu electrònic a:

Mallorca:  locals.mca@ibavi.caib.es
Menorca:  locals.men@ibavi.caib.es
Eivissa: locals.eiv@ibavi.caib.es
Formentera: locals.for@ibavi.caib.es

Preus d'arrendament de locals

 

Arrendament de locals

 

 

Normativa:

1. PDFBOIB 20-03-2021.pdf

2. PDFBOIB 29-06-2021 CORRECCIÓ PREUS.pdf