Torna

Formació

Requisits per a l’expedició, la renovació, la revalidació, els duplicats dels títols professionals de pesca i la inclusió en el Registre de Professionals del Sector Pesquer.

 

L’expedició, renovació i revalidació  dels títols correspon a la Direcció General de Medi Rural i Marí de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori.

 

De la formació a bord

a) Quan els períodes d’embarcament es fan en qualitat d’alumne no es forma part de la tripulació mínima de seguretat del vaixell i s’ha d’estar en possessió del certificat de formació bàsica.

b) Quan el període d’embarcament es fa com a mariner, es forma part de la tripulació del vaixell a tots els efectes i s’ha d’estar en possessió del certificat de formació bàsica.

c) Els períodes d’embarcament efectuats en el marc de les ensenyances nàutiques de màquines i/o de pont són computables per a l’obtenció del títol professional corresponent.

d) Els vaixells han de dur a bord els texts que recullin els canvis més recents, introduïts a la reglamentació internacional, sobre la seguretat de la vida humana a la mar i la protecció del medi marí.

 

Procediment per a l’obtenció dels títols professionals de pesca

 

Expedició

Perquè es pugui expedir un títol, s’han de complir els requisits prevists a l’article del Reial decret 36/2014, de 24 de gener, que reguli la titulació sol·licitada.

 

Les persones interessades que, una vegada que han superat la formació acadèmica i/o les proves d’aptitud corresponents i han realitzat els períodes d’embarcament establerts, vulguin el títol corresponent han de presentar la sol·licitud, en model normalitzat i degudament emplenada, en el Registre General de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori, o a través de qualsevol dels mitjans prevists a l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, adjuntant la documentació següent:

a) Dues fotografies recents, tipus carnet, amb el nom escrit darrere.

b) Fotocòpia compulsada del document nacional d’identitat i del primer full de la llibreta marítima.

c) Justificant d’abonament de les taxes corresponents.

d) Fotocòpia compulsada de la titulació acadèmica o del certificat de l’examen.

e) Fotocòpia compulsada de la llibreta marítima que inclogui els assentaments d’embarcament i desembarcament.

f) Declaració en el model previst a l’annex IV del Reial decret 36/2014, de 24 de gener, que indiqui els vaixells on ha prestat servei. (Model de l'annex IV

g) Certificat en el model de l’annex V, per a cada un dels vaixells en què hagi prestat servei, signat pel capità o pel representant de l’empresa naviliera.  (Model de l'annex V)

h) Imprès oficial expedit per un CRC que certifiqui l’aptitud psicofísica d’acord amb els requisits exigits per a l’expedició del permís ordinari de conduir, o certificat mèdic d’aptitud en vigor, expedit per l’Institut Social de la Marina, conforme al que està establert en el Reial decret 1696/2007, de 14 de desembre, pel qual es regulen els reconeixements mèdics d’embarcament marítim, amb resultat d’apte.

Nota: els documents dels apartats e, f, g i h, no es requereixen per a l’expedició del títol professional de mariner pescador amb restricció de comandament, però sí que es necessiten per a l’aixecament de la restricció.

 

Revalidació

Els títols que permeten exercir com a capità o oficial en vaixells pesquers de navegació marítima (un vaixell pesquer distint dels destinats a navegar exclusivament en aigües interiors o incloses en aigües abrigades, o en les immediacions d’aquestes o de zones en les quals regeixin exclusivament les reglamentacions portuàries) es revaliden cada 5 anys. Perquè es pugui fer la revalidació i la pròrroga d’un títol és necessari complir un dels requisits següents:

a) Haver realitzat un període d’embarcament, com a patró o oficial, d’almenys un any en els darrers 5 anys, o de 3 mesos en el darrer any.

b) Superar una prova o un curs, el contingut del qual ha de determinar el Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient en col·laboració amb les comunitats autònomes. Mentre no es desenvolupi, s’ha d’acceptar el que estableix l’Ordre FOM/3302/2005, de 14 d’octubre, per la qual es regula la prova o el curs d’actualització necessari per obtenir la revalidació de les targetes de la marina mercant.

 

Les persones que compleixin amb les disposicions de l’article 19 del Reial decret 36/2014, de 17 de febrer, i vulguin revalidar el títol corresponent han de presentar la sol·licitud, en model normalitzat i degudament emplenada, en el Registre General de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori, o a través de qualsevol dels mitjans prevists a l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, amb la documentació següent:

a) Dues fotografies recents, tipus carnet, amb el nom escrit darrera.

b) Fotocòpia compulsada del document nacional d’identitat i del primer full de la llibreta marítima.

c) Targeta o títol que s’ha de revalidar.

d) Fotocòpia compulsada de la llibreta marítima que inclogui els assentaments d’embarcament i desembarcament.

e) Declaració en el model previst a l’annex IV del Reial decret 36/2014, de 24 de gener, que indiqui els vaixells on ha prestat servei. (Model de l'annex IV

f) Certificat en el model de l’annex V, per a cada un dels vaixells en què hagi prestat servei, signat pel capità o pel representant de l’empresa naviliera.  (Model de l'annex V)

g) Imprès oficial expedit per un CRC que certifici l’aptitud psicofísica d’acord amb els requisits exigits per a l’expedició del permís ordinari de conduir, o certificat mèdic d’aptitud en vigor, expedit per l’Institut Social de la Marina, conforme al que està establert en el Reial decret 1696/2007, de 14 de desembre, pel qual es regulen els reconeixements mèdics d’embarcament marítim, amb resultat d’apte.

h) Justificant d’abonament de les taxes corresponents.

