Pla d'impuls del medi ambient “PIMA Adapta Costes CCAA 2017" 

Illes Balears

  

   

Aquest projecte es va tancar l'any 2021, amb l'elaboració de tota una sèrie d'estudis i la creació d'un visor sobre els impactes del canvi climàtic a la costa, tal i com s'explica a continuació: 

   

1. Antecedents

2. Resultats del projecte

3. Entitats implicades en el projecte

    

1. Antecedents


   

La disposició addicional vuitena de la Llei 2/2013, de 29 de maig, de protecció i ús sostenible del litoral i de modificació de la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de costes, imposa al Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient (actual Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic) l’obligació d’elaborar una Estratègia per a l’adaptació de la costa als efectes del canvi climàtic.

  

També estableix que les comunitats autònomes a les quals s'hagin adscrit terrenys de domini públic maritimoterrestre (DPMT) d'acord amb l'article 49 de la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de costes, hauran de presentar al Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, per a la seva aprovació, un pla d'adaptació d'aquests terrenys i de les estructures construïdes sobre ells per fer front als possibles efectes del canvi climàtic. 

 

El capítol III del títol III de la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de Costes ( "Utilització del domini públic maritimoterrestre") s'ocupa de les reserves i adscripcions en el DPMT. Els Art. 49 i art. 50 s'ocupen de l'adscripció i ho fan en els següents termes: L'adscripció de béns de domini públic maritimoterrestre a les Comunitats Autònomes per a la construcció de nous ports i vies de transport de titularitat d'aquelles, o d'ampliació o modificació dels existents, es formalitzarà per l'Administració de l'Estat.

  

En virtut d’aquestes obligacions el Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient va aprovar el 24 de juliol de 2017 l’Estratègia d’adaptació al canvi climàtic de la costa espanyola. Resta pendent elaborar, específicament, un pla d'adaptació de la costa al canvi climàtic.

 

La Comunitat Autònoma de les Illes Balears  gestiona el domini públic maritimoterrestre adscrit a la Comunitat Autònoma. Elaborar un Pla d’adaptació és, per tant, obligació de la Comunitat Autònoma.

 

El Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient promou el Pla d'impuls del medi ambient “PIMA Adapta Costes CCAA 2017”. L'objectiu del pla és el de contribuir al desenvolupament del Pla nacional d'adaptació al canvi climàtic (PNACC) i a la implementació de l'Estratègia d'adaptació de la costa espanyola al canvi climàtic contribuint a estudis de detall per trams de costa de dimensió autonòmica, garantint la uniformitat en la metodologia aplicada a la generació, adquisició i recopilació de dades i a l'avaluació de la vulnerabilitat de les costes espanyoles al canvi climàtic i facilitant, alhora, l'aplicació per part de les CCAA de la disposició addicional vuitena de la Llei 2/2013, de 29 de maig, de protecció i ús sostenible del litoral i de modificació de la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de costes.

El 24 de juliol de 2017 el Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient, en conferència sectorial, va decidir transferir unes quanties a les comunitats autònomes costaneres que s’aprovaren definitivament per Acord del Consell de Ministres d’1 de setembre de 2017.  Aquesta transferència de crèdit s’emmarca en el Pla PIMA ADAPTA COSTAS i la quantitat assignada per a les Illes Balears va ser de 371.500 €. La transferència de crèdit obliga a les Comunitats autònomes a elaborar un “Pla d’Adaptació als efectes del canvi climàtic del domini públic maritimoterrestre adscrit a la comunitat autònoma”. 

Els terminis inicials per al lliurament dels diferents resultats del PIMA ADAPTA COSTAS que es van fixar en Conferència Sectorial de data 24 de juliol de 2017 amb l'acord de totes les Comunitats Autònomes implicades, han estat modificats, per motius de tramitació administrativa i pressupostària, i a proposta de diverses administracions autonòmiques, en un nou Acord de la Conferència Sectorial de Medi ambient de 26 de juliol de 2018. Aquest nou acord fixa els terminis en els termes següents:

  

2. Resultats del projecte


   

Les Comunitats Autònomes hauran d’entregar al Ministeri per a la Transició Ecològica i el repte demogràfic els següents resultats materials:

