Torna

Formació

Formació exigida pel Conveni Internacional sobre Normes de Formació, Titulació i Guàrdia per a la gent de Mar (STCW 78/95).

 

Per mitjà del Decret 4/2008 de 4 de gener, pel qual s'assumeixen i ordenen les funcions i els serveis de la Seguretat Social encomanats a l'Institut Social de la Marina en matèria educativa, d'ocupació i formació professional per a l'ocupació del col·lectiu marítim pesquer, la Conselleria d'Agricultura i Pesca (actualment Conselleria de Medi ambient i Territori), va assumir les funcions i els serveis en matèria de formació professional per a l'ocupació del col·lectiu marítim pesquer que, abans de l'efectivitat del traspàs, exercia l'Institut Social de la Marina. L'exercici d'aquestes funcions es realitza amb la participació de la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats i està subjecta a les obligacions internacionals assumides per l'estat espanyol.

Quant als certificats d’especialitat, la normativa està regulada pel Ministeri de Foment per mitjà de l’Ordre FOM/2296/2002, de 4 de setembre de 2002, per la qual es regulen els programes de formació del títols professionals de mariner de pont i de màquines de la marina mercant, i de patró portuari, així com els certificats d’especialitat acreditatius de la competència professional, modificada per l’Ordre FOM/2947/2005, de 19 de setembre i per l’Ordre FOM/3933/2006, de 19 de desembre.

Més informació en aquests enllaços:

 

·        Normativa

·        Certificats d'especialitat