Torna

Institut Balear de l'Habitatge: Informació

FIANCES DE LLOGUER alisado.PNG


BOCADILLO.PNG

Cancel·lar fiances:

Un cop extingit o resolt el contracte d’arrendament, podreu sol·licitar la devolució de la fiança mitjançant el Formulari de Cancel·lació del Dipòsit de Fiances (Model F3).

Què necessitau?

Per fer efectiva la cancel·lació i devolució de fiances, haureu d’emplenar el Formulari de Cancel·lació del Dipòsit de Fiances (Model F3) a més d’adjuntar la documentació que s’indica més avall. Podreu fer tot el procés de manera online.

Documentació Obligatòria

a.  Paper d’Estat / Fiança i contracte original per als arrendaments inscrits amb anterioritat a juny de 1984.

b.  Rebuts o certificats de dipòsit i contractes originals degudament segellats per als arrendaments registrats entre l’1 de juliol de 1984 i el 19 de gener de 2001.

c.  Documents F1 o F2 en arrendaments a partir del 20 de gener de 2001.

d.  Documentació acreditativa de ser el propietari (persona física, jurídica o societat civil) el titular del compte on es demana la devolució de la fiança o, al seu cas, autorització expressa del propietari a favor del titular del compte i còpia del DNI de l’autoritzador.

Documentació si s’escau

e.  Escriptura d’apoderament i còpia del DNI de l’apoderat.

f.  En cas de transmissió de l’immoble per qualsevol títol,  còpia del títol d’adquisició (escriptura de compravenda; acceptació i adjudicació d’herència; transformació, fusió, extinció, adjudicació, canvi de denominació social…) o nota simple registral actualitzada acreditativa de la inscripció a favor del nou titular o qualsevol altre títol vàlid conforme a dret.

g.  Còpia de la resolució de l’arrendament o renúncia de l’arrendatari.

h.  Sentència judicial.

i.  Qualsevol altra documentació en virtut de la qual s’acrediti conforme a Llei la legitimitat del sol·licitant i la titularitat de l’immoble i del compte  per a la pràctica de la devolució del dipòsit.

Tutorial de ayuda.PNG
Accedir al tràmit V.PNG
IMPORTANT: En cas que el contracte sigui anterior al 20 de gener del 2001 només podreu fer el tràmit i presentar la documentació original de manera PRESENCIAL a les oficines de l'IBAVI o les oficines del registre de l'administració pública.