 

Renovació

Les persones que compleixin amb les disposicions de l’article 19 del Reial Decret 36/2014, de 17 de febrer, i vulguin renovar el títol corresponent han de presentar la sol·licitud, en model normalitzat i degudament emplenada, en el Registre General de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori, o a través de qualsevol dels mitjans prevists a l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, amb la documentació següent:

a) Dues fotografies recents, tipus carnet, amb el nom escrit darrera.

c) Fotocòpia compulsada del document nacional d’identitat i del primer full de la llibreta marítima.

d) Targeta o títol que s’ha de renovar.

e) Imprès oficial expedit per un CRC que certifici l’aptitud psicofísica d’acord amb els requisits exigits per a l’expedició del permís ordinari de conduir, o certificat mèdic d’aptitud en vigor, expedit per l’Institut Social de la Marina, conforme al que està establert en el Reial decret 1696/2007, de 14 de desembre, pel qual es regulen els reconeixements mèdics d’embarcament marítim, amb resultat d’apte.

f) Justificant d’abonament de les taxes corresponents.

 

Duplicat

En el cas de pèrdua, robatori o destrucció física de la targeta o del títol, es pot demanar un duplicat, que mantindrà la data de caducitat que corresponia a l’original. S’ha de presentar:

a) Sol·licitud, en model normalitzat, degudament emplenada.

b) Dues fotografies recents, tipus carnet, amb el nom escrit al darrera.

c) Fotocòpia compulsada del document nacional d’identitat i del primer full de la llibreta marítima.

d) Declaració del responsable de les circumstàncies de la pèrdua o destrucció de la targeta o del títol, o còpia de la denúncia de robatori on consti la targeta o el títol.

e) Reconeixement mèdic en vigor amb resultat d’apte.

f) Justificant d’abonament de les taxes corresponents.

 

Inclusió en el Registre de Professionals del Sector Pesquer

Aquelles persones que tenguin o hagin tingut una targeta nauticopesquera es troben inscrites en el Registre de Professionals del Sector Pesquer del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, sense perjudici de la seva inscripció en altres registres legalment prevists per a l’exercici de la seva professió.

 

Els titulats de màquines de la marina mercant poden exercir les atribucions que els concedeix la seva titulació a bord dels vaixells pesquers. No obstant això, prèviament al seu embarcament han d’acreditar davant la Direcció General de Medi Rural i Marí que es troben en possessió d’una targeta professional de màquines de la marina mercant, a l’efecte d’incloure’s en el Registre de Professionals del Sector Pesquer. Només els titulats de la marina mercant que es trobin en el registre esmentat poden exercir funcions en  vaixells de pesca.

 

Amb el títol professional de patró portuari de la marina mercant es pot exercir com a patró en vaixells de pesca, d’eslora no superior a 12 metres i que no s’allunyin més de 3 milles d’un port o zona de refugi, sempre que s’acrediti un embarcament d’almenys 12 mesos com a mariner en la secció de pont de vaixells pesquers amb posterioritat a l’obtenció del títol professional de patró portuari i s’estigui inscrit en el Registre de Professionals del Sector Pesquer. Es pot exercir de manera simultània el comandament de l’embarcació i el servei de màquines, sempre i quan, ho permetin les característiques de l’embarcació i la potència propulsora no superi els 100 kW. En el cas dels vaixells auxiliars d’aqüicultura, els patrons portuaris poden exercir les atribucions que els confereixi el seu títol professional sense mes condició que estar inscrits en el registre de professionals del sector pesquer. Amb objecte de donar compliment al que disposa el punt 2 de la regla I/6 del Conveni, els titulats de la marina mercant han d’estar inclosos en el Registre de Professionals del Sector Pesquer per poder exercir les atribucions que en vaixells de pesca es recullen en el Reial decret 36/2014, de 24 de gener.

 

Les persones interessades en donar-se d’alta en el Registre de Professionals del Sector Pesquer del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, han de presentar la sol·licitud, en model normalitzat i degudament emplenada, en el Registre General de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori, o a través de qualsevol dels mitjans prevists a l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, adjuntant la documentació següent:

a) Dues fotografies recents, tipus carnet, amb el nom escrit darrere.

b) Fotocòpia compulsada del document nacional d’identitat i del primer full de la llibreta marítima.

c) Fotocòpia compulsada del/s títol/s professionals de la Marina Mercant.

 

En el cas de que es sol·liciti l’aixecament de la restricció de comandament del títol de patró portuari, també s’haurà d’adjuntar:

a) Fotocòpia compulsada de la llibreta marítima que inclogui els assentaments d’embarcament i desembarcament.

b) Declaració en el model previst a l’annex IV del Reial decret 36/2014, de 24 de gener, que indiqui els vaixells on ha prestat servei. (Model de l'annex IV

c) Certificat en el model de l’annex V, per a cada un dels vaixells en què hagi prestat servei, signat pel capità o pel representant de l’empresa naviliera. (Model de l'annex V)

d) Imprès oficial expedit per un CRC que certifiqui l’aptitud psicofísica d’acord amb els requisits exigits per a l’expedició del permís ordinari de conduir, o certificat mèdic d’aptitud en vigor, expedit per l’Institut Social de la Marina, conforme al que està establert en el Reial decret 1696/2007, de 14 de desembre, pel qual es regulen els reconeixements mèdics d’embarcament marítim, amb resultat d’apte.