Torna

Formació

Títols professionals nàutic pesquers

S’entén per títol professional nauticopesquer qualsevol document vàlid, sigui quin sigui el nom amb què es coneix, expedit o reconegut conforme a les disposicions del Conveni STCW-F 1995 per l’Administració d’un estat que en formi part, que faculti el titular per a l’exercici del càrrec que s’hi indiqui, segons ho autoritzin les reglamentacions nacionals.

Per exercir professionalment a bord dels vaixells pesquers espanyols com a capità, cap de màquines, oficial o mariner, s’ha d’estar en possessió d’un títol en vigor.

Per a l'obtenció dels títols professionals nàutic pesquers es requereix haver completat una formació i, a més, haver adquirit l'experiència professional que determina la normativa en cada cas.

Els títols professionals de pesca a Espanya són:

1. Secció de pont (requisits mínims de formació establerts a la regla II/1 i II/2 del Conveni)

Capità de pesca

Patró d’altura

Patró de litoral

2. Secció polivalent

Patró costaner polivalent (requisits mínims de formació establerts a les regles II/3 i II/4 del Conveni, excepte el mòdul de màquines per al qual el Conveni no estableix requisits mínims de formació)

Patró local de pesca (el Conveni no estableix requisits mínims de formació)

Mariner pescador (el Conveni no estableix requisits mínims de formació)

3. Secció de màquines (requisits mínims de formació establerts a la regla II/5 del Conveni)

Mecànic major naval

Mecànic naval

Titulacions derogades, les targetes professionals corresponents tindran validesa fins que els seus titulars arribin a l'edat de cinquanta anys. A partir d'aquesta edat serà necessària la renovació o revalidació cada cinc anys.

Patró de pesca d'altura

Patró de 1ª classe de pesca de litoral

Patró de 2ª classe de pesca de litoral

Patró de pesca local

Mecànic naval major

Mecànic naval de 1ª classe

Mecànic naval de 2ª classe

Mecànic de litoral

Les persones que disposin dels títols esmentats anteriorment poden sol·licitar l’expedició de títols establerts en el Reial decret 36/2014, de 24 de gener, en les condicions següents:

a) Amb els títols de patró de pesca local  i de mecànic de litoral es pot obtenir directament el títol de patró local de pesca. Si no es disposa del títol de mecànic de litoral, però es té el títol de motorista naval i s’acrediten 5 anys de navegació, dels quals almenys 2 s’hagin realitzat exercint aquesta darrera titulació, es pot sol·licitar igualment el bescanvi.

b) Amb els títols de patró de segona classe de pesca de litoral i de mecànic naval de segona classe es pot obtenir directament el títol de patró costaner polivalent.

A qui tengui els títols nauticopesquers esmentats anteriorment i vulgui obtenir els títols de patró costaner polivalent o de patró local de pesca se li convaliden els mòduls professionals següents:

a) Del títol de patró de pesca local es convaliden tots els mòduls excepte el de màquines de la titulació de patró local de pesca.

b) Del títol de mecànic de litoral es convalida el mòdul de màquines de la titulació de patró local de pesca.

c) Del títol de motorista naval amb l’acreditació de 5 anys de navegació, dels quals almenys 2 s’hagin realitzat exercint aquesta titulació, es convalida el mòdul de màquines de la titulació de patró local de pesca.

d) Del títol de patró de segona classe de pesca de litoral es convaliden tots els mòduls, excepte el de màquines del títol de patró costaner polivalent.

e) Del títol de mecànic naval de segona classe es convalida el mòdul de màquines del títol de patró costaner polivalent.