  • Una o diverses bases de dades georeferenciades amb la informació recopilada sobre recursos, instal·lacions, usos del territori i activitats vulnerables al canvi climàtic a la costa, abans del 30 de juny de 2019.
  • Un Informe de Riscos a la Costa davant del Canvi Climàtic a nivell de Comunitat Autònoma per avaluar vulnerabilitat i exposició d'actius naturals i socioeconòmics, abans del 24 de juliol de 2020.
  • Un visor cartogràfic en línia i un manual d'ús del mateix, abans del 24 de juliol de 2020. En aquest visor cartogràfic es presentaran els resultats obtinguts en la fase anterior, contemplant tant les bases de dades generades, com les projeccions de futur, els riscos existents i la vulnerabilitat de sistemes naturals i socioeconòmics de les diferents unitats de litoral. Aquest visor serà similar al disponible per a la costa asturiana ( ), si bé s'adaptarà a les necessitats i idiosincràsia del territori balear.
  • Un pla autonòmic d'adaptació al canvi climàtic dels terrenys de domini públic maritimoterrestre adscrits a la Comunitat Autònoma i de les estructures construïdes sobre ells abans del 24 de juliol de 2020.

    

Base de dades georeferenciades

  

Visor cartogràfic en línia

  

Pla autonòmic d'adaptació al canvi climàtic dels terrenys de domini públic maritimoterrestre adscrits a les Illes Balears

En el cas de les Illes Balears, es van redactar dos plans dels terrenys que es consideraren adscrits al DPMT: el pla d'adaptació al canvi climàtic dels ports de les Illes Balears i el Pla d'adaptació al canvi climàtic de les carreteres en domini públic maritimoterrestre dels Consells Insulars de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

  

  • Pla d'adaptació al canvi climàtic dels ports de les Illes Balears 

Es tracta duna avaluació, a mitjà termini, dels factors de risc que, com a conseqüència del canvi climàtic, afectaran els ports de les Illes Balears i de propostes de mesures dadaptació per eludir aquests riscos.

 PDF Pla ADAPTA PORTS IB (document exclusivament en castellà)

   

  • Pla d'adaptació al canvi climàtic de les carreteres en domini públic maritimoterrestre dels Consells Insulars de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

  PDF PLA ADAPTA CARRETERES IB (document exclusivament en castellà)

  

  

3. Entitats implicades en el projecte


  

La Direcció General d’Energia i Canvi Climàtic, com a òrgan competent, entre d’altres matèries, en temes de canvi climàtic, està coordinant el desenvolupament de les actuacions que s’han de dur a terme a les Illes Balears. Aquestes actuacions compten amb la col·laboració de:

El Servei d'Informació Territorial de les Illes Balears (SITIBSA)

Ens públic del Govern de les Illes Balears, adscrit a la Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat, que desenvolupa la seva activitat en el camp de la cartografia i la informació territorial. Participa, a través d'una encomana de gestió, en l’elaboració de les bases cartogràfiques descrites al punt 1 i s’encarrega del visor cartogràfic descrit al punt 3.

Ports dels Illes Balears


Ens públic responsable de les competències i funcions executives dels ports gestionats per la comunitat autònoma. El Pla d'Adaptació als efectes del Canvi Climàtic dels Ports de les Illes Balears s'elaborarà a través d'aquest òrgan dependent de la Conselleria de Mobilitat i Habitatge, i es coordinarà amb el Pla General d'Ordenació de Ports.

 

Consells insulars de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera

Participen en el Pla d'Adaptació als efectes del Canvi Climàtic de vies de transport de titularitat de les Illes Balears que es troben en Domini Públic Marítimoterrestre i sobre les quals són competents.

  

Consorci per a la construcció, equipament i explotació del Sistema d’Observació Costaner de les Illes Balears (SOCIB)


Adscrit a l’Administració General de l’Estat. És una plataforma de suport a la investigació en el medi marí i desenvolupa tecnologies de millora en la gestió costanera. Participa en la recopilació de bases de dades i en la redacció de l’informe de riscos segons el conveni signat amb la Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat, del Govern de les Illes Balears (conveni publicat en el BOE núm. 300 de 13 de desembre de 2018 i en el BOIB núm. 5 de 10 de gener de 2019).

 

 Acord del Consell de Ministres (1 de setembre de 2017). Extracte PIMA adapta costas
 
 Acord de la Conferència Sectorial de Medi ambient de 26 de juliol de 2018
 
 Conveni amb el SOCIB